"allmängiltig" - Engelsk översättning

SV

"allmängiltig" på engelska

SV

allmängiltig {adjektiv}

volume_up
Som vi har hört i dag bör rättvisan vara allmängiltig och inte beroende av nationalitet.
As we have heard today, justice should be universal and not dependent on nationality.
Detta är inte bara en gemensam politisk åtgärd; det är en allmängiltig plikt.
This is not only a joint political measure; this is a universal duty.
Var finns då våra heliga principer om allmängiltighet, odelbarhet och enhet när det gäller rätten?
So what has become of our sacrosanct principle that the law shall be universal, indivisible and unique?

Användningsexempel för "allmängiltig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom vi har hört i dag bör rättvisan vara allmängiltig och inte beroende av nationalitet.
As we have heard today, justice should be universal and not dependent on nationality.
SwedishDetta är inte bara en gemensam politisk åtgärd; det är en allmängiltig plikt.
This is not only a joint political measure; this is a universal duty.
SwedishMen ni måste också försöka inse att varje förändring måste vara allmängiltig.
But you must also try to appreciate that any change would have to go right across the board.
SwedishVi anser inte att det är lämpligt att den så kallade överbryggningsklausulen görs allmängiltig.
We do not believe that it is appropriate to make what is termed the clause generally applicable.
SwedishJa detta är en mycket allmängiltig och viktig fråga.
Yes, this is a very general and important question.
SwedishI och med denna förordning får vi äntligen en mer allmängiltig idé som kommer att stödja den nuvarande genomförandestrategin på bästa möjliga sätt.
All development measures funded by the Community should help to promote gender equality horizontally.
SwedishJag skall svara på de första två frågorna eftersom de gäller en ytterst aktuell och ytterst allmängiltig fråga.
Madam President, I am going to respond to the first two questions because they relate to an extremely topical issue of very wide general interest.
SwedishJag ska avsluta med en synpunkt till, som är allmängiltig när det gäller offentliga samråd om olika frågor med Europeiska kommissionen.
I would like to conclude with one more remark, which applies generally to public consultations with the European Commission on various themes.
SwedishDet finns ingen allmängiltig rättslig lösning på denna typ av de facto-partnerskap eller för registrerade partnerskap eller äktenskap mellan personer av samma kön.
There is no universal legal solution for this kind of de facto partnership or for registered partnerships or same sex marriages.
SwedishI och med denna förordning får vi äntligen en mer allmängiltig idé som kommer att stödja den nuvarande genomförandestrategin på bästa möjliga sätt.
This Regulation provides us at last with a more broadly drawn concept, which will underpin the current implementation strategy in the best possible way.
SwedishDen lidande irakiska befolkningens oförståelse för denna ansvarslösa hållning från ett antal europeiska länders sida är tydlig och allmängiltig.
This irresponsible attitude taken by a number of European countries is met with manifest and widespread incomprehension on the part of the suffering Iraqi population.
SwedishDet finns en allmängiltig maxim här i livet: när en grupp angrips, måste den sluta leden och visa solidaritet.
Mr President, I think that, in life, there is a rule that applies everywhere: when a group is under attack it must react with unity and with solidarity.
SwedishSlutligen en mer allmängiltig kommentar: vi måste uppnå rätt balans mellan självreglering och lagstiftad reglering när den europeiska ramen för bolagsstyrning utformas.
One final comment of a general nature: we need to obtain the correct balance between self-regulation and legislative regulation when the European governance framework is formulated.
SwedishFör mig är det en allmängiltig hållning att vi på EU-nivå inte ska ägna oss åt sådant som de enskilda medlemsstaterna själva har rätt att besluta om på nationell nivå.
I consider it to be a general principle that we at EU level should not spend our time on matters that the individual Member States themselves have the right to decide on at national level.
SwedishLiksom föredraganden påpekar har varje medlemsstat enligt bestämmelserna i FN-stadgan en skyldighet att se till att respekten för de mänskliga rättigheterna är allmängiltig.
Mr President, as the rapporteur points out, under the terms of the United Nations Charter, every Member State has a responsibility to ensure that respect for human rights is universal.