"allenarådande" - Engelsk översättning

SV

"allenarådande" på engelska

SV

allenarådande {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "allenarådande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet fanns en tid, en tid före kabeltv - - när den lokala nyhetsuppläsaren var allenarådande
There was a time, a time before cable, when the local anchorman reigned supreme,
SwedishI de före detta kommunistländerna var principen om icke-ingripande allenarådande.
In the countries of the former Communist camp, the principle of non-intervention was supreme.
SwedishNationella intressen kan visst ha sin plats, men de får absolut inte vara allenarådande.
National interests may certainly have their place, but they must definitely not reign supreme.
SwedishWTO å sin sida måste likaså reformeras; det allenarådande åliggandet att liberalisera till varje pris är ett allvarligt misstag.
The WTO must also be reformed. Its sole commitment to liberalisation at all costs is a mistake.
SwedishFör övrigt tror jag att då euron kommer att bli allenarådande kommer den inte att påverkas av sådana gränssituationer.
Otherwise, I believe that the euro will be all powerful and, in consequence, will not be affected by such peripheral cases.
SwedishDen gemensamma jordbrukspolitiken är den allenarådande sanna gemenskapspolitiken som uteslutande har finansierats från Europeiska unionens budget.
The common agricultural policy is the sole true Community policy financed exclusively from the European budget.
SwedishFör att citera en sång som några känner till: Det finns ingen allenarådande frälsare, vare sig Gud eller kung eller ledare eller kommunism eller nyliberalism.
To quote a song familiar to some: there is no supreme saviour, neither god nor king nor leader nor Communism nor Neo-liberalism.
SwedishAllra viktigast anser jag ändringsförslag nr 6 vara, där Whitehead påminner oss om att konkurrens inte får vara det allenarådande i mänskligt beteende.
Most important, I believe, is Amendment No 6 where Mr Whitehead reminds us that competition is not the be-all and end-all of human endeavour.
SwedishSamtidigt är det viktigt att påpeka att den mottagande medlemsstatens lagstiftning är allenarådande för utländska polisers agerande.
At the same time, it is important to point out that, when it comes to action taken by foreign police, the legislation of the receiving Member State reigns supreme.
SwedishÄr motståndarna till denna strategi - anhängarna av allenarådande repression - så föga övertygade om sina egna teser att de fruktar en vanlig vetenskaplig utvärdering?
Are the opponents of this measure, the defenders of zero-tolerance convinced so little by their arguments that they are coming to fear a simple evaluation?
SwedishDet betänkande som nyss antogs här i parlamentet följer sannerligen den politiskt korrekta linje som är allenarådande här, oemotsagd av etablerade dogmer.
(FR) Mr President, the report that has just been adopted in our Chamber definitely toes the 'politically correct' line that reigns supreme here, unchallenged by established dogmas.
Swedish. - (FR) Strasbourg är inte Qom och Europaparlamentet är inte den ”allenarådande ledaren” som har sänts ned för att förkunna anständighet och rättfärdighet inom hela unionen.
in writing. - (FR) Strasbourg is not Qom and the European Parliament is not the 'supreme leader' who has been sent down to dispense propriety and righteousness across the Union.
SwedishFlera av er har tagit upp problemet med medier och privatlivet, problemet med äganderätten, samtliga svåra ämnen, kontroversiella ämnen, ämnen där subsidiariteten är allenarådande.
Several of you have mentioned the problems of the media and private life, the problem of the system of ownership, all difficult, controversial subjects on which subsidiarity has a full role.