"allra" - Engelsk översättning

SV

"allra" på engelska

EN
SV

allra {adverb}

volume_up
allra (även: mycket, synnerligen)
Min mor visade magin med denna maskin den allra, allra första dan.
My mother explained the magic with this machine the very, very first day.
Rådets trovärdighet ifrågasätts därför i allra högsta grad.
The Council’ s credibility is therefore being called very much into question.
Allra sist ett par kommentarer beträffande den rättsliga grunden.
As a very last point, a couple of remarks about the legal base itself.

Användningsexempel för "allra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen andra delen, som i dag har väckt det allra största intresset, är artikel 186.
The other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
SwedishJag tror att nätverken, det praktiska samarbetet, är bland det allra viktigaste.
I believe that practical cooperation through the network is one of the key factors.
SwedishMen det allra värsta här i parlamentet är skillnaden mellan ord och handlingar.
But the worst thing in this House is the asymmetry between words and actions.
SwedishDet får de allra flesta människor i Georgien att känna sig helt klart osäkra.
This leaves the great majority of people in Georgia feeling decidedly insecure.
SwedishAllra först måste man hitta de skyldiga till dådet och ställa dem till svars.
First of all we have to find and call to account those who are guilty of the act.
SwedishDe allra högsta tjänsterna är i princip tillgängliga för alla, undantagslöst.
Access to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
SwedishFör de allra svårast funktionshindrade var arbetslösheten dock hela 70 procent.
But for those with the most severe disabilities unemployment was all of 70 percent.
SwedishDetta är i stället ett möte för unga kristna européer med de allra ädlaste syften.
Instead it is a meeting of young European Christians with the most noble of goals.
SwedishDet är den allra viktigaste förutsättningen för att få igång fredsprocessen igen.
It is by far the most important prerequisite to get the peace process back on track.
SwedishSlutligen är det allra viktigaste att den primära kompetensen ska vara politisk.
Finally, the most important thing is that the primary competence should be political.
SwedishTill min stora sorg har rådet förkastat de allra viktigaste ändringsförslagen.
To my great regret, the Council has rejected some of the most important amendments.
SwedishKommissionen har varit delaktig i förberedelserna från allra första början.
The Commission has been involved in its preparation since the very early stages.
SwedishVi uträttar mer och vi är som allra bäst när vi är ” européer i samarbete ”.
We achieve more, and we are at our very best, as 'Europeans – Working Together '.
SwedishFrån allra första början har emellertid myndigheterna försökt att stänga centrumet.
However, right from the start, the authorities have tried to close the office down.
SwedishDet stod klart från allra första början att han hade enorma problem att ta itu med.
It was clear from the very beginning that he had enormous problems in front of him.
SwedishFörfarandemässiga frågor får dock inte göra oss blinda för våra allra viktigaste mål.
Procedural matters, however, should not blind us to our fundamental objectives.
SwedishVi kan och får inte ta ut kostnaderna för detta av de allra fattigaste länderna.
We cannot and must not present the bill for this to the poorest countries.
SwedishDet jag har talat om hittills gäller naturligtvis bara de allra första initiativen.
What I have talked about so far naturally only concerns the very first initiatives.
SwedishDet allra sämsta vi kan göra är komma med ett erbjudande som ingen accepterar.
The worst thing we could possibly do is make an offer which nobody takes up.
SwedishVi uträttar mer och vi är som allra bäst när vi är ”européer i samarbete”.
We achieve more, and we are at our very best, as 'Europeans – Working Together'.