"allteftersom" - Engelsk översättning

SV

"allteftersom" på engelska

SV

allteftersom {konjunktion}

volume_up
allteftersom (även: beroende på om, i den mån)

Användningsexempel för "allteftersom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen vi kan inte nöja oss med att täppa till luckorna allteftersom de visar sig.
Nevertheless, we cannot be content with closing the legal gaps on an ad-hoc basis.
SwedishNär det gäller information ger vi fortlöpande information allteftersom vi får den.
As regards information, we are supplying continuous information as we receive it.
SwedishAllteftersom varupriserna ökar fäster folk större uppmärksamhet vid jordbruket igen.
As commodities prices increase, people are paying more attention to agriculture again.
SwedishVårt sökindex förändras ständigt allteftersom innehåll läggs till och ändras på webben.
Our search index is constantly evolving as content is added and modified on the web.
SwedishVi kommenterar det eftersom deltagandet ökar och utvecklas allteftersom förtroendet ökar.
We comment on it because it is growing and developing as confidence increases.
SwedishAllteftersom fler invandrare kommer hit kan de befintliga problemen bara förvärras.
As more immigrants enter, these existing problems can only get worse.
SwedishAllteftersom turismen utvecklas måste vi också naturligtvis komma i takt med statistiken.
As tourism develops, we must also, of course, catch up with the statistics.
SwedishAllteftersom tekniken går framåt, kommer skaparna längre och längre bort från konsumenten.
As technology advances, the creator moves further and further away from the consumer.
SwedishDetta är breda bestämmelser som kommer att utvecklas allteftersom tjänsterna expanderar.
Those are broad-ranging provisions that will develop as services expand.
SwedishAllteftersom vi utvecklas har trycket på denna resurs ökat och kommer att fortsätta att göra det.
As we develop, pressure on that resource has increased and will continue to do so.
SwedishJag är säker på att denna typ av opposition kommer att skapas allteftersom samhället utvecklas.
I am sure that this kind of opposition will be created as society develops.
SwedishFörbättrar vi verkligen lagstiftningen allteftersom den passerar genom detta parlament?
Do we actually improve legislation as it passes through this House?
SwedishVåra barn blir mer och mer ensamma allteftersom vi blir mer upptagna.
Our children are finding themselves increasingly on their own as we are increasingly busy.
SwedishAllteftersom marknaderna integreras kommer också de relevanta antitrustmarknaderna att bli större.
As markets integrate, the relevant anti-trust markets will also become wider.
SwedishAllteftersom utvidgningen närmar sig borde utskottets arbete fortsätta.
As enlargement approaches, the committee's work should continue.
SwedishDen måste beaktas allteftersom vår gemensamma politik växer fram.
It must be kept under review as our common policies develop over time.
Swedish– Man kan se hur det blir mer och mer matematik allteftersom läraren ger en medveten feedback.
“We can see how there is more and more mathematics as the teacher provides mindful feedback.
SwedishDet är också viktigt att öka konkurrenskraften allteftersom EU övervinner den ekonomiska krisen.
It is also essential in increasing competitiveness as the EU overcomes the economic crisis.
SwedishDet räcker inte med att ta itu med konsekvenserna allteftersom de uppstår.
It is not enough to tackle the consequences as they occur.
SwedishAndra behöver, måste jag erkänna, diskuteras allteftersom.
Some others, it would be fair to say, will need to be discussed over time.

Synonymer (svenska) till "allteftersom":

allteftersom
Swedish