"alldeles särskilt" - Engelsk översättning

SV

"alldeles särskilt" på engelska

SV

alldeles särskilt {adverb}

volume_up
alldeles särskilt (även: eftertryckligt)
Jag instämmer alldeles särskilt med Piia-Noora Kauppi.
. - (DE) Mr President, I emphatically agree with Mrs Kauppi.

Användningsexempel för "alldeles särskilt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta gäller alldeles särskilt avtalet mellan Serbien och Montenegro och Ungern.
This is particularly true of the agreement between Serbia and Montenegro and Hungary.
SwedishDärför bör parlamentet alldeles särskilt begrunda deras problem och intressen.
That is why this House should especially take their problems and interests to heart.
SwedishAlldeles särskilt vill jag framföra några synpunkter som berör äldre kvinnor.
Very specifically, I would like to express a few views on ageing women.
SwedishJag skulle vilja tacka sekretariatet och alldeles särskilt kommissionen.
I would also like to thank the bureau and, most especially, the Commission.
SwedishJag vill alldeles särskilt tacka föredraganden och kommissionen för detta.
I wish to thank both the rapporteur and the Commission in particular very much for this.
SwedishVi betraktar också frågan om finansieringen av denna operation som alldeles särskilt viktig.
Is the leadership structure the right one, and is it capable of doing the job?
SwedishVi betraktar också frågan om finansieringen av denna operation som alldeles särskilt viktig.
We also regard the issue of how this operation is funded as most especially important.
SwedishJag beundrar de visade ansträngningarna inför problemet av dem som är alldeles särskilt berörda.
I admire the efforts put into this problem by those who are particularly affected.
SwedishDet är en blodig konflikt, och kvinnor och barn lider alldeles särskilt.
It is a bloody conflict, and women and children are suffering particularly as a result of it.
SwedishAlldeles särskilt gläder det mig att kunna hälsa er, kommissionär Fischler, välkommen i dag.
It gives me special pleasure, Commissioner Fischler, to be able to welcome you here today.
SwedishEtt flertal sektorer är berörda och alldeles särskilt stålindustrin.
Many sectors are affected by this, particularly the steel industry.
SwedishJag vill också tacka Jacques Barrot alldeles särskilt för att han har tagit till sig vår oro.
I should, in particular, also like to thank Mr Barrot for having taken our concerns on board.
SwedishSlutligen gläder det mig alldeles särskilt att vi har nått viss enighet i frågan om sanktioner.
Finally, I am particularly glad that we have reached some agreement on the issue of sanctions.
SwedishJag skulle vilja tacka Europaparlamentet alldeles särskilt för dess konstruktiva samarbete.
I should like to make a point of thanking the European Parliament for its constructive cooperation.
SwedishJag instämmer alldeles särskilt med Piia-Noora Kauppi.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, I emphatically agree with Mrs Kauppi.
SwedishNi har givit mig ett mandat, ett alldeles särskilt och starkt mandat, och vid en exceptionell tidpunkt.
You have given me a mandate, an exceptional and strong mandate, and at an exceptional time.
SwedishDetta är alldeles särskilt viktigt för att inte skapa onödiga problem inför utvidgningen av EU.
It is most especially important not to create unnecessary problems before the enlargement of the EU.
SwedishFattigdom drabbar alldeles särskilt två samhällsgrupper: lågutbildade och funktionshindrade.
Poverty affects two social groups most particularly: the low-skilled and those living with disabilities.
SwedishIcke-statliga organisationer inom miljöområdet har i Europa en alldeles särskilt stor betydelse.
Non-governmental environmental protection organizations play a particularly important role in Europe.
SwedishDet är dessa föreskrifter som på alldeles särskilt sätt påverkar institutens praxis för att lämna krediter.
These provisions very much influence the practices of credit institutions in granting loans.

Liknande översättningar för "alldeles särskilt" på engelska

särskilt adverb
alldeles adverb
alldeles utmärkt adverb