SV

allmännyttig {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "allmännyttig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför gör vi genom detta lagstiftningspaket energi till en allmännyttig tjänst.
For that reason we are making energy a public service with this legislative package.
SwedishDet är också en allmännyttig tjänst som har en framstående geografisk dimension.
It is also a public service which has a notable territorial aspect to it.
SwedishJag anser att det är helt klart att lotsning är en allmännyttig tjänst.
I believe that pilotage is quite clearly a service for the benefit of everyone.
SwedishProduktion och distribution av el borde vara en allmännyttig tjänst.
Electricity production and distribution ought to be a public service.
SwedishTelevisionen bör producera allmännyttig informationstjänster.
Information services that everyone can use should be produced on television.
SwedishVi anser därför att det är avgörande att vattendistributionen ses som en allmännyttig tjänst.
We therefore think it is essential for water distribution to be regarded as a public service.
SwedishHur kan man rättfärdiga att vissa medborgare nekas tillgång till en allmännyttig tjänst?
How can excluding part of the population from access to a service of general interest be justified?
SwedishDe elektroniska tjänsterna utgör en allmännyttig tjänst i det moderna kunskapssamhället.
Mr President, electronic services are a public commodity in a modern knowledge society.
SwedishAtt hantera hälso- och sjukvården som en säljbar handelsvara i stället för en allmännyttig tjänst är oacceptabelt.
Dealing with healthcare as a marketable commodity instead of a public service is unacceptable.
SwedishHamnlotsning är en allmännyttig tjänst, enligt en dom i EG-domstolen av den 18 juni 1998.
Mooring services are a general interest service as recognised by the judgment of the Court of Luxembourg of 18 June 1998.
SwedishAllmännyttig radio och tv kan därför fortsätta att experimentera med nya medier utan krav på föregående prövning.
Public broadcasters can therefore continue experimenting with new media without any preliminary tests.
Swedish(FR) Hamnlotsning är en allmännyttig tjänst, enligt en dom i EG-domstolen av den 18 juni 1998.
(FR) Mooring services are a general interest service as recognised by the judgment of the Court of Luxembourg of 18 June 1998.
SwedishOffentliga transporter måste förbli en allmännyttig tjänst med syfte att leverera så bra tjänster som möjligt till våra invånare.
We reiterate our total opposition to the privatisations and to competition in rail transport.
SwedishJordbrukare utför verkligen en allmännyttig tjänst för samhället och därför måste stödåtgärderna, inklusive stödbetalning i god tid, behållas.
That is why support measures must be maintained, including the timely payment of aid.
SwedishVad anser man om idrotten som allmännyttig tjänst?
SwedishNeelie Kroes välkomnade en lösning som hon anser garanterar att en genuint allmännyttig tjänst för subventionerat boende kan tillhandahållas.
Ms Neelie Kroes welcomed a solution that ‘will ensure the provision of genuine social housing public service’.
SwedishOffentliga transporter måste förbli en allmännyttig tjänst med syfte att leverera så bra tjänster som möjligt till våra invånare.
Public transport must remain a public service, the objective of which is to provide the best possible service to our populations.
SwedishI egenskap av fransk ledamot i EDD-gruppen är det därför en hjärtesak för mig att försvara begreppet allmännyttig tjänst genom den här frågan.
That is why, as a French member of the EDD Group, I feel it is important to defend the notion of a public service in this procedure.
SwedishTillhandahållandet av hälso- och sjukvård är en allmännyttig tjänst och får inte överlämnas till en fri marknad utan ansvarsskyldighet.
(EL) Mr President, the provision of health care is a public service and cannot be left to the unaccountability of the free market.
SwedishTjänstedirektivet handlar i första hand om kommersiella tjänster, medan detta är en allmännyttig tjänst och skall behandlas i det sammanhanget.
The Services Directive is, in the first place, about commercial services, while this is a service of general interest and should be debated in that context.