"allmänt accepterad" - Engelsk översättning

SV

"allmänt accepterad" på engelska

SV

allmänt accepterad {adjektiv}

volume_up
allmänt accepterad
Jag har fått intrycket av att denna nivå nu är allmänt accepterad av alla medlemsstater.
I have the impression that this level is now generally accepted by all Member States.
Jag tror inte att det är en allmänt accepterad hållning.
That is not, I think, a generally accepted view.
För det tredje måste rättvis behandling av sjöfolk på fartyg som stöter på problem bli allmänt accepterad.
Thirdly, the fair treatment of seafarers on ships running into difficulties must be generally accepted.

Användningsexempel för "allmänt accepterad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå lång sikt bör man utveckla en stabil och allmänt accepterad energipolitik.
In the long term, a stable widely understood energy policy should be developed.
SwedishJag har fått intrycket av att denna nivå nu är allmänt accepterad av alla medlemsstater.
I have the impression that this level is now generally accepted by all Member States.
Swedish. – Principen om att förorenaren betalar är nu allmänt accepterad.
   . – The ‘polluter pays’ principle is currently widely accepted.
SwedishToxiciteten för PFOS är allmänt accepterad, till och med av industrin.
The toxicity of PFOS is undisputed, including by industry.
Swedish. – Principen om att förorenaren betalar är nu allmänt accepterad.
We will see what the final outcome is, but everything suggests that it will fall short of what is needed.
SwedishDenna referensram har blivit allmänt accepterad och används redan i flera av medlemsstaterna.
This Common European Framework of Reference is widely accepted and is already used in many of the Member States.
SwedishFör det tredje måste rättvis behandling av sjöfolk på fartyg som stöter på problem bli allmänt accepterad.
Thirdly, the fair treatment of seafarers on ships running into difficulties must be generally accepted.
SwedishJag tror inte att det är en allmänt accepterad hållning.
That is not, I think, a generally accepted view.
SwedishÅsikten att en miljömässigt ansvarsfull avfallshantering har avgörande betydelse är nu tack och lov allmänt accepterad.
The belief that environmentally responsible waste management is crucial is fortunately now widely accepted.
SwedishJag hoppas verkligen att denna strävan blir allmänt accepterad inom alla EU-institutioner, även här i parlamentet.
I truly hope that the need for this will come to be generally accepted throughout all the European institutions, including this House.
SwedishAlla försök att skapa en allmänt accepterad enhetsregering och hjälpa Somalia att fungera som ett land igen har misslyckats.
All attempts so far to establish a generally accepted unity government and to help Somalia function again as a state have failed.
SwedishDet finns en tredje tanke som jag också tror är mer eller mindre allmänt accepterad, och det är att vi måste undvika att förlamas.
There is a third idea which, I believe, is more or less generally accepted, and that is the idea that we must avoid paralysis.
SwedishOm kärnkraften skall bli mer allmänt accepterad måste dock frågan om hantering och bortskaffande av radioaktivt avfall absolut lösas.
If nuclear energy is to be more widely accepted, however, the issue of managing and eliminating radioactive waste definitely needs to be resolved.
SwedishEnligt min åsikt innebär detta att vi under det tyska rådsordförandeskapet måste finna en allmänt accepterad väg ut ur den konstitutionella krisen.
From my point of view, this entails finding a universally accepted way out of the constitutional crisis during the German Council Presidency.
SwedishDen öppna samordningsmetoden tycker jag skall skrivas in i konstitutionen, så att den blir allmänt accepterad, vilket jag tycker är viktigt.
I think that the open coordination method should be written into the constitution so that - and I think this is important - it is generally accepted.
SwedishSåledes finns det ett behov av utbildningssystem som avspeglar arbetsmarknadens behov och av att tanken på livslångt lärande blir allmänt accepterad.
All these things are possible, but they are dependent on Europe extricating itself from stagnation and bringing about GDP growth of at least several percentage points.
SwedishSåledes finns det ett behov av utbildningssystem som avspeglar arbetsmarknadens behov och av att tanken på livslångt lärande blir allmänt accepterad.
There is therefore a need for education and training systems that reflect the needs of the labour market, and for the idea of life-long learning to gain public acceptance.
SwedishNär det gäller Europeiska forskningsrådets rättsliga struktur hoppas jag att vi under trepartssamtalen slutligen kan mötas kring en mer allmänt accepterad lösning.
As for the legal structure of the European Research Council, I hope that it will be possible during the trialogue to eventually converge on a more widely accepted solution.
SwedishFör det första innehåller den en princip som jag tror är allmänt accepterad i dag: den om domstolsbefogenheten i den medlemsstat där verkställighet skall ske.
First of all, it contains a principle which I believe is universally accepted today: that of the jurisdiction of the courts in the Member State in which the defendant is domiciled.
SwedishVårt förslag har skickats till alla berörda länder och avsaknaden av negativa reaktioner verkar tyda på att harmoniseringen av sommartidsperioden är allmänt accepterad.
Our proposal was sent to all the countries concerned and the absence of negative reaction seems to indicate that harmonization of the summer-time period is widely accepted.

Liknande översättningar för "allmänt accepterad" på engelska

allmänt adverb
allmänt erkänd adjektiv
allmänt känd adjektiv
English
allmänt accepterad uppfattning substantiv
English
allmänt förekommande adjektiv
English
allmänt gehör substantiv
English
allmänt utrymme substantiv
allmänt bekant adjektiv
bli accepterad verb
allmänt tillgänglig adjektiv