"allting" - Engelsk översättning

SV

"allting" på engelska

SV

allting {pronomen}

volume_up
Of course, the curiosity, the science component of it -- it was everything.
Det verkliga dilemmat är att det råder brist på allting och att allting behövs.
The real dilemma is that everything is lacking and everything is needed.
Jag beklagar att jag inte har rätt att göra det, men jag kommenterar inte allting.
I regret that I do not have the right to do this, but I do not comment on everything.
När du tänker på naturen så kanske du föreställer dig att allting är en kamp.
And when you think about nature, often you think about it as being all about competition.
Och hans bilder, allting är korrekt och skalenligt.
And his pictures, everything's accurate and it's all to scale.
För det andra är jag bekymrad över att ni vill vara allting för alla människor.
Secondly, I worry that you will be all things to all people.

Användningsexempel för "allting" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKosovokriget medförde att allting blev laddat.
Mr President, Commissioner, the war in Kosovo has knocked everything off balance.
SwedishInternet förändrar verkligen allting. Till och med de djupast etablerade rollerna.
The Internet really is changing everything, even the most firmly entrenched roles.
Swedishom Livet, Universum och Allting?
Have you calculated the ultimate question of life, the universe and everyhing?
SwedishDet passar väldigt illa med att ha en ex ante-kontroll av allting som exporteras.
This does not fit well with having an ex ante check of everything that is exported.
SwedishAllting som får Portsmouth Football Clubs fulla stöd får också mitt fulla stöd.
Anything that gets the backing of Portsmouth Football Club gets my backing as well.
SwedishHan sa BNP "mäter kort och gott allting, utom det som gör livet värt att leva."
He said GDP "measures everything in short, except that which makes life worthwhile."
SwedishDessutom skedde allting som utfördes inom stängda dörrar, dvs. i hemlighet.
Also, everything that was carried out behind closed doors, took place in secret.
SwedishNågon sa att allting i Afrika var fruktansvärt och att ingenting blev bättre.
Someone said that everything in Africa was terrible and things were not improving.
SwedishJag påtar mig mitt, men jag är inte syndabock för allting, inklusive Hiroshima!
I assume mine but I am not the scapegoat for everything including Hiroshima!
SwedishMan behöver inte kunna allting från början, livet går ut på att vi lär oss.
You don't have to know everything in the beginning, life is all about learning.
SwedishVi är medvetna om att allting har skett under en mycket begränsad tidsrymd.
We recognise that everything has to take place in a very short period of time.
SwedishJag beklagar att jag inte har rätt att göra det, men jag kommenterar inte allting.
I regret that I do not have the right to do this, but I do not comment on everything.
SwedishI går kväll förändrade dock några tusen högerextremistiska upprorsmän allting.
But some thousand extreme right-wing rioters changed everything last night.
SwedishAngående kategori 5: hur gör vi för att få med allting inom de nuvarande taken?
Regarding category 5: how do we fit everything into the existing ceilings?
SwedishMin kollega från rådet har redan sagt allting som kommissionen skulle säga.
My colleague from the Council has already said everything the Commission would say.
SwedishJag tror inte att det är nödvändigt att vi nu försöker omförhandla allting.
I think what is necessary for us now is not to try to renegotiate everything.
SwedishVad är det med spel som gör det omöjligt att känna att vi inte kan åstadkomma allting?
What about games makes it impossible to feel that we can't achieve everything?
SwedishVi måste ställa oss frågan om det är vettigt att klumpa ihop allting på det här sättet.
We must question whether it is pertinent to lump everything together in this way.
SwedishDet är förfärligt att man försöker att sälja allting, till och med kvinnokroppen.
It is appalling that attempts are made to market everything, including the female body.
SwedishMen han avledde allting från sin påhittighet till att jobba med omgivningen.
But he deflected everything away from his ingenuity into working with his landscape.

Synonymer (svenska) till "allting":

allting