"alla andra" - Engelsk översättning

SV

"alla andra" på engelska

SV

alla andra {pluralis}

volume_up
alla andra (även: alla övriga)
Vi förhandlar med Tjeckiska republiken på exakt samma sätt som med alla andra.
We are negotiating with the Czech Republic as with all others.
Nationalstaten har stängt gränserna och stängt ute alla andra.
The nation state has closed the borders and excluded all others.
(EN) Jag röstade för kompromissändringsförslagen till detta betänkande och emot alla andra.
I voted for the compromise amendments on this report and against all others.

Användningsexempel för "alla andra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlla andra förhållningssätt kommer att skaka det europeiska husets grundvalar.
Any other approach is shaking the very foundations of the European architecture.
SwedishFör det andra måste alla sanktioner verka avskräckande och inte bara som straff.
Secondly, any sanction must act as a deterrent and not solely as a punishment.
SwedishAlla kommer att få skulden; alla andra kommer att få skulden för osäkerheten.
Everybody will get the blame; everybody else will be blamed for the uncertainty.
SwedishParlamentet önskar att USA avstår från avrättningen av O'Dell - och av alla andra.
Parliament wants the USA to refrain from executing O'Dell - and all the others.
Swedishoch alla andra som har varit till hjälp för att välkomna Sarah till familjen.
And everyone else who's just been great...... in welcoming Sara into the family.
SwedishPolitiskt förtroendevalda skall följa samma regler som alla andra medborgare.
Elected political representatives should follow the same rules as everyone else.
SwedishJag tackar kommissionsledamoten och alla andra som har varit delaktiga i detta.
I thank the Commissioner and everyone else who has been involved in achieving that.
SwedishNi kan inte fortsätta hävda att endast ni har rätt, medan alla vi andra har fel.
You cannot continue to insist that you alone are right and that we are all mistaken.
SwedishVilken skrattretande förmätenhet att tro att vi är moraliskt överlägsna alla andra!
How absurdly presumptuous of us to think we are morally superior to the others!
SwedishLiksom alla andra här i kammaren välkomnar även jag detta direktiv.
Mr President, like everybody else in the Chamber, I welcome this directive.
SwedishPrincipen för förebyggande har ju företräde framför alla andra överväganden.
The principle of prevention must take precedence over all other considerations.
SwedishParlamentet önskar att USA avstår från avrättningen av O ' Dell - och av alla andra.
Parliament wants the USA to refrain from executing O'Dell - and all the others.
SwedishDen utmärker oss tydligt framför alla andra kontinenter på ett positivt sätt.
It clearly marks us apart from almost all other continents, in a positive way.
SwedishI likhet med alla andra hoppas jag verkligen att den här planen kommer att lyckas.
I, like everyone else, sincerely hope that the programme will be successful.
SwedishLiksom alla de andra grupperna, så har vår grupp all rätt att ta upp denna fråga.
Like all the other groups, our group is also perfectly entitled to raise this matter.
SwedishDet var demokrati och irländarna röstade nej på alla andra nationers vägnar.
That was democracy, and the Irish voted no on behalf of all the other nations.
SwedishHan tog ett steg tillbaks och kollade vad alla andra gjorde och valde en annan väg.
He stepped back and he watched where everybody was going and he went the other way.
SwedishJag skulle också vilja tacka Oomen-Ruijten och alla andra ledamöter som medverkat.
I would also like to thank Mrs Oomen-Ruijten and all other Members involved.
SwedishLeyla Zana och alla andra politiska fångar i Turkiet måste även de släppas.
Leyla Zana and all the other political prisoners in Turkey must also be released.
SwedishOm alla andra överfiskar måste också Sverige överfiska, tyckte kommissionen.
If everyone else overfishes, Sweden must overfish too, according to the Commission.

Liknande översättningar för "alla andra" på engelska

andra pronomen
English
andra verb
English
andra substantiv
English
alla pronomen
alla adjektiv
attityd gentemot andra substantiv
English
alla möjliga adjektiv
English
berätta för andra verb
English
alla övriga substantiv
English
alla de adjektiv
English
och andra adverb
English
alla typer av adverb
än det ena än det andra
alla i ett adjektiv
English
bland andra
för det andra konjunktion
English