"allmän information" - Engelsk översättning

SV

"allmän information" på engelska

SV

allmän information {utrum}

volume_up
allmän information
Invest: Sweden erbjuder allmän information och vägledning om handel och investeringsmöjligheter i Sverige.
Invest: Sweden offers general information and guidance on trade and investment opportunities in Sweden.
Människor där bör också få bättre tillgång till statistik och allmän information om ekonomin.
The people there should also have better access than before to statistical data and general information on the economy.
Situationer där leverantören ger allmän information till ett obestämt antal mottagare ingår alltså inte.
Situations where the supplier provides general information to an indefinite number of recipients are thus excluded.

Användningsexempel för "allmän information" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSurfrider Foundation Europe ger också allmän och lokal information om kustmiljön.
The Surfrider Foundation Europe also provides general or local information on the coastal environment.
Swedish– Vikten av allmän tillgång till information om hur flygbolag efterlever säkerhetsnormer.
- the importance of public access to information on airlines’ compliance with safety standards;
Swedish– Vikten av allmän tillgång till information om hur flygbolag efterlever säkerhetsnormer.
I therefore welcome the joint text at third reading, which contains three items that I consider essential, namely:
SwedishMed det här kommandot visar du allmän information om programmet.
This command displays general program information.
SwedishInvest: Sweden erbjuder allmän information och vägledning om handel och investeringsmöjligheter i Sverige.
Invest: Sweden offers general information and guidance on trade and investment opportunities in Sweden.
SwedishMänniskor där bör också få bättre tillgång till statistik och allmän information om ekonomin.
The people there should also have better access than before to statistical data and general information on the economy.
SwedishSituationer där leverantören ger allmän information till ett obestämt antal mottagare ingår alltså inte.
Situations where the supplier provides general information to an indefinite number of recipients are thus excluded.
SwedishBetänkandet handlar om upprättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen.
The report is about worker's information and consultation rights.
SwedishI detta avseende erkänner jag utan omsvep att det behövs mer allmän information om sjukdomar och hur man förebygger dem.
In this context, I fully recognise the need for broader information about diseases and their prevention.
SwedishGemenskapsbehörigheten kräver inte att allmän information skall inlämnas för den specifika reparation som sker just nu.
Community competence does not require general data to be submitted for the specific repair operation being undertaken.
SwedishGenomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (
Implementation of Directive 2002/14/EC: informing and consulting employees in the European Community (
SwedishDenna webbplats underlättar tillgången till samråd och ger allmän information om kommissionens olika samrådsprocesser.
This website facilitates access to consultations and provides general information on the Commission's different consultation processes.
SwedishKommissionen kommer att lämna allmän information om hur de olika delarna i paketet framskrider före Ekofin-mötet den 10 december 1998.
In general terms, the Commission is to report on progress made with the various elements of the package in time for the Ecofin Council on 1 December 1998.
SwedishVårt mål har alltid varit att ge konsumenterna allmän information om brott mot upphovsrätten, i linje med kommissionens ursprungliga förslag.
Our aim has always been to provide consumers with general information on infringements of copyright, in line with the Commission's original proposal.
Swedish4) alltför få statliga initiativ tas, och det finns en allmän brist på information om utvecklingssamarbetet till allmänheten inom EU.
4) The level of public initiative is too low, and there is a general lack of information on development cooperation available to the public throughout the EU.
SwedishHar kommissionen någon allmän statistisk information om de länder där detta har inträffat, och anser ni inte att detta är en straffrättslig fråga?
Has the Commission any generalised, statistical information on the countries in which this has occurred, and do you not think this is a matter of criminal law?
SwedishGenomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (kortfattad redogörelse)
Implementation of Directive 2002/14/EC establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community (short presentation)
SwedishEPLP har fortfarande de kraftiga invändningar som framfördes vid första behandlingen av direktivet om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare.
The EPLP continues to have strong reservations as was expressed at first reading of the framework directive on informing and consulting employees.
SwedishJag förväntar mig framför allt allmän tillgång till offentlig information med viktiga impulser för tillväxt, konkurrensförmåga och sysselsättning inom Europeiska unionen.
I am confident that general access to public information will give a significant boost to growth, competitiveness and employment within the European Union.
SwedishUnder fliken Allmänt finns allmän information om det aktuella dokumentet, t.ex. sökväg till mappen, vilken mall som används, datum då dokumentet skapats och ändrats, författare etc.
The General register contains information about the current active document, e.g. path, template used, creation and alteration date, author, etc.

Liknande översättningar för "allmän information" på engelska

information substantiv
allmän adjektiv
allmän substantiv
English
pumpa på information verb
English
hemlighålla information verb
allmän nyttighet substantiv
English
allmän kännedom substantiv
English