"alliansfrihet" - Engelsk översättning

SV

"alliansfrihet" på engelska

SV

alliansfrihet {utrum}

volume_up
alliansfrihet
Alliansfrihet i fråga om Nato är det moderna alternativet för en mogen stat.
Non-alignment with respect to NATO is the modern alternative for a mature state.
Detta kommer i konflikt med mitt lands alliansfrihet.
This is in conflict with my country's policy of non-alignment.
Verksamheten inom krishanteringen strider inte på något sätt mot några medlemsländers neutralitet eller alliansfrihet.
Work in the area of crisis management is in total harmony with the neutrality or non-alignment policy of Member States.

Användningsexempel för "alliansfrihet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlliansfrihet i fråga om Nato är det moderna alternativet för en mogen stat.
Non-alignment with respect to NATO is the modern alternative for a mature state.
SwedishDetta går inte att förena med vissa medlemsstaters alliansfrihet.
This is not compatible with the freedom from alliances of certain Member States.
SwedishDet skulle innebära att vi skulle tvingas lämna vår militära alliansfrihet.
This would mean that we would have to give up our military neutrality.
SwedishMedlemsstaterna har olika bakgrund vad gäller militärallianser och alliansfrihet.
The Member States do have different backgrounds where military alliances and neutrality are concerned.
SwedishMedlemsstaterna har olika bakgrund vad det gäller militärallianser och alliansfrihet.
The Member States have different backgrounds where military alliances and neutrality are concerned.
SwedishDetta kommer i konflikt med mitt lands alliansfrihet.
This is in conflict with my country's policy of non-alignment.
SwedishMedlemsstaterna har olika bakgrund vad gäller militärallianser och alliansfrihet.
In Cologne and Helsinki, great progress was made in terms of preparing ourselves for preventative crisis and conflict management.
SwedishDetta går inte heller att förena med alliansfrihet.
This is not compatible with freedom from alliances.
SwedishAngående: Vissa EU-medlemsstaters alliansfrihet
Subject: Non-allied status of certain EU Member States
SwedishEtt land som Finland borde behålla sin alliansfrihet även om EU fick en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.
A country like Finland should remain non-aligned, even if the EU were to have a common foreign and defence policy.
SwedishAktiv krishantering och militär alliansfrihet är inte detsamma som passivitet och har aldrig inneburit passivitet.
Active crisis management and military non-alignment is not the same thing as passivity, nor has it ever involved passivity.
SwedishVerksamheten inom krishanteringen strider inte på något sätt mot några medlemsländers neutralitet eller alliansfrihet.
Work in the area of crisis management is in total harmony with the neutrality or non-alignment policy of Member States.
SwedishFör det tredje: I det mycket utförliga betänkandet sägs inte ett ord om de alliansfria staterna eller om alliansfrihet som sådan.
Thirdly, the very comprehensive report does not say a word about the non-aligned States or about neutrality as such.
SwedishAnser ni att de militära garantier som omfattas av Lissabonfördraget är förenliga med er militära alliansfrihet?
Prime Minister, do you think that the military safeguards contained in the Treaty of Lisbon are compatible with your military non-alliance?
SwedishDet finska ordförandeskapet avslutades på ett bedrövligt sätt när det gäller ett alliansfritt lands bevarande av sin alliansfrihet.
The Finnish Presidency has ended wretchedly from the point of view of preserving the non-alignment of a non-aligned State.
SwedishFör oss skulle militära spänningar i norr innebära en ökning av osäkerheten och därför har vi velat bibehålla vår alliansfrihet.
To us, military tension in the north would mean an increase in insecurity and for this reason we have wished to maintain our neutrality.
SwedishKlyftan i levnadsstandard utgör ett mycket stort hot och detta hot har vi i Finland velat avvärja med fredligt samarbete och alliansfrihet.
This gap in living standards is a very serious threat and in Finland we have wished to meet that threat by peaceful cooperation and neutrality.
SwedishNågon förståelse för svensk alliansfrihet och det danska undantaget från det militära samarbetet har inte kunnat skönjas vid utfrågningarna.
It has not been possible in the course of the hearings to discern any understanding of the Swedish policy of non-alignment or of Danish exemption from military co-operation.
SwedishDär jämställs den för nya medlemsstater livsviktiga allianstillhörigheten med alliansfrihet, för övrigt för första gången i ett dokument av detta slag.
In it a parallel is drawn between the vitally important issue of alliance for new Member States and non-alliance, actually for the first time, in this type of document.
SwedishFru ordförande, när tre nya medlemsländer från början av 1995 anslöt sig till unionen, infördes i unionen klart starkare än tidigare också en tradition av militär alliansfrihet.
Madame Chairman, when three new Member States joined the EU at the beginning of 1995 the tradition of military neutrality in the Union was strongly reinforced.