"alltigenom" - Engelsk översättning

SV

"alltigenom" på engelska

SV

alltigenom {adverb}

volume_up
alltigenom (även: helt igenom)
Och alltigenom europeisk kultur efteråt, förblev Kyros modellen.
And throughout European culture afterward, Cyrus remained the model.
Det har också varit mycket uppriktigt och - detta säger jag ur min egen synvinkel och jag hoppas att han instämmer i detta - mycket vänskapligt alltigenom.
It has also been very sincere and - I say this from my point of view and hope he can confirm it - very friendly throughout.

Användningsexempel för "alltigenom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen i övrigt har det hänt väldigt mycket, vilket är alltigenom glädjande.
Otherwise, however, major advances have been made, and that is extremely positive.
SwedishKlimatförändringen är ett alltigenom globalt fenomen som kräver globala lösningar.
Climate change is a global phenomenon through and through and calls for global solutions.
SwedishDen nuvarande burbesättningsuppfödningen kan alltigenom förbättras och bytas ut.
The present system of battery cages is very much a candidate for being improved or replaced.
SwedishUr den aspekten menar jag att detta är ett alltigenom positivt initiativ.
In this sense, I think that this is an absolutely positive initiative.
SwedishDen tog cirka fyra år och var enligt några deltagare inte alltigenom öppen för insyn.
It took about four years and according to some participants was not always very transparent.
SwedishMånga människor har medverkat i processen, och jag anser att detta är alltigenom exemplariskt.
Many people took part in the process and I think that is quite exemplary.
SwedishVi behöver, som många helt riktigt påpekat, en alltigenom enhetlig strategi på europeisk nivå.
It is true that, as has rightly been said, we need a very coherent approach at European level.
SwedishJag anser att den här agendan är omfattande, ambitiös och - som jag redan sagt - alltigenom modern.
I believe this agenda is comprehensive, ambitious and, as I have said, thoroughly modern.
SwedishOch alltigenom europeisk kultur efteråt, förblev Kyros modellen.
And throughout European culture afterward, Cyrus remained the model.
SwedishÅtskillnaden mellan buruppfödning med en nivå och system med flera nivåer är alltigenom godtagbar.
The distinction between single-floor cages and multi-floor systems is perfectly acceptable.
SwedishJag har inte missat de tecken på utveckling inom den europeiska energipolitiken som är alltigenom positiva.
Yes, I am aware of the few positive developments in European energy policy.
SwedishJag kan följaktligen försäkra er om att det arbete vi genomför är grundligt och alltigenom objektivt.
I can thus assure you that the work we are conducting is exhaustive and thoroughly objective.
SwedishI det avseendet gäller fortfarande mitt uttalande: färre bestämmelser kan vara alltigenom bättre bestämmelser.
In this respect, my maxim still holds: less regulation may be much better regulation.
SwedishKulturutskottets alltigenom rimliga krav bör bli verklighet i alla medlemsstater.
The sensible proposals put forward by our Committee on Culture should be carried out in each of the Member States.
SwedishDen avslöjar en alltigenom usel juridik och en lika usel politik.
It reveals totally rotten law and no less rotten policy.
SwedishJag anser att detta är ett alltigenom utomordentligt dokument.
I believe that this is an altogether remarkable document.
SwedishMen enligt brittisk lag är medlemskapet alltigenom lagligt.
Nevertheless, under UK law, membership is perfectly legal.
SwedishJag tackar henne för att ha slutfört detta observationsuppdrag på ett alltigenom positivt och lämpligt sätt.
I thank her for having seen this observation mission through in an entirely positive and proper manner.
SwedishDen inre strategin har varit alltigenom framgångsrik.
Our internal strategy has in any case been successful.
SwedishArbetet med konstitutionen var alltigenom positivt.
The work on the Constitution was thoroughly positive.

Synonymer (svenska) till "alltigenom":

alltigenom