"allt-i-ett" - Engelsk översättning

SV

"allt-i-ett" på engelska

SV

allt-i-ett {neutrum}

volume_up
allt-i-ett

Användningsexempel för "allt-i-ett" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe arbetar med lärarens vägledning, allt i ett enda stort rum.
They work under the teacher's guide, and it's all in one big room.
SwedishJag påstår att tekniken nu utvecklats så långt att man skulle kunna bygga in allt i ett enda kort.
I maintain that modern technology is such that these things can be combined into a single item.
SwedishJag kan sammanfatta allt i ett enda italienskt ord: !
I can sum it all up in one Italian word, Mr Prodi: !
SwedishUtan tvekan, framför allt i ett samhälle där vetenskapen tillämpas av privata företag med målet att göra vinst.
Especially in a society where the application will be carried out by private companies whose objective is profit.
SwedishJag förstår att den fråga som vi diskuterar är extremt känslig, framför allt i ett historiskt skede som det nuvarande.
Mr President, I am aware that the subject before us is extremely sensitive, particularly at this moment in history.
SwedishInnovationspartnerskapen är tänkta att verkligen bidra till att få ordning på denna situation och kombinera allt i ett enda system.
The innovation partnerships are intended to make a real contribution to bringing order to this situation and combining everything in a single system.
SwedishDet är vad det handlar om, framför allt i ett betänkande som innehåller en strävan att diskriminera i stadgan för de politiska partierna.
These are the elements particularly under threat in this report which wants to interfere with and discriminate between the statutes of the political parties.
SwedishDessutom lovar vi att inte be små och medelstora företag om samma information flera gånger om - med andra ord ska vi försöka göra allt i ett svep.
In addition, we are undertaking not to ask SMEs for the same information several times over - in other words, we will seek to do everything in one go.
SwedishDenna omröstning innebär att vi kommer att få medbestämmande, framför allt i ett utskott som jordbruksutskottet, men även i parlamentet och i plenum.
This vote will mean that, particularly in a committee like that on agriculture, as well as in this Parliament, in plenary, we will have codecision.
SwedishFramför allt i ett litet land som mitt, herr ordförande, kan en ny föreslagen regel för marknadsgränser leda till att våra bryggerier helt enkelt får stänga igen.
In a small country such as mine, Mr President, a new regulation on market thresholds could simply drive our breweries out of business.
SwedishOmröstningen i plenum utföll däremot till förmån för inrättandet av ett tillfälligt utskott, vilket visar att vår hållning trots allt i ett visst avseende vann gehör.
The votes in plenary, however, went in favour of setting up a temporary committee, which shows that our stance did eventually prevail, in a sense.
SwedishAnsvaret bör även omfatta GMO, framför allt i ett skede när Förenta staterna trycker på för att häva importmoratoriet i samband med förhandlingarna inom WTO.
Liability must include GMOs, particularly at a time when the United States is putting pressure on to try to get the moratorium on imports lifted in the context of the WTO negotiations.
SwedishI våra samhällen utövas dessa funktioner framför allt i ett nationellt sammanhang, men naturligtvis utan att det påverkar den möjlighet att överklaga på EU-nivå som vi har.
In societies such as ours, this function is exercised primarily in the national context but, naturally, without prejudice to the ability to appeal at European level, which we have.
SwedishDet vi säger är att vi skulle vilja se allt i ett större sammanhang och litet senare och ur alla vinklar och vrår och mot bakgrund av hela frågan om processens allmänna struktur.
What we are saying is that we would like to see it in a broader context and a little later on, dealing with the 'ins' and the 'pre-ins' and the whole question of the general framework of the process.
SwedishI det sammanhanget framstår ett kombinerat systemansvar för självständig infrastruktur som det mest ändamålsenliga alternativet om man tillämpar den allt i ett-princip som parlamentet hyllar.
Within this context, operating on the basis of the 'one-stop shopping' principle upheld by this House, a combined operator of independent infrastructures emerges as the most effective option.

Liknande översättningar för "allt-i-ett" på engelska

ett artikel
English
ett tal
English
allt substantiv
English
allt pronomen
allt adjektiv
English
i preposition
allt i allo substantiv
alla i ett adjektiv
English