"allians" - Engelsk översättning

SV

"allians" på engelska

SV

allians {utrum}

volume_up
Beträffande öppenheten har vi en allians mellan ordförandeskapet och parlamentet.
Regarding openness, the presidency and Parliament are in alliance.
Både borde nu veta bättre och arbeta för att befästa en ny transatlantisk allians.
Both should now know better and work to consolidate a new Atlantic alliance.
Vi tycker som de förra, men manar dem att bryta sin allians med de senare.
We agree with the former but urge them to dissolve their alliance with the latter.
Det finska ordförandeskapet avslutades på ett bedrövligt sätt när det gäller ett alliansfritt lands bevarande av sin alliansfrihet.
The Finnish Presidency has ended wretchedly from the point of view of preserving the non-alignment of a non-aligned State.
allians (även: konfederation)

Användningsexempel för "allians" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBåde borde nu veta bättre och arbeta för att befästa en ny transatlantisk allians.
Both should now know better and work to consolidate a new Atlantic alliance.
SwedishVi tycker som de förra, men manar dem att bryta sin allians med de senare.
We agree with the former but urge them to dissolve their alliance with the latter.
SwedishJag talar som representant för en allians av opportunister och hycklare.
Mr President, I am speaking on behalf of an alliance of opportunists and hypocrites.
SwedishUtan denna starka allians finns det inget hopp om att upprätthålla världsfred.
Without this strong alliance there can be no hope of keeping world peace.
SwedishVästeuropeiska unionen är en militär allians engagerad i avskräckande med kärnvapen.
The Western European Union is a military alliance committed to the nuclear deterrent.
SwedishMan märker allt mer att det ibland visst finns ett allmänt stöd för en allians.
I have increasingly noticed that, sometimes, there is definitely a basis for an alliance.
SwedishDet är därför nödvändigt med en allians mellan parlamentet och kommissionen.
An alliance between Parliament and the Commission is, therefore, vital.
SwedishÅtgärder för klimatförändringar fordrar bredast möjliga globala allians.
Action on climate change demands the broadest possible worldwide coalition.
SwedishTala om en ond allians mellan eurofober och en ryggradslös Labourregering.
Talk about an unholy alliance between the Europhobes and a spineless Labour Government!
SwedishFrån första början var denna allians mer än en kol- och stålgemenskap.
From the very beginning, this alliance was more than a community of coal and steel.
SwedishBeträffande öppenheten har vi en allians mellan ordförandeskapet och parlamentet.
Regarding openness, the presidency and Parliament are in alliance.
SwedishRådet har också beslutat att inrätta en europeisk allians för familjen.
The Council has also decided on the establishment of the European Alliance for Families.
SwedishOrdföranden för gruppen Demokraters och liberalers allians för Europa har bett om ordet.
The Chair of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe wishes to speak.
SwedishVad har då hänt med Barcelonaandan och idén med en allians mellan civilisationerna?
So, what has happened to the spirit of Barcelona and the concept of an alliance of civilisations?
SwedishDenna allians och ömsesidiga solidaritet har dock präglats av alltför många avbräck.
There have, however, been too many drawbacks associated with this alliance and mutual solidarity.
SwedishEuropeiska unionen bör bilda en allians på global nivå, särskilt med utvecklingsländerna.
The European Union should form alliances at global level, notably with developing countries.
SwedishVi är mycket mer än ett ekonomiskt område och en förmånlig allians.
We are much more than an economic area and an alliance of convenience.
SwedishDet är en naturlig allians för var och en som tror på en utveckling av EU:s institutioner.
This is a natural alliance for anyone who believes in the evolution of Europe’s institutions.
SwedishEnligt en opinionsundersökning motsätter sig det finska folket all sorts militär allians.
According to an opinion poll, the Finnish people oppose any military alliance for the country.
SwedishDet är en naturlig allians för var och en som tror på en utveckling av EU: s institutioner.
This is a natural alliance for anyone who believes in the evolution of Europe’ s institutions.

Synonymer (svenska) till "allians":

allians
Swedish