"alla typer av" - Engelsk översättning

SV

"alla typer av" på engelska

SV

alla typer av {adverb}

volume_up
alla typer av (även: alla slags)

Användningsexempel för "alla typer av" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag inkluderar alla typer av bedrägerier som kan förekomma i EU-institutionerna.
I am including all types of fraud which could occur in the European institutions.
SwedishBra backar för alla typer av åkare och stora möjligheter till tuff skogsskidåkning.
Good slopes for skiers of all levels and great opportunities for hard woods skiing.
SwedishVi är fria från alla typer av virus infektioner... särskilt Sars viruset nr.
We are free of any infections by any kinds of viruses... especially Sars Virus No.
SwedishAlla typer av samarbete kan inte inordnas under begreppet ”utvecklingssamarbete”.
Not all types of cooperation can be subsumed under the term ‘development cooperation’.
SwedishMålet med detta betänkande är att rösta emot alla typer av fundamentalism.
The aim of this report is to secure a vote against all forms of fundamentalism.
SwedishAlla typer av samarbete kan inte inordnas under begreppet ” utvecklingssamarbete ”.
Not all types of cooperation can be subsumed under the term ‘ development cooperation’.
SwedishDen bör omfatta alla typer av produkter och även uppmärksamma framställningsprocessen.
It should include all types of products, and also indicate the manufacturing process.
SwedishDet var ingen enkel process och vi fick ta emot alla typer av kommentarer på vårt arbete.
This was not an easy process and we received comments of all kinds on our efforts.
SwedishDessa tjänster bör vara tillgängliga för alla typer av migrerande arbetstagare.
These services should be accessible to every migrant worker segment.
SwedishProjektmodellen beskriver regler för att bedriva alla typer av projekt.
It can be used for any type of project, independent of the project outcome.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att säkerheten måste iakttas vid alla typer av transporter.
Finally, I would like to say that we have to consider safety in all types of transport.
SwedishDetta innefattar även ett inställande av alla typer av krigshandlingar i norra Irak.
That includes also the cessation of all aggression in northern Iraq.
SwedishSkadlig programvara är alla typer av programvara som har till syfte att skada datorer.
"Malware" is any kind of software that's designed to harm a computer.
SwedishDe är också en drivkraft bakom alla typer av tillväxt och skapandet av nya arbetstillfällen.
They are also a driving force behind any kind of growth and the creation of new jobs.
SwedishMusiken har alltid förenat våra länder och överbryggat alla typer av gränser och barriärer.
Music has always united our countries, overcoming all sorts of frontiers and barriers.
SwedishOffren för alla typer av terrorism behövde det, och dessutom ber de om det.
The victims of all types of terrorism needed it, and what is more, they are asking us for it.
SwedishJag skulle stödja alla typer av åtgärder för att utrota denna skamliga handel.
I would support any moves to stamp out this disgraceful trade.
SwedishGrejen är att hela världen måste få alla typer av hjärnor att arbeta tillsammans.
Now, the thing is, the world is going to need all of the different kinds of minds to work together.
SwedishSlutligen är vi övertygade om att alla typer av jourtid måste betraktas som arbetstid.
Finally, we remain convinced that all instances of on-call time must be considered working time.
SwedishI princip förbjuder fördraget alla typer av statligt stöd, inklusive så kallade korssubventioner.
In principle, the Treaty prohibits all types of state aid, including cross-subsidies.

Liknande översättningar för "alla typer av" på engelska

alla pronomen
alla adjektiv
av preposition
av adverb
English