"allt förutom" - Engelsk översättning

SV

"allt förutom" på engelska

SV

allt förutom {adverb}

volume_up
allt förutom

Användningsexempel för "allt förutom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet var allt, förutom att jag tackar er för ert samarbete och stöd.
That is all, other than to thank you for your cooperation and support.
SwedishAllt tekniskt bistånd stoppades, förutom hjälp till att främja demokrati samt humanitärt bistånd.
All technical assistance was stopped except if promoting democracy or humanitarian aid.
SwedishAllt, förutom plenarsammanträdet, kommer att fungera som vanligt.
Everything, apart from the plenary sitting, will be working as normal.
SwedishRumänerna ställs dagligen inför allt större problem, förutom växande hot och rädsla.
Romanians are facing ever-increasing problems on a daily basis, along with growing intimidation and fear.
SwedishFörutom allt detta finns historien och dess lärdomar.
Quite apart from these texts, though, we have History and the lessons it can teach us.
SwedishCyperns antagande av euron kommer förutom allt annat att medföra två ytterligare fördelar.
Cyprus's adoption of the euro will, in addition to everything else, have two further beneficial effects.
SwedishVillkoret bör inte vara att ”ni kan göra allt förutom ...”.
The stipulation should not be 'You can do everything, except ...'.
SwedishInget av allt detta genomfördes, förutom den humanitära hjälpen.
None of this has happened, apart from the humanitarian aid.
SwedishAllt detta arbete, förutom ECHO-delen, kommer att gå genom byrån under de kommande månaderna.
All that work, except the ECHO dimension, will be put through the Agency over the next couple of months.
SwedishFrontex tillhandahåller 80 procent av chartrade fartyg, flygplan, bränsle, allt förutom materialdepreciering.
Frontex supplies 80% for charter ships, aircraft, fuel, everything except for material depreciation.
SwedishDet är ett socialt problem, som - förutom allt personligt lidande - innebär stora kostnader för samhället.
It is a social problem, which - quite apart from all the personal suffering - involves huge costs for society.
SwedishDen förtjänar därför vår uppskattning, förutom allt annat den har gjort för de människor den tjänar.
The Church deserves our appreciation for this as well as for everything else it has done for the communities it helps.
SwedishAllt tekniskt bistånd stoppades, förutom hjälp till att främja demokrati samt humanitärt bistånd.
Needless to say, we also condemn the attacks on journalists, including Russian TV journalists, who tried to cover the demonstrations.
SwedishAllt verkar normalt, förutom att alla dessa förslag ligger under budgeten för 2008 inom budgetramen för 2007-2013.
Everything seems normal, were it not that all these proposals are below the 2008 budget in the Financial Perspective for 2007-2013.
SwedishI hela 14 år har landet befunnit sig i kris, det råder brist på allt, förutom korruption.
The country has been in crisis for the past 14 years, and there is a shortage of everything except corruption, which is flourishing.
SwedishFörutom allt detta, utarbetade det ett dokument som ni själva erkände att det var positivt vid Europeiska rådet i Biarritz.
Furthermore, all of this led to a document which you yourselves, at the European Council in Biarritz, recognised as being positive.
SwedishGenom detta betänkande vill man främja framför allt den europeiska filmkonsten, förutom övriga audiovisuella verk.
Mr President, this report calls for and promotes European cinematographic works, in particular, and other audiovisual works as well.
SwedishAtt vårat mått på framgång, det dominanta måttet på framgång i samhället, mäter allt förutom det som gör livet värt att leva?
That our measure of progress, our dominant measure of progress in society, is measuring everything except that which makes life worthwhile?
SwedishJag hade allt förutom...
SwedishI industrins laboratorier anser man att arbetet med genetiskt modifierade mikroorganismer, förutom allt annat, har konsekvenser för konkurrensvillkoren.
In industry, work relating to GMMs is regarded, among other things, as having significant repercussions on the terms of competition.

Liknande översättningar för "allt förutom" på engelska

allt substantiv
English
allt pronomen
allt adjektiv
English
förutom preposition
förutom adverb
förutom konjunktion
English
förutom
allt i allo substantiv
allt mer adverb
allt väl interjektion
allt redo
English