"allmänt tillgänglig" - Engelsk översättning

SV

"allmänt tillgänglig" på engelska

SV

allmänt tillgänglig {adjektiv}

volume_up
1. näringsliv
allmänt tillgänglig

Användningsexempel för "allmänt tillgänglig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe upprepade hänvisningarna till reproduktiva rättigheter betecknar stöd för allmänt tillgänglig abort.
The repeated references to reproductive rights denote support for generalised abortion.
SwedishDen finns rent allmänt väldigt mycket information tillgänglig för EU-medborgarna.
   – Mr President, generally speaking, there is a great deal of information on offer to EU citizens.
SwedishJag röstade mot betänkandet eftersom det innehåller bestämmelser som syftar till att göra abort allmänt tillgänglig inom Europeiska unionen.
I voted against the report, because it includes provisions designed to make abortion generally available in the European Union.
SwedishHögre utbildning har blivit mer allmänt tillgänglig och allt fler kvinnor tar universitetsexamen.
in writing. - (PL) Mr President, higher education has become more widely accessible and growing numbers of women are gaining university degrees.
SwedishFör bostäder som en allmänt tillgänglig social vara, kan marknadslagar bara ha en mycket begränsad tillämpning inom ramen för offentliga tjänster.
For housing as a public social good, market laws can only have a very limited application within the scope of public services.
SwedishAngående Malcolm Harbours betänkande vill jag ta upp frågan om definitionen av en ”allmänt tillgänglig telefonitjänst” i artikel 1.2 b.
Regarding Mr Harbour's report, I should like to raise the issue of the definition of 'publicly available telephone service', as laid down in Article 1, point 2b.
SwedishFör information har en kopia av denna förteckning också överlämnats till detta parlaments generalsekretariat, och den kommer naturligtvis att finnas tillgänglig rent allmänt för ledamöterna.
In this oral answer, therefore, I will summarise the situation relating to senior appointments as at last Thursday, 27 April.
SwedishI många fall har vi tekniken, vi har till och med ett framgångsrikt pilotprojekt någonstans i EU, men vad vi inte har är medlen att sprida tekniken och göra den allmänt tillgänglig.
If you remain Commissioner even longer, there may even, over time, be enough for a cake, an energy cake, which we can offer the European public.
SwedishSamma sak gäller för den särskilda klausulen om tullrestitution, som kan åberopas på grundval av allmänt tillgänglig handelsstatistik för import till och export från Korea.
The same applies to the special clause on duty drawback, which can be invoked based on publicly available trade statistics on imports into and exports from Korea.
SwedishVi kan också använda allmänt tillgänglig information som ankartext eller uppgifter från Open Directory Project (DMOZ) eller skapa avancerade utdrag baserat på sidans kodning.
We may also use publicly available information—for instance, anchor text or listings from the Open Directory Project (DMOZ)—or create rich snippets based on markup on the page.
SwedishFör information har en kopia av denna förteckning också överlämnats till detta parlaments generalsekretariat, och den kommer naturligtvis att finnas tillgänglig rent allmänt för ledamöterna.
A copy of that paper has also been provided to the secretariat-general of this Parliament for information and, naturally, it will be generally available to honourable Members.
SwedishI många fall har vi tekniken, vi har till och med ett framgångsrikt pilotprojekt någonstans i EU, men vad vi inte har är medlen att sprida tekniken och göra den allmänt tillgänglig.
In many cases we have the technology, we even have a successful pilot project somewhere in the EU, but what we do not have is the means to roll out the technology and make it mainstream.
SwedishI ett mycket litet antal fall handlar detta om en allmänt tillgänglig kemikalie som tillverkaren har levererat till sjukhus som har tillrett kemikalien så att man kan ge den till patienter.
In a very small number of cases this involves a commonly available chemical that has been supplied by the manufacturer to hospitals which have prepared the chemical for administration to patients.

Liknande översättningar för "allmänt tillgänglig" på engelska

allmänt adverb
tillgänglig adjektiv
allmänt erkänd adjektiv
allmänt känd adjektiv
English
allmänt accepterad uppfattning substantiv
English
allmänt förekommande adjektiv
English
allmänt gehör substantiv
English
allmänt utrymme substantiv