SV

alla som {pronomen}

volume_up
Minimilöner för alla som tryggar människornas uppehälle: det är vad vi behöver.
Minimum wages for everyone which safeguard people's livelihoods: that is what we need.
Det är detta vi skulle vilja höra från alla som hävdar de mänskliga rättigheterna.
That is what we would like to hear from anyone who upholds human rights.
Alla som är här vet hur svårt det är att ta sig till Strasbourg.
All of us here today know what a problem it is to get to Strasbourg.

Användningsexempel för "alla som" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionen är fördragens väktare och har av alla instanser godkänts som sådan.
The Commission is the guardian of the Treaty and universally recognised as such.
SwedishHär finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.
Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
SwedishRådet antog alla ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.
The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.
SwedishDe olympiska spelen avskaffades år 393 av rent politiska skäl, som vi alla vet.
The Olympic Games stopped in 393 for purely political reasons which we all know.
SwedishJag inkluderar alla typer av bedrägerier som kan förekomma i EU-institutionerna.
I am including all types of fraud which could occur in the European institutions.
SwedishNaturligtvis skall även parlamentet få alla de befogenheter som tillkommer det.
Of course our Parliament would also need to be accorded the authority due to it.
SwedishOm ingen gör något kommer den utvidgning som alla önskar tillfälligt att bromsas.
If no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
SwedishI detta korta inlägg kan jag inte beröra alla de frågor som tas upp i betänkandet.
In this brief intervention I cannot address all the issues raised in the report.
SwedishAlla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.
All the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.
SwedishAlla ledamöter av Europaparlamentet som har talat före er har tagit upp detta.
Everyone from the European Parliament who spoke before you raised these matters.
SwedishAtt förhindra detta kräver som vi alla vet en kombination av många olika åtgärder.
As we all know, preventing this requires a combination of a great many measures.
SwedishDetta är i alla fall en överenskommelse som är ett litet steg i rätt riktning.
This is at all events an agreement which is a small step in the right direction.
SwedishEtt företagens Europa behöver belöningar och chanser som kommer alla till godo.
An entrepreneurial Europe needs rewards and opportunities which benefit everyone.
SwedishHär handlar det om likaberättigande för alla människor som bor i ett visst land.
The issue here is full equality for all people living in a particular country.
SwedishKategorin innehåller alltså pengar som - vilket alla känner till - inte används.
Thus, there is money in this heading which everybody knows is not being spent.
SwedishVi är alla bestörta, och vi delar alla den smärta som offrens familjer känner.
We are all dismayed and we all share in the pain of the families of the victims.
SwedishMot bakgrund av klimatförändringen behöver vi alla resurser som vi kan uppbåda.
In the light of the climate challenge, we need all the resources we can muster.
SwedishDetta innebar att alla ledamöter som var intresserade av denna fråga kunde delta.
This meant that every Member who was interested in this issue could take part.
SwedishRättegången kommer att följas noggrant av alla som försvarar yttrandefriheten.
The trial will be followed closely by all those who defend freedom of expression.
SwedishTack för ert stöd under alla dessa månader som ledde fram till detta betänkande.
Thank you for your support during all these months leading up to this report.

Liknande översättningar för "alla som" på engelska

alla pronomen
alla adjektiv
som preposition
English
som pronomen
som konjunktion
English
som adverb
English
tolka som verb
English
få att framträda som verb
English
betrakta som verb