"allergiker" - Engelsk översättning

SV

"allergiker" på engelska

SV

allergiker {utrum}

volume_up
1. medicinvetenskap
allergiker

Användningsexempel för "allergiker" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessa synpunkter gäller framför allt miljön, folkhälsan och allergiker.
These comments chiefly concern the environment, public health and allergy sufferers.
SwedishTidigare har till exempel allergiker inte ens nämnts i lagstiftningen.
Previously, for example, allergy sufferers were not even mentioned in the legislation.
SwedishJag måste säga att jag har inte mottagit några framställningar från allergiker i denna fråga.
I have to say that I have received no representations from allergy sufferers on this point.
SwedishDetta är framför allt ett stor problem för allergiker.
This is a particularly serious problem for people suffering from allergies.
SwedishVi tycker att man skall ta större hänsyn till allergiker.
We believe that more account must be taken of people with allergies.
SwedishAllergiker ska inte behöva utsättas för varor som innehåller spår av allergiframkallande ämnen.
Those with allergies must not have to be exposed to goods containing traces of allergenic substances.
SwedishDessa allergiker har mångåriga kunskaper om cellulosan som bindemedel i främst bröd.
These people have knowledge, accumulated over many years, about cellulose as a binding agent, particularly in bread.
SwedishGentekniskt modifierade livsmedel utgör även i fortsättningen rena ryska rouletten för allergiker.
Genetically modified foods will remain a game of Russian roulette for people suffering from allergies.
SwedishMan tar med fler typer av ohälsosamma ämnen, vilket är en fördel för t.ex. allergiker.
Many more types of substances hazardous to health are now included which will be of benefit particularly to those with allergies.
SwedishJust för så viktiga frågor som livsmedelsmärkning för allergiker finns det uppenbarligen ingen förståelse i kommissionen.
On such important issues as allergy labelling, in particular, there is obviously little movement in the Commission.
SwedishDärigenom undviker vi att onödig märkning till slut också gör listan över tillåtna livsmedel för allergiker allt mindre.
We are thus avoiding the possibility of excessive labelling making the list of foods allowed to allergy-sufferers ever smaller.
SwedishLiese har vid namn beskyllt mig för lögn, han menar att denna förordning inte innebär rysk roulette för konsumenter och allergiker.
He said that this regulation would not result in a kind of Russian roulette for consumers and people suffering from allergies.
SwedishDet gör det möjligt för konsumenterna och framför allt också för allergiker att utesluta varje risk, om än aldrig så liten.
This will enable consumers, and especially people suffering from allergies, to eliminate any possible risks, however small these may be.
SwedishDärför är det viktigt att man ger allmänheten, i synnerhet allergiker, information dagligen om de partiklar som svävar i luften.
It is therefore important to supply daily information to the public, particularly people with allergies, on the particles suspended in ambient air.
SwedishDetta är goda nyheter dels för de konsumenter som inte vill köpa produkter som innehåller äkta päls eller skinn, dels för allergiker.
This is good news not only for people who do not want to buy products that contain real fur or leather, but also for those who suffer from allergies.
SwedishVi är också nöjda med att uppgörelsen med rådet innebär att användningen av sojabönshemicellulosa begränsas för att inte försvåra för allergiker.
I should, however, say that this revision ― a technical amendment, as the Commissioner has called it ― only plays a role that we could describe as a temporary fix.
SwedishDå jag har lungsjukdom i familjen kan jag emellertid påpeka att t.ex. bruk av parfym utgör ett minst lika allvarligt problem för en allergiker.
Since there is lung disease in my family, I can point out that, for example, the use of perfume constitutes at least as serious a problem for someone with an allergy.
SwedishEU: s regler har i Sverige lett till stora problem för bl.a. allergiker, eftersom de i dag inte kan få fram information om vad produkten innehåller.
In Sweden, the EU's rules have led to big problems for people with allergies, amongst others, because now they cannot get information about what products contain.
SwedishDet kommer de att göra om vi säger ja till kompromissen i morgon, och då blir det lättare att i framtiden ta hänsyn till hur allergiker påverkas av tillsatser.
They will be if we approve the compromise tomorrow; it will then be easier in future to take account of how allergy sufferers are affected by additives.
SwedishVi är också nöjda med att uppgörelsen med rådet innebär att användningen av sojabönshemicellulosa begränsas för att inte försvåra för allergiker.
We are also pleased that, under the agreement with the Council, the use of soybean hemicellulose is to be limited so as not to make life more difficult for allergy sufferers.