"alltför beroende" - Engelsk översättning

SV

"alltför beroende" på engelska

SV

alltför beroende {adjektiv}

volume_up
alltför beroende

Användningsexempel för "alltför beroende" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEU skulle spela ett högt spel om det gjorde sig alltför beroende.
Europe would be playing with danger if it were to make itself too dependent.
SwedishAndra talare har sagt samma sak: vad energi beträffar är Europa alltför beroende av import.
As other speakers have already stated before me, Europe is over-dependent on energy imports.
SwedishEU-medlemsstaterna riskerar att bli alltför beroende av gasimport från en dominerande leverantör.
EU Member States are at risk of over-dependence on gas imports from one dominant supplier.
SwedishBakom problemet ligger EU:s alltför stora beroende av olja.
At the bottom of the problem is Europe's over-dependence on oil.
SwedishSvåra underskott och alltför stort beroende av bensin och kol driver upp kostnaderna och ökar föroreningarna.
Severe shortages and over-dependency on petrol and coal are driving up costs and pollution.
SwedishMan är alltför beroende av externa kreditvärderingsinstitut, och det finns ett oligopol i sektorn.
There is too much dependence on external credit rating agencies and an oligopoly exists in the sector.
SwedishEU är alltför beroende av fossila bränslen.
   Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Europe is too dependent on fossil fuels.
SwedishDet är tydligt att vi är alltför beroende av yttre källor.
It is clear that we are too dependent on external resources.
SwedishVi måste förbättra våra förbindelser med andra länder än Ryssland, utan att bli alltför beroende.
We need to improve our relationship with other countries besides Russia without becoming excessively independent.
SwedishDet lokala jordbruket har drabbats hårt, vilket har lett till att landet har blivit alltför beroende av matimport.
Local agriculture has been hard hit, as a result of which the country has become too dependent on food imports.
SwedishEU måste därför se till att Indien inte blir alltför beroende av länder som Iran och Ryssland.
It must therefore be the policy of the European Union to ensure that India does not become too dependent on countries such as Iran and Russia.
SwedishVi visste redan då att vi var alltför beroende av en enda gasledning som levererar nästan 80 procent av gasen via ett enda land.
Even then, we knew we were too dependent on one pipeline that supplies nearly 80% of the gas via one country.
SwedishMänskligheten är starkt - alltför starkt - beroende av dessa tillgångar, inte bara för energi utan också för mycket annat.
There are many things in addition to energy for which humanity is highly - too highly - dependent on these reserves.
SwedishFör Europas del innebär detta att leveranssäkerheten måste tillgodoses, men på detta område är vi alltför beroende av tredjeländer.
For Europe, that means guaranteeing security of supply, an area in which we are too dependent on third countries.
SwedishÄven om EU är ledande inom alternativ energiproduktion är vi fortfarande alltför beroende av fossila bränslen, särskilt olja.
Although Europe leads the field in alternative energy generation, we are still overly dependent on fossil fuels, especially oil.
SwedishDe är också alltför beroende av TAC och kvoter som har visat sig medföra en sådan katastrof på andra håll, som Stevenson poängterade.
They are also too dependent upon TACs and quotas which have proved such a disaster elsewhere, as Mr Stevenson pointed out.
SwedishHan är också känd för att vilja ha alltför stort inflytande på valet av personal, vilket gör att de anställda blir alltför beroende av honom.
He is also rumoured to want to exert too much influence over the selection of his staff, making them too dependent on him.
SwedishVi ansåg från början att detta betänkande var alltför beroende av en ideologisk inställning till sociala problem i Europeiska unionen.
We believe that from the outset this report relied too heavily on an ideological approach to social problems in the European Union.
SwedishEU har bittert fått erfara vad det betyder att vara alltför beroende av en enda energileverantör.
(SV) Madam President, Commissioner, the EU has had to learn the hard way what it means to be far too dependent on a single energy supplier.
SwedishI dag är näten i en del medlemsstater fortfarande alltför isolerade och därmed alltför beroende av import från tredjeland.
At present, the networks of a number of Member States are still too isolated and, consequently, they are too dependent on imports from third countries.

Liknande översättningar för "alltför beroende" på engelska

alltför adverb
beroende adjektiv
beroende substantiv
English
alltför kort adjektiv
English
göra beroende verb
alltför eftergiven adjektiv
English
alltför utförlig adjektiv
English
alltför låg beräkning substantiv
vara beroende verb
English
alltför mycket adverb
English
alltför förenklad adjektiv
English