"alla de" - Engelsk översättning

SV

"alla de" på engelska

EN
SV

alla de {adjektiv}

volume_up
alla de (även: alla)
De är värda alla de förfaranden och alla de förbättringar som landet behöver.
They deserve all the procedures and all the improvements this country needs.
Alla de här reglerna... alla de här talesätten och smeknamnen.
All these rules... and all these sayings and nicknames.
Alla de föreslagna ändringarna till utskottets rekommendation är godtagbara.
All the proposed amendments to the committee recommendation are acceptable.

Användningsexempel för "alla de" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHär finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.
Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
SwedishI dag finns det läkemedel för alla dessa sjukdomar och de kan botas och utrotas.
For all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
SwedishAlla är vi emot de skador som narkotikan åstadkommer. Vi vill begränsa lidandet.
We all deplore the damage done by drugs and wish to limit the suffering caused.
SwedishNaturligtvis skall även parlamentet få alla de befogenheter som tillkommer det.
Of course our Parliament would also need to be accorded the authority due to it.
SwedishVi vet alla att de rättsliga villkoren i medlemsstaterna skiljer sig åt avsevärt.
We all know that there are very different legal conditions in the Member States.
SwedishDet vidtar alla tänkbara åtgärder, men de räcker inte för att hejda denna ström.
It is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.
SwedishI detta korta inlägg kan jag inte beröra alla de frågor som tas upp i betänkandet.
In this brief intervention I cannot address all the issues raised in the report.
SwedishDet har visserligen förekommit framsteg, men alla menar att de är otillräckliga!
Progress has certainly been made, but as everyone is saying, it is inadequate.
SwedishI alla de tre fallen har korrekta rättsliga förfaranden följts i samband med köpet.
In each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
SwedishAlla de riktlinjer som kommissionen föreslog återinsattes - ett stort tack för det.
All the lines proposed by the Commission were reinstated - many thanks for that.
SwedishAv alla dess skäl behöver de politiska myndigheterna vara uppmärksamma och aktiva.
For all these reasons, the political authorities need to be attentive and active.
SwedishNu är investeringar fria för alla produkter, vare sig de kommer från EU eller inte.
Now, investment is free to all products, whether from the European Union or not.
SwedishDet är inte realistiskt med livslång behandling för alla i de fattigaste länderna.
It's not realistic with lifelong treatment for everyone in the poorest countries.
SwedishGe EU: s revisorer tillgång till alla utgifter så att de kan kontrollera dem.
Give the EU’ s auditors access to all expenditure so that they can monitor this.
SwedishVi har lyssnat till alla framställare om de olyckor som drabbat enskilda individer.
We have heard from all the petitioners of the disasters suffered by individuals.
SwedishTyvärr måste jag säga att jag inte håller med om alla de slutsatser som antagits.
Unfortunately, I must say that I do not agree with all of the conclusions reached.
SwedishAlla de punkter som tas upp i de olika ändringsförslagen har redan rimlig täckning.
All the points expressed in the various amendments are already sensibly covered.
SwedishDen grekiska budgeten, och faktiskt alla budgetar var de än finns, ska skäras ned.
The Greek budget, and in fact all budgets, wherever they may be, are to be cut.
SwedishSlutligen agerade alla faktiskt som de borde, och det skall vi vara glada över.
In fact, everyone did take the appropriate action, and we should welcome this.
SwedishAv det skälet måste vi alla särskilt se på de politiska åtgärderna på längre sikt.
For that reason we must all look in particular at the longer term policy measures.

Liknande översättningar för "alla de" på engelska

de pronomen
alla pronomen
alla adjektiv
alla möjliga adjektiv
English
alla möjliga
alla övriga substantiv
English
alla typer av adverb
alla i ett adjektiv
English
alla andra substantiv
English
alla närvarande
alla utom en adverb
alla länder substantiv
alla blickar substantiv
English
alla väder substantiv