"allmänt förekommande" - Engelsk översättning

SV

"allmänt förekommande" på engelska

SV

allmänt förekommande {adjektiv}

volume_up
Och den allmänt förekommande kraften i denna revolution gör att byteshandeln ökar i en otrolig fart.
And the ubiquitous force of this peer-to-peer revolution means that sharing is happening at phenomenal rates.

Användningsexempel för "allmänt förekommande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen gångna sommaren har visat på det kaos som snart kan vara allmänt förekommande.
Events this summer gave an indication of the chaos that could soon be commonplace.
SwedishAtt dessa material är så allmänt förekommande på Internet slår en med häpnad.
The general availability of this material on the Internet is stunning.
SwedishAnvändningen av barnsoldater och sexuella övergrepp mot srilankesiska kvinnor är allmänt förekommande.
The use of child soldiers and sexual assaults on Sri Lankan women is endemic.
SwedishAv de fyra namn som används gäller minst två av dem som allmänt förekommande förnamn.
Of the four names mentioned, for example, two at least would be considered to be generally used as first names.
SwedishOch den allmänt förekommande kraften i denna revolution gör att byteshandeln ökar i en otrolig fart.
And the ubiquitous force of this peer-to-peer revolution means that sharing is happening at phenomenal rates.
SwedishTrots detta vill jag påpeka att jag inte tror att de är allmänt förekommande eller att de inträffar varje dag.
In spite of this, I would also like to point out that I do not believe that they are generalised or that they happen every day.
SwedishKommissionär Byrne sade att han var emot alla förslag om kontroll av import från länder där mul- och klövsjuka är allmänt förekommande.
Mr Byrne said that he was against any proposal that would control imports from countries where FMD is endemic.
SwedishAtt barn tvingas in i äktenskap är inget allmänt förekommande fenomen i Rumänien, även om det händer i vissa romska familjer.
The practice of children being forced into marriage is not universal in Romania, but it does occur in some Roma families.
SwedishEn bra fungerande arbetsmarknad med en hållbar jämvikt mellan utbud och efterfrågan är en allmänt förekommande önskan.
Mr President, a well-functioning labour market which strikes a sustainable balance between supply and demand is a widely cherished desire.
SwedishKvinnor utsätts mycket ofta för diskriminering i arbetslivet eller för våld, vilket är stora och allmänt förekommande problem i hela EU.
Women are very often victims of discrimination in the workplace or of violence, major problems which are still widespread across the EU.
SwedishDetta är ett allmänt förekommande problem vid en snabb utvidgning och gäller inte på något särskilt vis bara Lettland utan alla ansökarländer.
This will be a widespread problem with a rapid enlargement programme, and it will affect not just Latvia but all the applicant countries.
Swedishvara allmänt förekommande
SwedishAtt barn tvingas in i äktenskap är inget allmänt förekommande fenomen i Rumänien, även om det händer i vissa romska familjer.
It has to be acknowledged, though, that some chapters have been driven forward at a faster pace in recent years, and that is something that has to be supported.
SwedishMed det här initiativet skulle de dock tendera att bli mer generella och därmed allmänt förekommande.
… that should be used only exceptionally, while this initiative would tend to make more general, and therefore commonplace, this type of measure.
SwedishDen här konkurrensen är dock som tur är inte allmänt förekommande.
Both the Council and the Commission will of course deny this is the case, but a number of us know better, even if, luckily, such competition is not the general rule.
SwedishDen viktigaste anledningen till att de inte är mer allmänt förekommande är att dessa system är dyra och att lämplig information och intelligent infrastruktur saknas.
The primary reason why they are not more widespread is that these systems are expensive, and the appropriate information and intelligent infrastructure are lacking.
SwedishSärskilt oroande är den svåra situationen för kvinnor och de mer än 160 miljoner daliterna (registrerade kaster) vars exploaterande är socialt accepterat och allmänt förekommande.
Especially worrying is the plight of women and the more than 160 million Dalits (Scheduled Castes), whose exploitation is socially accepted and commonplace.
SwedishAv analyser och underrättelser från många människorättsorganisationer framgår det att förföljelse på grund av kristen tro är allmänt förekommande och har skett i stor skala sedan 2001.
Studies and reports by numerous human rights organisations show that, since 2001, persecution of Christians has become commonplace and has been carried out on a large scale.
SwedishDessutom gör vi ytterligare försök i samband med bokslutsförfarandet och kommer även framöver att tillämpa de allmänt förekommande korrigeringarna och riktlinjerna för bokslutet.
In addition, we are trying to improve the procedure for the clearance of accounts, and we shall continue to apply flat-rate corrections and guidelines to the clearance of accounts.

Liknande översättningar för "allmänt förekommande" på engelska

förekommande verb
förekommande substantiv
förekommande adjektiv
allmänt adverb
allmänt erkänd adjektiv
allmänt känd adjektiv
English
allmänt accepterad uppfattning substantiv
English
allmänt gehör substantiv
English
allmänt utrymme substantiv
ofta förekommande adjektiv
English
allmänt bekant adjektiv
vara allmänt förekommande verb