SV

allmänt {adverb}

volume_up
allmänt (även: vitt, vida, vanligen)
Tortyr förekommer allmänt i Kina, liksom diskriminering av religiösa skäl.
Torture is widely used in China, as is religious discrimination.
Den hjälper till med att sprida skaderisken rent allmänt och säkerställa skadestånd.
It helps to spread the risks of injury widely and ensure compensation.
På lång sikt bör man utveckla en stabil och allmänt accepterad energipolitik.
In the long term, a stable widely understood energy policy should be developed.
allmänt (även: vanligtvis, vanligen)
Inom EU används det emellertid allmänt som konserveringsmedel i " familjeschampon ".
However, in the EU it is commonly used as a preservative in " family " hair shampoos.
Inom EU används det emellertid allmänt som konserveringsmedel i " familjeschampon" .
However, in the EU it is commonly used as a preservative in "family" hair shampoos.
—Ämnet eller föremålet ska användas allmänt för de specifika ändamålen.
—the substance or object is commonly used for specific purposes;
Tjänster av allmänt intresse urholkas eller privatiseras överallt.
Furthermore, services of general interest are being destroyed or privatised everywhere.
Behovet av kapacitetsuppbyggnad accepteras allmänt.
The need for capacity building is accepted everywhere.
Att förhindra sjukdomar och allmänt garantera god hälsa överallt måste spela en viktig roll när strategin skall börja genomföras i praktiken.
The prevention of disease and the general assurance of good health everywhere must play a key role when the strategy starts to be implemented in practice.

Användningsexempel för "allmänt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta är en oerhört orättvis situation som måste mötas med ett allmänt motstånd.
This is a grossly unfair situation, and it must meet with universal opposition.
SwedishTjänster av allmänt ekonomiskt intresse behöver naturligtvis verkligen skyddas.
Services of general economic interest, of course, really do need to be protected.
SwedishJag tycker också att ni rent allmänt underskattar den makroekonomiska effekten.
I also think that you are underestimating the macro-economic effect in general.
SwedishJag välkomnar den allmänt positiva tonen i betänkandet och resolutionsförslaget.
I welcome the overall positive tone of the report and the motion for a resolution.
SwedishProgrammet måste omförhandlas rent allmänt.
In fact, it is in decline, and that programme has to be generally renegotiated.
SwedishJag anser att vi mer allmänt måste omvärdera vår dialog om mänskliga rättigheter.
I believe that we need to reassess our dialogue on human rights more generally.
SwedishMen det är viktigt att vi bygger ett upp ett allmänt förtroende för denna teknik.
But it is important that we build public confidence and trust in this technology.
SwedishMen hur skall de kunna bestå om vi förespråkar en allmänt sänkt aktivitetsnivå?
But how can they be sustained if we recommend a general reduction in activity?
SwedishMer allmänt uttryckte jag mina åsikter om detta betänkande i förra månadens debatt.
More generally, I made my thoughts on this report known in the debate last month.
SwedishDessa åsikter är nu allmänt spridda bland allmänheten och kan därför inte ignoreras.
Such views are now widespread among the public, and cannot therefore be ignored.
SwedishPå lång sikt bör man utveckla en stabil och allmänt accepterad energipolitik.
In the long term, a stable widely understood energy policy should be developed.
SwedishDen gångna sommaren har visat på det kaos som snart kan vara allmänt förekommande.
Events this summer gave an indication of the chaos that could soon be commonplace.
SwedishJag kan inte heller se några initiativ om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
Nor can I see any initiative being taken on services of general economic interest.
SwedishMer allmänt delar vi er oro för att EU:s budget inte genomförs på ett korrekt sätt.
More generally we share your concern that the EU budget be correctly implemented.
SwedishJag konstaterar med beklagande att kontrollsystemet är ganska allmänt och ytligt.
I note with regret that the control system is rather general and superficial.
SwedishDen andra stora kvaliteten hos betänkandena är att de är allmänt accepterade.
The second great quality of these reports is that they are generally accepted.
SwedishDiskussionen har bara börjat mellan konkurrens och tjänster av allmänt intresse.
The debate between competition and service of general interest has only just started.
SwedishDet är allmänt känt, och det kan inte förändras särskilt mycket på kort sikt.
We all know that, and not a great deal can be done about it in the short term.
SwedishPosten är en tjänst av allmänt intresse, men det är också en ekonomisk verksamhet.
The postal system is a service of general interest as well as an economic activity.
SwedishFör det andra finns ett mer allmänt problem med sanktioner, särskilt EU-sanktioner.
Second, there is a more general problem about sanctions, particularly EU sanctions.

Synonymer (svenska) till "allmänt":

allmänt