"alkoholmissbruk" - Engelsk översättning

SV

"alkoholmissbruk" på engelska

SV

alkoholmissbruk {neutrum}

volume_up
1. allmänt
alkoholmissbruk
Jag talade om fetalt alkoholsyndrom och alkoholmissbruk bland ungdomar.
Mr President, I talked about foetal alcohol syndrome and alcohol abuse in juveniles.
Ett sista ord om alkoholmissbruk som en del av blandmissbruk.
A final word on alcohol abuse as part of polydrug abuse.
I stället måste allmänheten informeras så tidigt som möjligt om farorna med alkoholmissbruk.
On the contrary, people need to be informed as early as possible about the dangers of alcohol abuse.
2. "utspilld drink"
alkoholmissbruk (även: spritmissbruk)
volume_up
party foul {substantiv} [vard.] (spilled drink)

Användningsexempel för "alkoholmissbruk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag talade om fetalt alkoholsyndrom och alkoholmissbruk bland ungdomar.
Mr President, I talked about foetal alcohol syndrome and alcohol abuse in juveniles.
SwedishAlkoholmissbruk är för närvarande ett allvarligt socialt problem i EU.
(PL) Mr President, alcohol abuse is currently a serious social problem in the European Union.
SwedishI stället måste allmänheten informeras så tidigt som möjligt om farorna med alkoholmissbruk.
On the contrary, people need to be informed as early as possible about the dangers of alcohol abuse.
SwedishDet finns emellertid också europeiska tendenser, exempelvis när det gäller alkoholmissbruk bland unga.
There are also European trends, though, for example in the case of alcohol abuse among young people.
SwedishEtt sista ord om alkoholmissbruk som en del av blandmissbruk.
A final word on alcohol abuse as part of polydrug abuse.
SwedishVi anser även att informations- och upplysningskampanjer behövs för att varna för riskerna med alkoholmissbruk.
We also think information and awareness-raising campaigns are needed, to alert people to the risks of alcohol abuse.
SwedishSom jag ser det börjar problemen i samband med alkoholmissbruk anta oroväckande proportioner i alla EU:s medlemsstater.
In my opinion, the problems associated with alcohol abuse are taking on worrying proportions in all EU Member States.
SwedishJag är övertygad om att det inom dessa ramar kommer att ges lämplig uppmärksamhet åt behovet av att skydda ungdomar från alkoholmissbruk.
I am convinced that, within this framework, appropriate attention will be paid to protecting the young from alcohol abuse.
SwedishAlkoholmissbruk måste bemötas kraftfullt, särskilt bland unga, och EU måste stödja medlemsstaterna så mycket som möjligt.
Alcohol abuse needs to be tackled energetically, especially amongst the young, and Europe must give the Member States as much support as it can.
SwedishDet betyder inte alls att jag inte delar oron i Sverige angående de möjliga hälsoproblem som kan förorsakas av alkoholmissbruk.
This certainly does not mean that I do not share the concern in Sweden surrounding the possible health problems which can be caused by alcohol abuse.
SwedishTänk till exempel på de trafikoffer som orsakats av alkoholmissbruk, såsom Malliori nyss sade, eller den roll alkoholen spelar vid familjedramer.
Just think of the road victims caused by alcohol abuse, which Mrs Malliori mentioned a moment ago, or the role of alcohol in domestic violence.
SwedishVidare har skillnaderna mellan ansvarsfull alkoholkonsumtion och alkoholmissbruk urvattnats i förslaget, om ni ursäktar mig den metaforen.
In addition, in the proposals, the differences between justified alcohol consumption and alcohol abuse have been watered down, if you will excuse the pun.
SwedishVi måste inse att kamrattryck är ett problem, liksom brist på självkänsla och föräldrars alkoholmissbruk: alla dessa är problem som vi bör ta hänsyn till.
We must realise that peer pressure is a problem, lack of self-esteem, parents drinking: those are all problems we should take into account.
SwedishJag anser att EU-nivån är rätt plattform för att enas om tydliga mål för att minska förekomsten av fetalt alkoholsyndrom och alkoholmissbruk bland unga.
I think that European level is the right place for agreeing clear targets for reducing foetal alcohol syndrome and alcohol abuse in juveniles.
SwedishDåliga psykiska hälsoindikatorer, till exempel höga självmordsfrekvenser och hög frekvens av våld och missbruk, särskilt alkoholmissbruk, är inte ovanligt i sådana länder.
Mr President, please accept my cordial welcome for such an unusually sincere and personal presentation of the draft report.
SwedishVissa människor - det vet jag - menar att det är värre än alkoholmissbruk, värre än tobaksmissbruk, värre än allt möjligt, medan andra inte gör det.
Some people, I know, think that it is worse than drinking addiction, worse than tobacco addiction, worse than anything possible, but others do not.
SwedishOrsakerna är: fattigdom, alkoholmissbruk, droger, en blandning av dessa och en stor framväxande affärsvärksamhet kring pornografi, prostitution och pedofili.
The causes are poverty, alcohol abuse, drugs, overcrowding and an extensive and growing trade based on pornography, prostitution and paedophilia.
SwedishDet är bättre att tala om att göra mjölk och mjölkprodukter smakliga för våra barn än att behöva diskutera alkoholmissbruk bland unga, som vi gjorde tidigare i dag.
It is better to make milk and milk products tasty for our children than to have to discuss alcohol abuse among young people, as was the case today.
SwedishAlkoholmissbruk med konsekvenser som till exempel dödliga trafikolyckor, våld inom familjen och liknande saker är dock på intet sätt endast ett svenskt problem.
But the use of alcohol which leads to fatalities on the roads, violence within the family and such like is not just a Swedish phenomenon by a long chalk.
SwedishSåsom en färsk undersökning om ungdomar på 15-16 år visar, finns EU:s högsta nivåer av alkoholmissbruk i Irland, Förenade kungariket och Danmark.
As a recent survey of fifteen- and sixteen-year-old adolescents revealed, the highest levels of excessive consumption are seen in Ireland, the United Kingdom and in Denmark.