"allmän åklagare" - Engelsk översättning

SV

"allmän åklagare" på engelska

SV

allmän åklagare {utrum}

volume_up
allmän åklagare
Det instämmandet gäller också för förslaget om att utnämna en allmän åklagare.
The same goes for the proposal to establish a Public Prosecutor.
Jag kan emellertid inte rösta för förslaget att tillsätta en europeisk allmän åklagare.
I cannot, however, vote in favour of setting up a European Public Prosecutor's office.
Jag kan emellertid inte rösta för förslaget att tillsätta en europeisk allmän åklagare.
I cannot, however, vote in favour of setting up a European Public Prosecutor' s office.
allmän åklagare
allmän åklagare

Användningsexempel för "allmän åklagare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag kan emellertid inte rösta för förslaget att tillsätta en europeisk allmän åklagare.
I cannot, however, vote in favour of setting up a European Public Prosecutor's office.
SwedishJag kan emellertid inte rösta för förslaget att tillsätta en europeisk allmän åklagare.
I cannot, however, vote in favour of setting up a European Public Prosecutor' s office.
SwedishDet instämmandet gäller också för förslaget om att utnämna en allmän åklagare.
The same goes for the proposal to establish a Public Prosecutor.
SwedishVi behöver ett europeiskt tillsynsorgan, och förr eller senare behöver vi också en europeisk allmän åklagare.
We need a European regulator and, in time, we need a European public prosecutor.
SwedishVi hoppas fortfarande på en europeisk allmän åklagare, en önskan som vi delar med föredraganden.
We are still hoping for a European Public Prosecutor, a desire that we share with the rapporteur.
SwedishVi kan däremot inte ställa oss bakom inrättandet av en allmän europeisk åklagare med vidare befogenheter.
We cannot however support the establishment of a general European Prosecutor with wider powers.
SwedishFrågan om utnämnandet av en europeisk allmän åklagare har också tagits upp i vår uppföljningsrapport.
The question has also been raised in our follow-up about the appointment of a European Public Prosecutor.
SwedishProblemet med en europeisk allmän åklagare är helt enkelt vad den rättsliga grunden är för ett sådant åtal.
The problem for a European Public Prosecutor is simply what is the legal basis for such a prosecution.
SwedishVi har röstat mot förslaget att tillsätta en europeisk allmän åklagare.
Another panel would serve only to undermine OLAF' s powers. We have voted against establishing a European public prosecutor' s office.
SwedishVi har för närvarande ingen allmän åklagare.
At present we do not have a public prosecutor.
SwedishHur kan man, herr ordförande, tänka sig en europeisk allmän åklagare utan ett konkret europeiskt domstolsväsende?
Mr President, how can we imagine a European public prosecution service without a specific European judicial authority?
SwedishFör att undvika missförstånd: vi är helt klart för en allmän åklagare, men i mitten av år 2002 är litet för tidigt.
In order to avoid any misunderstandings, we are clearly in favour of a public prosecutor, but mid-2002 is slightly too early.
SwedishEuropaparlamentet och UCLAF är varken en domstol eller en allmän åklagare.
Neither the European Parliament nor the UCLAF are investigating authorities; neither the European Parliament nor the UCLAF are public prosecution services.
SwedishMin grupp är, i motsats till föregående talare som redan försvunnit, en stark förespråkare för en europeisk allmän åklagare.
Unlike the previous speaker, who has now disappeared, my group is strongly in favour of a European Public Prosecutor.
SwedishEn allmän åklagare i Bryssel och även i medlemsstaterna, med speciellt ansvar för bedrägerier med europeiska pengar.
A Public Prosecutor in Brussels and also in the Member States having special responsibility for fraud involving European money.
SwedishFastän jag naturligtvis stöder rättsligt samarbete inom EU, stöder jag inte inrättandet av en europeisk allmän åklagare.
While I certainly support judicial cooperation within the EU, I do not support the establishment of a European Public Prosecutor.
SwedishLåt mig bara göra klart att vi inte förbinder oss till en corpus juris här, inte förbinder oss till en europeisk allmän federal åklagare.
Can I just make it clear that we have no commitment to a corpus juris here, no commitment to a federal European public prosecutor.
SwedishPlanerna på en enda strafflagstiftning och en europeisk allmän åklagare är någonting medlemsstaterna har rätt att få information om.
The idea of a single criminal code and the European Public Prosecutor is something which Member States have a right to be informed about.
SwedishVi ser som vår uppgift att inom ramen för finanskontrollen prestera vårt bidrag, som sagt inte som polis och inte som allmän åklagare.
We see our task as making our contribution in the context of budgetary control as I said, not as a police force or public prosecution service.
SwedishJag skulle direkt vilja säga att jag inte stöder den resolution enligt vilket krävs att man utnämner en oberoende europeisk allmän åklagare.
I want to say straight away that I do not support the resolution calling for the appointment of an independent European public prosecutor.

Liknande översättningar för "allmän åklagare" på engelska

åklagare substantiv
allmän adjektiv
allmän substantiv
English
allmän nyttighet substantiv
English
allmän kännedom substantiv
English
allmän utbildning substantiv
allmän helgdag substantiv
allmän kamp substantiv