SV

allmänhet {utrum}

volume_up
allmänhet (även: publik, allmänheten)
Man kan inte utveckla några projekt för allmänheten, utan att inbegripa denna allmänhet.
Making progress on projects in public is impossible without involving the public.
Denna allmänhet är ändå oroad över klimatförändringen.
This same public, though, is concerned about climate change.
Vi behöver en kritisk allmänhet och kritisk granskning av vårt arbete.
We do need the critical public and critical monitoring of our work.

Användningsexempel för "allmänhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
But I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
SwedishKommissionen kommer att övervaka dessa frågor i allmänhet, genom Eurobarometern.
The Commission will monitor these issues in general, through the Eurobarometer.
SwedishDen politiska konsumenten är i allmänhet långt mer ansvarsmedveten än politikerna.
Politically aware consumers are generally far more responsible than politicians.
SwedishVi får ändå inte glömma hur detta förfarande i parlamentet i allmänhet går till.
We nevertheless have to remember what this process in Parliament is like generally.
SwedishOch det är också avgörande för vår tjänstesektors konkurrenskraft i allmänhet.
And it is also crucial for the competitiveness of our services sector in general.
SwedishMänniskosmuggling handlar i allmänhet om skenäktenskap och falska löften om arbete.
People-trafficking generally involves fake marriages and false promises of work.
SwedishDet är i allmänhet inte vid gränserna som blockeringarna uppstår, det vet alla.
Everyone is aware that cut-off points do not, generally, begin and end at borders.
SwedishMetataggar läggs till i avsnittet på HTML-sidan och ser i allmänhet ut så här:
Meta tags are added to the section of your HTML page and generally look like this:
SwedishMed alla sina bekymmer och möjligheter måste den synas i EU:s politik i allmänhet.
With its problems and opportunities it must be generally visible in EU policy.
SwedishVi tycker att jordbrukspolitiken i allmänhet har ett för negativt rykte i Europa.
We think that in general the CAP is not sufficiently well regarded in Europe.
SwedishUtvecklingsländer har i allmänhet en extremt sårbar politik för dessa saker.
Developing countries generally have extremely fragile policies on these things.
SwedishVetenskapsmän misstänker i allmänhet vissa organiska klorföreningar som PCB.
In general, scientists are suspicious of organochlorine compounds such as PCBs.
SwedishDessa förhandsvillkor uppfylls i allmänhet inte i EU, trots Lissabonförklaringen.
These preconditions are generally not met in the EU, despite the Lisbon Declaration.
SwedishJag skulle bara vilja tillägga ett par ord om interinstitutionella avtal i allmänhet.
I should just like to add a word about interinstitutional agreements in general.
SwedishJag är inte emot privatiseringar i allmänhet, och det är inte min grupp heller.
In general, I am not opposed to privatisation and nor is my political group.
SwedishJag träffade en hel del fiskare och i allmänhet var de väldigt olyckliga människor.
I met a lot of fishermen and generally speaking they were very unhappy people.
SwedishDessa företag är i allmänhet redan vana vid att arbeta inom reglerade förhållanden.
These agencies are generally already used to working within a regulated framework.
SwedishMed alla sina bekymmer och möjligheter måste den synas i EU: s politik i allmänhet.
With its problems and opportunities it must be generally visible in EU policy.
SwedishVårt främsta mål är dock att förespråka avskaffandet av dödsstraff i allmänhet.
Our main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
SwedishVi måste stödja godkännandeförfarandet och inrättandet av BREF i allmänhet.
We must support the approval procedure and the institution of the BREF in general.

Synonymer (svenska) till "allmänt":

allmänt