"allt som allt" - Engelsk översättning

SV

"allt som allt" på engelska

SV

allt som allt {adverb}

volume_up
Allt som allt innehåller betänkandet inte tillräckligt många förbättringar, och vi kan därför inte rösta för det.
Altogether the report does not contain enough improvements, so we cannot vote in favour of it.
Allt som allt tror jag att vi kommer att kunna genomföra detta så att ni kan säga om fyra år: ”Ja, vi har lyckats.”
Altogether, I think we will manage so that you will say, four years from now, 'Yes, we have done it'.
Allt som allt, genom de femte, sjätte och sjunde ramprogrammen investerar EU 200 miljoner euro på detta område.
Altogether, through the fifth, sixth and seventh framework programmes, the European Union is investing EUR 200 million in this field.
allt som allt (även: på det hela taget)
Allt som allt leder det inte till att diskrimineringen upphävs.
All in all, this does not lead to discrimination being abolished.
Allt som allt har emellertid Helsingfors gett ett intressant resultat!
But, all in all, Helsinki achieved an interesting result!
Allt som allt anser jag att det här en balanserad och optimal ståndpunkt för parlamentet.
All in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
allt som allt
Allt som allt tycker jag absolut att parlamentet kan vara nöjt med sin insats.
Overall, I think Parliament should be pleased with its efforts.
Allt som allt har vi bidragit med 135 miljoner ecu.
Overall we have contributed ECU 135 million.

Användningsexempel för "allt som allt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAllt som allt vill jag rikta ett stort tack till revisionsrätten för denna rapport.
All in all, I would like to thank the Court of Auditors very much for this report.
SwedishAllt som allt anser jag att det här en balanserad och optimal ståndpunkt för parlamentet.
All in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
SwedishDe senaste bedömningarna visar allt som allt att förhållandena har försämrats.
Nevertheless, recent estimates show that the situation is growing worse.
SwedishJag skulle allt som allt vilja framföra fyra anmärkningar till de olika förklaringarna.
I should like to make a total of four marginal comments on the various declarations.
SwedishAllt som allt en bra kompromiss, och jag hoppas att den får ett brett stöd i morgon!
All in all therefore, a good compromise, and I hope it will find broad support tomorrow!
SwedishAllt som allt kommer vår grupp att rösta för frihandelsavtalet, och vi välkomnar det också.
All in all, our Group will vote in favour of this trade agreement, which we welcome.
SwedishAllt som allt tycker jag absolut att parlamentet kan vara nöjt med sin insats.
Overall, I think Parliament should be pleased with its efforts.
SwedishSom det kanske skulle sägas i ett skolutlåtande: allt som allt, så långt allt väl.
As a school report might say, all in all, so far so good.
SwedishAllt som allt innehåller betänkandet en rad förbättringar när det gäller den fria rörligheten.
All in all, the report contains a number of improvements in relation to freedom of movement.
SwedishAllt som allt kostade det EU:s flygbolag mer än två miljarder euro.
All in all, it cost the European airlines more than EUR 2 billion.
SwedishAllt som allt leder det inte till att diskrimineringen upphävs.
All in all, this does not lead to discrimination being abolished.
SwedishAllt som allt har emellertid Helsingfors gett ett intressant resultat!
But, all in all, Helsinki achieved an interesting result!
SwedishAllt som allt gratulerar jag Jelko Kacin: att föra Serbien närmare EU är ett betydelsefullt steg.
All in all, I congratulate Mr Kacin: drawing Serbia closer to the European Union is an important step.
SwedishAllt som allt måste man säga att vi i Europeiska unionen inom vissa områden gjort framsteg.
All in all it has to be said that in certain fields of industry in the European Union we have made progress.
SwedishAllt som allt har ca 1 000 gemensamma kampanjer realiserats.
In fact, some 1 000 joint applications have been received.
SwedishAllt som allt är jag emellertid mycket nöjd med förslaget.
All in all, however, I am very satisfied with the proposal.
SwedishAllt som allt utgör dessa nationella reformprogram en god grund för det framtida arbetet med reformagendan.
All in all, these national reform programmes are a good basis for future work on the reform agenda.
SwedishDet internationella samfundets funktionsförmåga i dessa situationer måste allt som allt förbättras.
The capacity for action by the international community in these situations must, on the whole, be improved.
SwedishAllt som allt innehåller betänkandet inte tillräckligt många förbättringar, och vi kan därför inte rösta för det.
Altogether the report does not contain enough improvements, so we cannot vote in favour of it.
SwedishAllt som allt gläder det oss att godta större delen av ändringsförslag 21, med förbehåll för vissa redaktionella ändringar.
All in all, we are happy to accept most of Amendment No 21, subject to some redrafting.

Liknande översättningar för "allt som allt" på engelska

allt substantiv
English
allt pronomen
allt adjektiv
English
som preposition
English
som pronomen
som konjunktion
English
som adverb
English
allt som glimmar är inte guld adjektiv