"allehanda" - Engelsk översättning

SV

"allehanda" på engelska

SV

allehanda {adjektiv}

volume_up
allehanda (även: diverse, brokiga)
Vi har inget behov av allehanda undantagsklausuler för att klara sig under det taket.
We can do without all kinds of escape clauses to get out from underneath.
Det är inte Europaparlamentets sak att underblåsa lågorna genom allehanda ensidiga insatser.
It is not up to us in the European Parliament to fan the flames through all kinds of unilateral actions.
En tredjedel av Europeiska unionens pengar stoppas in i fonder för allehanda utvecklingsändamål.
Mr President, a third of EU money is invested in funds for all kinds of development causes.
allehanda (även: av alla sorter)
Det rör sig om en tvetydig och motsägelsefull text, som lämnar fältet fritt för allehanda tolkningar.
This is an ambiguous and contradictory text, open to all sorts of interpretations.
Människors uppfattning om arbete i samband med stress och allehanda andra företeelser är ytterst negativ.
The people's opinions on their work in terms of stress and all sorts of other phenomena are extremely negative.
Toppmötet i juni visade tydligt att medlemsländerna inte vill betala för allehanda nya politikområden.
The June summit clearly showed that the Member States do not wish to pay for all sorts of new policy areas.

Användningsexempel för "allehanda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi får därför inte bli fastsittande i statistik och allehanda rättsliga aspekter.
We must not, therefore, get caught up in statistics or legal ins and outs.
SwedishDet visar att man på allehanda sätt försöker att utestänga inflytande utifrån.
It shows that every effort is being made to keep out outside influences.
SwedishVi har inget behov av allehanda undantagsklausuler för att klara sig under det taket.
We can do without all kinds of escape clauses to get out from underneath.
SwedishDet rör sig om en tvetydig och motsägelsefull text, som lämnar fältet fritt för allehanda tolkningar.
This is an ambiguous and contradictory text, open to all sorts of interpretations.
SwedishFörutom de stora strategiska linjerna fylls hennes tid av allehanda miljösatsningar.
And sustainability in education is not only an issue of content, it is also about how it is organised.
SwedishDet är inte Europaparlamentets sak att underblåsa lågorna genom allehanda ensidiga insatser.
It is not up to us in the European Parliament to fan the flames through all kinds of unilateral actions.
SwedishEn tredjedel av Europeiska unionens pengar stoppas in i fonder för allehanda utvecklingsändamål.
Mr President, a third of EU money is invested in funds for all kinds of development causes.
SwedishBeslutsfattare och allehanda människor i nyckelpositioner fick finna sig i att leva med personskydd.
Decision makers and a variety of people in key positions had to learn to live with personal bodyguards.
SwedishMen sedan dess har tusentals människor dött i etniska konflikter och allehanda våldsamma sammandrabbningar.
But since then thousands of people have died in ethnic conflicts and all manner of violent clashes.
SwedishToppmötet i juni visade tydligt att medlemsländerna inte vill betala för allehanda nya politikområden.
The June summit clearly showed that the Member States do not wish to pay for all sorts of new policy areas.
SwedishMedlemsstaterna måste dock införa allehanda strukturer och förfaranden för att fördela pengarna.
The Member States will, however, need to set up all kinds of structures and procedures in order to share out the money.
SwedishMänniskors uppfattning om arbete i samband med stress och allehanda andra företeelser är ytterst negativ.
The people's opinions on their work in terms of stress and all sorts of other phenomena are extremely negative.
SwedishMänniskors uppfattning om arbete i samband med stress och allehanda andra företeelser är ytterst negativ.
The people' s opinions on their work in terms of stress and all sorts of other phenomena are extremely negative.
SwedishAvslutningsvis skulle jag vilja att kommissionen förbjuder allehanda kemiska tillsatser i den offentliga vattenförsörjningen.
In conclusion, I would like the Commission to ban mass medication of the public water supply.
SwedishDet är ett imponerande bevis för avsaknaden av politiska alternativ och tillfredställande av spekulanternas allehanda behov.
It is spectacular proof of a lack of political alternative and satisfying the multifarious needs of profiteers.
SwedishNi vet att vi ändå försöker begränsa ökningen av allehanda utskott.
There are already so many committees, and as you know, we are trying to limit the proliferation of all kinds of committees to some extent.
SwedishToppmötet i juni visade tydligt att medlemsländerna inte vill betala för allehanda nya politikområden.
In spite of the fact that the draft Constitution for the EU has been rejected, it is referred to as the basis for tourism being an EU issue.
SwedishJag kände till att Mormino besatt allehanda färdigheter, men jag hade aldrig direkt associerat honom med stor kostnärlig talang.
I know that Mr Mormino has all sorts of qualities but I had never directly associated him with great artistic talent.
SwedishTack vare FUP upprätthåller man med allehanda stöd flottans överkapacitet, och därmed också den störda konkurrensen.
Under the MAGP, all kinds of subsidies are offered which are maintaining excess fleet capacity and therefore distorting competition.
SwedishJag tycker att allehanda människor så som herr Tietmeyer måste hålla tyst och det måste bli tydligt för företagare i små och medelstora företag.
I think that people like Mr Tietmeyer should keep quiet and small businessmen need to be told what is what.

Synonymer (svenska) till "allehanda":

allehanda