"allt väl" - Engelsk översättning

SV

"allt väl" på engelska

SV

allt väl {interjektion}

volume_up
allt väl (även: allt gott)
Jag önskar er allt väl, men jag vill också uttrycka förhoppningen att vi i framtiden slipper få fler meningslösa utkast från kommissionen.
Congratulations, and I wish you all the best, but I would also like to express the hope that in future, we are not going to have any more nonsensical drafts from the Commission.

Användningsexempel för "allt väl" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishParlamentet bör framför allt få en väl avvägd representation så snart som möjligt.
This House should have, above all, a balanced representation as quickly as possible.
SwedishDet är väl när allt kommer omkring det bästa beviset för att denna åtgärd är meningsfull.
And this, ultimately, will be the best proof that this measure is a sensible one.
SwedishOm allt går väl kommer avtalet i maj att undertecknas av 29 länder och Europeiska unionen.
The agreement will be signed in May, if it is good, by 29 countries and the Union.
SwedishOm min oro, och deras som stöder den, är obefogad är allt gott och väl.
If my fears and those of its supporters are ill-founded there is no problem.
SwedishJag känner allt för väl till den praktiken och det skulle jag inte vilja.
I have heard such hollow phrases all too often, and I do not welcome them.
SwedishOm allt går väl borde Serbien få yttrandet i höst och kandidatstatus efter det.
If all goes well, Serbia should receive the opinion this autumn and candidate status after that.
SwedishSå långt är allt gott och väl men resultatet av rådsmötet var mindre tillfredsställande.
That is all well and good, but the result of this Council meeting was not very satisfactory.
SwedishOm allt går väl i morgon, ser vi fram emot att arbeta med henne om dessa och övriga frågor.
Should all go well tomorrow, we look forward to working with her on these and other matters.
SwedishSom det kanske skulle sägas i ett skolutlåtande: allt som allt, så långt allt väl.
As a school report might say, all in all, so far so good.
SwedishVirgin Atlantic, Virgin Records -- Allt startade väl med en tidning som hette "Student"?
So, you know, Virgin Atlantic, Virgin Records -- I guess it all started with a magazine called Student.
SwedishEnligt min mening ligger allt detta väl i linje med era förslag.
In my view, all this is very much in line with your proposals.
SwedishAllt gott och väl men gång på gång kringgår man en viktig fråga.
Time and again, an important question is overlooked, however.
SwedishJag vill önska alla kolleger som återvänder allt väl och särskilt Stephen Hughes.
May I wish all those colleagues who are returning every good wish and may I particularly single out Stephen Hughes.
SwedishSå långt är allt gott och väl, bortsett från vissa inflationsdrivande avrundningar uppåt.
So far so good, with little inflationary rounding-up.
SwedishMen när man väl gjort allt, så är nyckeln till framgång att det sker ett korrekt genomförande.
But when all is said and done, implementation is the key.
SwedishOm yrkeskåren utför det som krävs, är allt gott och väl.
If the professional body does what is required, all well and good.
SwedishSå långt är allt väl, så länge de flesta länderna har en positiv handelsbalans och tillväxt i BNP.
This is all very well, as long as most countries achieve a positive trade balance and a growth in GDP.
SwedishDe vet ju bara allt för väl vad Saddams löften är värda.
They know all too well what Saddam' s pledges are really worth.
SwedishDe vet ju bara allt för väl vad Saddams löften är värda.
They know all too well what Saddam's pledges are really worth.
SwedishFramför allt är det väl de 30 miljoner arbetslösa som hoppas på att det skall ske stordåd vid detta möte.
Above all it must be the 30 million unemployed who hope that this summit will achieve great things.

Liknande översättningar för "allt väl" på engelska

väl adverb
English
väl adjektiv
English
allt substantiv
English
allt pronomen
allt adjektiv
English
allt för väl
fungera väl verb
English
gott och väl adverb
English
fundera länge och väl verb
allt i allo substantiv
märk väl
English
allt mer adverb
allt redo
English
allt klart
English
allt utom adverb
English
allt är tillåtet