"allra bästa" - Engelsk översättning

SV

"allra bästa" på engelska

SV

allra bästa {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "allra bästa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen allra bästa förebyggande åtgärd som vi kan vidta är ett förbud mot farliga ämnen.
Banning hazardous substances is the best preventive measure which we can take.
SwedishJag tycker uppriktigt att Ferrero, Schüssel och även Klima har gjort sitt allra bästa.
I honestly believe that Mrs Ferrero, Mr Schüssel and Mr Klima too did their best.
SwedishDet allra bästa sättet att skydda marken är att bedriva ett sunt jordbruk.
The very best way of protecting the soil is through sound agriculture and farming.
SwedishDe anses omöjliga att upprusta, även med den allra bästa västliga tekniken.
These power stations cannot be upgraded, even with the very best western technology.
SwedishAlexander de Roo har gjort sitt allra bästa, vilket jag varmt vill gratulera honom till.
Mr de Roo has done his level best, on which I should like to congratulate him warmly.
SwedishÄven den allra bästa europeiska turiststatistiken kan göra föga för att förändra det.
Even the best European tourism statistics can do little to change these.
SwedishI dag har parlamentet en unik chans att visa och ta fram våra allra bästa sidor.
Today, Parliament has a unique opportunity to bring out and reveal our most positive attributes.
SwedishVi kommer att göra vårt allra bästa för att hjälpa er i den uppgift som ni har tagit på er.
We will do our very best to help you in the job that you have taken on.
SwedishDet visade sig också att dessa bänkstolar är det allra bästa sättet att installera bilstolar på.
And also it turned out these bench seats are the very best way to install car seats.
SwedishSom McCarthy sade måste vi göra vårt allra bästa för att genomföra det vi enades om i Lissabon.
We must, as Mrs McCarthy said, do our best to do what we decided at Lisbon.
SwedishJag anser att vi måste göra vårt allra bästa för att förbli världens främsta turistmål.
I think that we must do our utmost to remain the number one tourist destination in the world.
SwedishDet är ett exempel på hur man tror att man själv har den allra bästa utbildningen.
This is an example of how people believe that they themselves have the best education system of all.
SwedishJag ska göra mitt allra bästa för att svara på några av de frågor som ni har tagit upp.
I shall do my utmost to respond to some of the issues you raised.
SwedishVi måste förenkla, lita på forskarna och se till att vi har de allra bästa forskarna.
We have got to simplify, trust the researchers and ensure that we have the very best researchers.
SwedishFör vår del kommer vi att göra vårt allra bästa under vårt ordförandeskap.
For our part, we shall do our very best during our presidency.
SwedishVi vet att det finländska ordförandeskapet kommer att göra sitt allra bästa.
We know that the Finnish Presidency will do all that it can.
SwedishVi är det Europa som vi har byggt - det allra bästa som medborgaren har gett till mänskligheten!
We are the Europe we have built, the best thing man has given mankind.
SwedishDet billigaste och allra bästa medlet mot bedrägeri är fullständig öppenhet rörande anslagen.
The cheapest and best way of dealing with fraud is to ensure complete openness on appropriations.
SwedishDet är er uppgift, herr kommissionär, att uppmana medlemsländerna att bara sända de allra bästa.
It is your job, Commissioner, to invite the Member States to send only the cream of the cream.
SwedishI detta betänkande föreslås det allra bästa av samarbete inom EU.
This report proposes the very best kind of European cooperation.

Liknande översättningar för "allra bästa" på engelska

allra adverb
English
bästa substantiv
English
bästa adjektiv
English
ta det bästa verb
English
det bästa substantiv
English
den bästa substantiv
English