"allsmäktig" - Engelsk översättning

SV

"allsmäktig" på engelska

SV

allsmäktig {adjektiv}

volume_up
allsmäktig
Maffian var allsmäktig och medborgarna hade inga rättigheter.
The mafia was all-powerful, while citizens had no rights.
Medborgarna har ofta intrycket av att de fråntas sin utveckling av en allsmäktig internationalisering av ekonomin.
Citizens often feel dispossessed of their future by an all-powerful economic globalization.
Självklart är ni allsmäktig, herr minister”.
Of course, you are all-powerful, Minister.'
allsmäktig
Maffian var allsmäktig och medborgarna hade inga rättigheter.
The mafia was all-powerful, while citizens had no rights.
Medborgarna har ofta intrycket av att de fråntas sin utveckling av en allsmäktig internationalisering av ekonomin.
Citizens often feel dispossessed of their future by an all-powerful economic globalization.
Självklart är ni allsmäktig, herr minister”.
Of course, you are all-powerful, Minister.'
Ni är inte allsmäktig utan hör till ett kollegium.
You are not almighty and you belong to a College.
Alla som fruktade framväxten av en centraliserad, allsmäktig ”superstat” bör vara minst sagt lugnade.
Anyone who dreaded the emergence of a centralised, almighty 'superstate' should be more than reassured.
Alltså är de den allsmäktige skaparens med oss jämställda verk. "
Therefore they are equal works of the Almighty Creator '.
allsmäktig
volume_up
omnipotent {adj.} (having unlimited power)
Människan är inte allsmäktig och kommer aldrig att bli det.
The human race is not omnipotent and never will be.
Den skulle vilja vara det första exemplet på en lyckad " allsmäktig " institution, som endast regleras av dess medlemmars dygdighet.
It would like to be the first successful example of an 'omnipotent ' institution, regulated only by its members ' virtues.
Den skulle vilja vara det första exemplet på en lyckad " allsmäktig" institution, som endast regleras av dess medlemmars dygdighet.
It would like to be the first successful example of an 'omnipotent' institution, regulated only by its members' virtues.
allsmäktig (även: omnipotent, allsvåldig)
Människan är inte allsmäktig och kommer aldrig att bli det.
The human race is not omnipotent and never will be.
Den skulle vilja vara det första exemplet på en lyckad " allsmäktig " institution, som endast regleras av dess medlemmars dygdighet.
It would like to be the first successful example of an 'omnipotent ' institution, regulated only by its members ' virtues.
Den skulle vilja vara det första exemplet på en lyckad " allsmäktig" institution, som endast regleras av dess medlemmars dygdighet.
It would like to be the first successful example of an 'omnipotent' institution, regulated only by its members' virtues.

Användningsexempel för "allsmäktig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMaffian var allsmäktig och medborgarna hade inga rättigheter.
The mafia was all-powerful, while citizens had no rights.
SwedishAlla som fruktade framväxten av en centraliserad, allsmäktig ”superstat” bör vara minst sagt lugnade.
Anyone who dreaded the emergence of a centralised, almighty 'superstate' should be more than reassured.
SwedishMedborgarna har ofta intrycket av att de fråntas sin utveckling av en allsmäktig internationalisering av ekonomin.
Citizens often feel dispossessed of their future by an all-powerful economic globalization.
SwedishÄven jag anser att vi måste se till att industrin slutar spela allsmäktig.
Madam President, Commissioner, I too feel that we need to stop those in industry from playing God.
SwedishMänniskan är inte allsmäktig och kommer aldrig att bli det.
The human race is not omnipotent and never will be.
SwedishNi är inte allsmäktig utan hör till ett kollegium.
You are not almighty and you belong to a College.
SwedishSjälvklart är ni allsmäktig, herr minister”.
SwedishDen skulle vilja vara det första exemplet på en lyckad " allsmäktig" institution, som endast regleras av dess medlemmars dygdighet.
It would like to be the first successful example of an 'omnipotent' institution, regulated only by its members' virtues.
SwedishDen skulle vilja vara det första exemplet på en lyckad " allsmäktig " institution, som endast regleras av dess medlemmars dygdighet.
It would like to be the first successful example of an 'omnipotent ' institution, regulated only by its members ' virtues.
SwedishDetta uppdagar Europeiska unionens verkliga ambition - det fortsatta förvärvandet av befogenheter till dess den blir en allsmäktig superstat.
This reveals the European Union's true ambition - the continued acquisition of powers until it becomes an all-powerful superstate.
SwedishDe anade inte att EU mest anser att Turkiet är av nästintill allsmäktig vikt för att motverka hotet från islamiska fundamentalister.
Little did they know that the EU mainly views Turkey as being of close to almighty importance in counteracting the threat of Islamic fundamentalists.
SwedishTvärtemot vad föredragandena har sagt skapas genom denna text en centraliserad, allsmäktig och totalitär superstat utan identitet och själ.
The Treaty provides us with a number of tools that are essential if we wish to make Europe more efficient, easier to understand and more democratic.
SwedishTvärtemot vad föredragandena har sagt skapas genom denna text en centraliserad, allsmäktig och totalitär superstat utan identitet och själ.
Contrary to what the rapporteurs have said, this text creates a centralised, omnipotent and totalitarian super-state that lacks an identity and a soul.
SwedishDet blir en allsmäktig stat eftersom Europeiska unionen kommer att vara behörig på alla områden utan undantag och eftersom all politik har införts eller kommer att införas under gemenskapen.
Firstly, it helps ensure social cohesion thanks to the Charter of Fundamental Rights, which lays down rules relating to civic, political and social rights.
SwedishDet blir en allsmäktig stat eftersom Europeiska unionen kommer att vara behörig på alla områden utan undantag och eftersom all politik har införts eller kommer att införas under gemenskapen.
It will be an omnipotent state because the European Union will have jurisdiction over every area, without exception, and all policies are or will be communitised.
SwedishDe rider på en trovärdighetskris som har alienerat alltför många medborgare från institutioner som de betraktar som avlägsna och styrda av en allsmäktig men inkompetent byråkrati.
They are riding on a credibility crisis that has alienated too many citizens from institutions that they consider distant and governed by an all-powerful but inept bureaucracy.
SwedishNi påpekade tidigare att ni inte var allsmäktig: trots det är jag säker på att ni är tillräckligt mäktig för att kunna genomföra beslut från talmanskonferensen.
(FR) Mr President, you did indicate earlier that you were not all-powerful: nonetheless, I am sure you are powerful enough to implement decisions by the Conference of Presidents.
SwedishJag röstade för, eftersom jag anser att euron är bättre än en belgisk franc som för all evighet är ansluten endast till den tyska marken, och det är bättre än en allsmäktig amerikansk dollar.
I voted for the motion because I believe that the euro is better than a Belgian franc bound indefinitely to the German mark alone and it is better than the mighty American dollar.