"allomfattande" - Engelsk översättning

SV

"allomfattande" på engelska

SV

allomfattande {adjektiv}

volume_up
allomfattande
Syftet med den inre marknaden var aldrig att skapa en allomfattande jämlikhet i EU.
The internal market was never intended to create all-embracing equality in Europe.
. – Varje lösning måste vara allomfattande, som ett slags paket, som ni beskrev det.
Any solution must be all embracing: a sort of package, as you described it.
Förordningen är emellertid inte allomfattande.
This Regulation is not all-embracing, though.
allomfattande (även: alltomfattande)
Kriget mot terrorismen får emellertid inte bli en allomfattande besvärjelse.
The war on terrorism must nevertheless not become an all-encompassing incantation.
Min partigrupp hade föredragit ett förslag som innehöll ett allomfattande handlingssätt.
My group would rather the proposal had taken an all-encompassing approach.
För det andra måste vi komma fram till ett allomfattande avtal i Köpenhamn, ett avtal som omfattar alla länder.
Secondly, we will need to come up with an all-encompassing agreement in Copenhagen, one which includes all countries.
Ett antal medlemsstater har redan allomfattande screeningprogram.
There are already universal screening programmes in operation in a number of Member States.
Vi måste gå mot en framtid där vi har ett generellt och allomfattande socialförsäkringssystem för äldre.
We should be moving towards a general and universal social insurance scheme for the elderly.
En förteckning över prioriteringar blir snart en allomfattande katalog.
A list of priorities soon becomes a universal catalogue.

Användningsexempel för "allomfattande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSyftet med den inre marknaden var aldrig att skapa en allomfattande jämlikhet i EU.
The internal market was never intended to create all-embracing equality in Europe.
SwedishKriget mot terrorismen får emellertid inte bli en allomfattande besvärjelse.
The war on terrorism must nevertheless not become an all-encompassing incantation.
Swedish. – Varje lösning måste vara allomfattande, som ett slags paket, som ni beskrev det.
   . Any solution must be all embracing: a sort of package, as you described it.
SwedishMen vi kommer bara att bli framgångsrika med detta om vi intar en allomfattande attityd.
But success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
SwedishDet kommer att utgöra en synbar demonstration av det allomfattande Europa vi vill bygga.
It will be a visible demonstration of the inclusive Europe we want to build.
SwedishDetta är nödvändiga instrument för att kunna bygga ett tryggt och allomfattande EU.
A safe and inclusive Europe can only be built using these instruments.
SwedishMin partigrupp hade föredragit ett förslag som innehöll ett allomfattande handlingssätt.
My group would rather the proposal had taken an all-encompassing approach.
SwedishJag måste betona att för att denna process skall lyckas så måste den vara allomfattande.
I must stress that for this process to be successful it must be inclusive.
SwedishVi måste bli bättre på att tjäna hela vår befolkning med rättvis och allomfattande politik.
We have to do better to serve our whole population with just and inclusive policies.
SwedishNaturligtvis ställer vi oss bakom målsättningen att Ottawakonventionen skall vara allomfattande.
Of course we share the objective of universalisation of the Ottawa Convention.
SwedishOlika betänkanden har buntats ihop och diskuteras i en allomfattande debatt.
Different reports have been put together into an omnibus debate.
SwedishVi måste arbeta för en mer allomfattande politik med avseende på Iran.
We must certainly develop a more comprehensive policy towards Iran.
SwedishAtt processen ska vara allomfattande är naturligtvis riktigt.
It is right, of course, that the enlargement process should be allinclusive.
SwedishJag förespråkar en demokratisk och allomfattande politik beträffande genetiskt modifierade produkter.
I support a democratic and comprehensive policy for genetically modified products.
SwedishDet betyder för mig att det måste röra sig om ett allomfattande sätt att hantera samhället.
As far as I am concerned, this means that it requires a comprehensive approach from society.
SwedishFör mig var denna samstämmighet en tydlig signal om ett allomfattande Europa.
To me that parity was a clear signal of an inclusive Europe.
SwedishDet kommer att bidra till att upprätta ett allomfattande informationssamhälle.
It will help to create an inclusive information society.
SwedishEtt antal medlemsstater har redan allomfattande screeningprogram.
There are already universal screening programmes in operation in a number of Member States.
SwedishVi behöver en allomfattande europeisk syn på transportproblemen.
There needs to be a holistic European approach to transport problems.
SwedishHela frågan var en paketlösning, en allomfattande kompromiss, och den bör inte rivas sönder.
The whole thing was a package deal, an all-embracing compromise, and it must not be torn asunder.

Synonymer (svenska) till "allomfattande":

allomfattande
Swedish