"alla delar" - Engelsk översättning

SV

"alla delar" på engelska

SV

alla delar {pluralis}

volume_up
alla delar
Är det korrekt att alla delar av förslaget kommer att godtas till sitt innehåll?
Is it true that the contents of all parts of the proposal will be approved?
Punktskatten är absolut lika i alla delar av Förenade kungariket.
Excise duty is absolutely identical in all parts of the United Kingdom.
Vi kan inte vara nöjda med markens nuvarande tillstånd i alla delar av EU.
We cannot be content with the current state of soils in all parts of the EU.

Användningsexempel för "alla delar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi är alla bestörta, och vi delar alla den smärta som offrens familjer känner.
We are all dismayed and we all share in the pain of the families of the victims.
SwedishDe viktigaste principerna, de allmänna principerna, tror jag att vi alla delar.
I believe that we are all agreed on the first principles, the general principles.
SwedishAlla dessa delar måste samordnas så att resultatet blir genomförbara åtgärder.
All of these elements must be coordinated so that the outcome is practical action.
SwedishÄr det korrekt att alla delar av förslaget kommer att godtas till sitt innehåll?
Is it true that the contents of all parts of the proposal will be approved?
SwedishVårt godkännande innebär inte att vi i alla delar stödjer budgetens inriktning.
Our approval in this regard does not mean that we support every trend in the budget.
SwedishAlla dessa delar är centrala för den tvåstatslösning som är och förblir vårt mål.
These are all essential ingredients for the two-state solution that remains our goal.
SwedishDärför stödde vi kompromissen och röstade i enlighet med den i alla delar.
We therefore supported the compromise and voted in favour of all aspects of it.
SwedishVåld mot kvinnor är tveklöst ett allvarligt problem inom alla delar av samhället.
Violence against women is unquestionably a serious problem in all sections of society.
SwedishMarken under våra fötter är mark som vi alla delar. Den är en del av vår planet.
The soil beneath us is soil that we all share, it is part of our planet.
SwedishJag tackar Lukas för hans kommentarer trots att jag inte nödvändigtvis delar dem alla.
I thank Mr Lukas for his comments though I do not necessarily share them all.
SwedishVi kan inte vara nöjda med markens nuvarande tillstånd i alla delar av EU.
We cannot be content with the current state of soils in all parts of the EU.
SwedishKvinnor spelar en oersättlig roll i alla delar av familjelivet och det sociala livet.
Women play an irreplaceable role in every aspect of family and social life.
SwedishVi delar alla samma oro angående den europeiska transportpolitiken.
(DE) Madam President, we all share the same concern regarding European transport policy.
SwedishUtvecklingsstöd är inte bara för lantbrukare, det är avsett för alla delar av samhället.
Development aid is not only for farmers, it is intended for all sections of society.
SwedishVi är alla skyldiga till att inte alla EU-medborgare delar denna åsikt.
We are all to blame for the fact that not all EU citizens share this opinion.
SwedishUnder alla omständigheter är den oro han uttrycker i alla delar befogad.
In any event, I believe that the concerns he voices have to be fully shared.
SwedishVi delar alla den uppfattningen att vi bör prioritera utvecklingsländernas behov.
We all share the belief that priorities should be given to the needs of developing nations.
SwedishAlla dessa delar är viktiga och en sak är säker: de är inte billiga.
All these elements are important, and one thing is clear: they do not come cheap.
SwedishDet är tyvärr inte alla länder som delar vår syn på arbetstagarnas rättigheter.
Unfortunately, not all countries share our view of workers ' rights.
SwedishUkraina är en europeisk stat som delar alla Europas kulturella värderingar.
Ukraine is a European state and shares all of Europe's cultural values.

Liknande översättningar för "alla delar" på engelska

delar substantiv
delar verb
English
alla pronomen
alla adjektiv
alla möjliga adjektiv
English
dela i fyra delar verb
English
alla övriga substantiv
English
alla de adjektiv
English
alla typer av adverb
alla i ett adjektiv
English
alla andra substantiv
English
alla närvarande
alla utom en adverb
alla länder substantiv
alla blickar substantiv
English