"alltifrån" - Engelsk översättning

SV

"alltifrån" på engelska

EN
SV

alltifrån {preposition}

volume_up
alltifrån (även: sedan, från, alltsedan)

Användningsexempel för "alltifrån" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlla medel är alltså tillåtna, alltifrån slutna omröstningar till hot om legionärssjuka.
Anything goes, from the use of the secret ballot to the threat of legionella.
SwedishDet handlar här om alltifrån utbildning till ekonomiskt stöd för att uppgradera säkerheten.
We are concerned here with everything from education to financial support for upgrading safety.
SwedishDeras tjänster är dock viktiga för vårt samhälle, alltifrån barnomsorg till hjälp för äldre.
However, their services are essential to our society, from infancy to help for elderly people.
SwedishVåldshandlingar, alltifrån förolämpningar till tortyr och mord, måste beklagas djupt var de än sker.
Violent acts, ranging from insults to torture and murder, are to be deplored everywhere.
SwedishVi omges av en hård och ökande konkurrens, alltifrån amerikanska universitet till indisk forskning.
From American universities to Indian research, we are surrounded by fierce and growing competition.
SwedishVi får inte välja en omväg och låta oss hindras av alltifrån finansiellt beroende till ett imperativt mandat.
We must not allowed ourselves to be restricted by financial dependency or to be given a binding mandate.
SwedishMed tillräckligt med pengar och rätt kontakter kan allting köpas, alltifrån handeldvapen till jaktplan.
With enough money and the right connections, anything may be purchased, from a hand gun to a jet fighter plane.
SwedishDet finns en lång kedja av terroristdåd, alltifrån indoktrinering och väckande av fanatism hos barn till mord.
There is a long chain of terrorist acts ranging from indoctrinating and arousing fanaticism in a child to murder.
SwedishDetta gäller inte minst för kvinnor, som fortfarande förfördelas på alla områden, alltifrån lön till arbetstid.
The same applies to women, who are still just as disadvantaged as ever, in everything from pay to working hours.
SwedishSambanden måste beaktas alltifrån den naturliga produktionen vidare under den industriella bearbetningen ända fram till marknadsföringen.
The correlation must be seen, from natural production via industrial processing to marketing.
SwedishAndra föreslagna sanktioner omfattar alltifrån fråntagande av rätt till offentliga förmåner till tillfällig eller permanent stängning.
Other proposed sanctions range from exclusion from public grants to temporary or permanent closure.
SwedishDet skapas berättigad oro, alltifrån oro för att man i gränskontroller ska genomsöka datorer till MP3-spelare.
There is justified concern - concern that the border control personnel will search everything from computers to MP3 players.
SwedishKommissionen orkar bara fördöma anhängarna av öppenheten, alltifrån Bernard Connolly till Paul van Buitenen.
The Commission only finds the energy to condemn those within it that advocate transparency, from Bernard Connolly to Paul van Buitenen.
SwedishPrioriteringen av hälsoskyddet är något som mycket starkt har präglat vår debatt om livsmedelslagstiftningen alltifrån denna tidpunkt.
The priority of health protection is something that has greatly shaped our debate on food law from this time on.
SwedishMan utnyttjar miljön för att kunna nästla sig in överallt, alltifrån våra vattenledningar till ledningen av vår nationella politik!
It uses the environment to infiltrate everywhere; it uses our water pipes to spread its tentacles into national policy.
SwedishVår avvikande uppfattning beträffande en del av det som fastställs i Broks betänkande gäller alltifrån detaljer till mer omfattande aspekter.
Our disagreements with a portion of Mr Brok's report range from points of detail to others of greater importance.
SwedishBara i Storbritannien finns många prominenta organisationer med kampanjer - alltifrån Women's Institute till Cooperative Society.
In the UK alone, we have many prominent UK organisations with campaigns - from the Women's Institute to the Cooperative Society.
SwedishUnder åren har vi antagit ett stort antal program och dokument här, alltifrån Lissabonstrategin till Europa 2020-strategin, och många fler.
Over the years, we have adopted a large number of programmes and papers here, from the Lisbon strategy to Europe 2020, and many more.
SwedishI stället behandlas alltifrån hur kvinnor har det i flyktingläger till hur kvinnor utvecklar kraft och styrka.
Instead, the report deals with everything from the conditions experienced by women in refugee camps to the ways in which women develop strength and active influence.
SwedishAlltifrån den gemensamma, EU-omfattande krishanteringen till den gemensamma språkordningen har dock inte kännetecknats av professionalism.
However, the uniform, Europe-wide crisis management right down to a common language regime has not been characterised by professionalism.