"allt mer" - Engelsk översättning

SV

"allt mer" på engelska

SV

allt mer {adverb}

volume_up
Unionen får en allt mer politisk, en allt mer social inriktning.
The Union is necessarily becoming an increasingly political and social entity.
Arbetsgivare inser allt mer hur välbefinnande och produktivitet hör ihop.
Employers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
Medan tillväxten utvecklats har orättvisorna blivit allt mer oacceptabla.
While growth continues apace, inequalities have become increasingly intolerable.
Utvecklingsekonomier i synnerhet konsumerar allt mer energi.
In particular, emerging economies are consuming more and more energy.
Detta blir dock allt mer komplicerat i det ansträngda samtalsklimat som råder.
But it becomes more and more complicated in this very rigid atmosphere.
Politiken tycks allt mer styras av ekonomisk rationalitet.
Politics seems more and more "colonialised" by economic rationality.

Användningsexempel för "allt mer" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag befarar att rättsskyddet i denna Europeiska union blir allt mer begränsat.
I fear that legal protection in this European Union will continue to be limited.
SwedishFör det första blir situationen för religiösa minoriteter allt mer oacceptabel.
Firstly, the status of religious minorities is becoming ever more intolerable.
SwedishMen även EU måste göra mer, framför allt när det gäller förbättrad samordning.
Europe, too, must do more, however, above all, in terms of better coordination.
SwedishI och med nationalstatens ankomst har undervisningen blivit allt mer nationell.
With the advent of the national state, education became increasingly national.
SwedishI framtiden kommer vi att bli allt mer beroende av energikällor utanför unionen.
In the future, we will be increasingly dependent on energy sources outside the Union.
SwedishDe decentraliserade organen har blivit fler och motsvarar allt mer ökade behov.
There are now many more decentralized agencies which meet much more widespread needs.
SwedishTurkiet för en utrikespolitik som blir allt mer antieuropeisk och antivästerländsk.
Turkey is increasingly pursuing an anti-European and an anti-Western foreign policy.
SwedishMedan tillväxten utvecklats har orättvisorna blivit allt mer oacceptabla.
While growth continues apace, inequalities have become increasingly intolerable.
SwedishOm vi blickar framåt kommer denna typ av förändringar bli allt mer möjliga.
If we look ahead, these kind of changes are going to be increasingly possible.
SwedishFörutom de nationella myndigheterna måste framför allt näringslivet investera mer.
As well as national governments, industry, in particular, must make more investments.
SwedishArbetsgivare inser allt mer hur välbefinnande och produktivitet hör ihop.
Employers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
SwedishI en allt mer internationaliserad affärsmiljö, kommer antagandet av stadgan lägligt.
In an increasingly globalised business environment, the arrival of the SE is timely.
SwedishEn ”digital agenda” blir allt viktigare och mer oundviklig i vårt samhälle.
A 'digital agenda' is increasingly important and unavoidable in our society.
SwedishAllt detta är verklighet idag, och i framtiden kommer allt mer bli möjligt.
These are all reality today, and [in] the future, will be evermore possible.
SwedishMan märker allt mer att det ibland visst finns ett allmänt stöd för en allians.
I have increasingly noticed that, sometimes, there is definitely a basis for an alliance.
SwedishTråkigt nog tycks det irländska motgiftet mot allt detta vara ”mer av samma sak”.
Sadly, the Irish antidote to all this appears to be 'more of the same'.
SwedishDetta blir dock allt mer komplicerat i det ansträngda samtalsklimat som råder.
But it becomes more and more complicated in this very rigid atmosphere.
SwedishDet är ett begrepp som vi använder oss av allt mer och som är viktigt i vår politik.
This is a concept which we increasingly draw upon and which is important in our policy.
SwedishJag är emellertid bekymrad över dess allt mer dominerande roll inom elproduktionen.
I am concerned, however, at its increasingly predominant role in electricity generation.
SwedishPriset på olja förblir högt, medan Europa blir allt mer beroende och krisbenäget.
The price of oil remains high, while Europe grows increasingly dependent and crisis-prone.

Liknande översättningar för "allt mer" på engelska

mer adjektiv
English
mer adverb
English
allt substantiv
English
allt pronomen
allt adjektiv
English
mer och mer adverb
allt i allo substantiv
inte mer
English
allt väl interjektion
allt redo
English
allt klart
English
allt utom adverb
English
allt är tillåtet
allt mindre adverb
aldrig mer
English
allt om dig
allt är bra
English