SV

alltid {adverb}

volume_up
alltid (även: jämt)
volume_up
always {adv.} (constantly, perpetually)
Krig är alltid ett misslyckande och de största offren är alltid oskyldiga civila!
War is always a failure in which the first victims are always innocent people.
De sårbara är inte alltid de unga och de unga är inte alltid de sårbara.
The vulnerable are not always the young and the young are not always the vulnerable.
Segraren har inte alltid rätt även om de alltid försöker bevisa att de har rätt.
The victor is not always right, although they always try to prove they are right.
Och jag som alltid har trott att kommissionären ville försöka frälsa världen!
And all that time I thought the Commissioner was out there trying to save the world!
It is impossible to please all the people all the time; compromises must always be made.
Det är förlorat för alltid på havets botten...
It is lost for all of time in a sea...
alltid (även: någonsin, nånsin)
Fiskeriutskottet har som alltid, till sin eviga skam, godkänt avtalet.
As ever, to its eternal shame, the Committee on Fisheries approved this agreement.
Parlamentet är som alltid mycket hjälpsamt och kreativt i detta avseende.
Parliament, as ever, is immensely helpful with this creativity.
Dessa frågor är alltid med i våra förbindelser med de turkiska myndigheterna.
Those issues are ever present in our dealings with Turkish authorities.
Jag vill alltid bära med mig, i hjärtat, nyckelordet från olympiaden – passion.
I want to carry in my heart forever the key word of the Olympics -- passion.
Men hade de låst dörrarna och hållt kvar oss, bokstavligen, för alltid hade det hänt.
Except if they locked the doors and kept us here literally forever, that would happen.
Den frihetslängtan som varje nation känner kan inte undertryckas för alltid.
The desire for freedom of any nation cannot be suppressed forever.
alltid
volume_up
anyways {adv.} [vard.]

Användningsexempel för "alltid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishVi bör utnyttja denna möjlighet i stället för att alltid se den negativa sidan.
We should use this opportunity, rather than always looking at the negative side.
SwedishYttrandefrihet kommer alltid att offras eftersom det är EU:s standardinställning.
Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
SwedishJag anser att det alltid finns skäl till att sitta med och lyssna på debatterna.
I think there is always a reason to sit with us and to listen to the discussions.
SwedishVarför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?
Why do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?
SwedishEuropeiska unionen har egentligen alltid varit snål med budgeten för utbildning.
The European Union has, in fact, always been mean in the budgets for education.
SwedishJag hade i min enfald inbillat mig att demokratiska beslut alltid är frivilliga.
In my simplicity, I had imagined that democratic decisions were always voluntary.
SwedishStarka traditioner har alltid hållit våldet i hemmen dolt bakom stängda dörrar.
Strong traditions have always kept domestic violence hidden behind closed doors.
SwedishSegraren har inte alltid rätt även om de alltid försöker bevisa att de har rätt.
The victor is not always right, although they always try to prove they are right.
SwedishDessutom får vi inte heller glömma att EU alltid fungerar som ett skyltfönster.
Besides, we must not forget that the EU invariably serves as a shop window too.
SwedishVi tyska liberaler har alltid fäst mycket stor vikt vid vissa centrala punkter.
We German Liberals have always attached vital importance to certain key points.
SwedishDe senaste veckornas och månadernas förfaranden har inte alltid varit hedervärda.
The proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
SwedishSå har inte alltid varit fallet och vi har därför all anledning att vara nöjda.
This has not always been the case, and so we have every reason to be gratified.
SwedishTill dem säger jag: i er kampanj mot mord kommer vi alltid att stå vid er sida.
To them I say: in your campaign against murder, we will always be by your side.
SwedishDetta har redan inträffat flera gånger tidigare, och lösningar har alltid hittats.
This has already happened several times to date and solutions were always found.
SwedishJag håller själv med henne i ett avseende: det kommer alltid att finnas skurkar.
As for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
SwedishVi måste alltid komma ihåg att det är medlemsstaterna som betalar ut pengarna.
We should always remember that it is the Member States who distribute the money.
SwedishEn restriktiv grundsyn måste alltid kopplas till ett starkt socialt engagemang.
A repressive approach should always be accompanied by a strong social commitment.
SwedishJag har alltid varit för en ordentligt diskuterad utvidgning av unionen österut.
I have always favoured a properly negotiated enlargement of the Union to the East.
SwedishDetta mål måste alltid eftersträvas när det gäller den nationella behörigheten.
This objective should always be pursued with due regard for national competences.

Synonymer (svenska) till "alltid":

alltid