"alger" - Engelsk översättning

SV

"alger" på engelska

EN
EN
EN
SV

alger {pluralis}

volume_up
alger
volume_up
algae {substantiv}
Torsken kontrollerar naturligt spridningen av alger, särskilt i Östersjön.
Cod naturally controls the spread of algae, notably in the Baltic Sea.
Övergödningen av Östersjön blir synlig på sommaren, till exempel i form av blågröna alger.
Eutrophication in the Baltic is visible in the summer, for example, in the form of blue-green algae.
Det här, till exempel, är vätegenererande alger.
So this, for example, is hydrogen-generating algae.

Användningsexempel för "alger" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHan nämnde några alger och lite fiskföda, och sen sa han kycklingpellets.
Well, he mentioned some algaes and some fish meals, and then he said chicken pellets.
SwedishNu skall trojkan, för tillfället företrädd av höga tjänstemän, bege sig till Alger.
Now the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.
SwedishTorsken kontrollerar naturligt spridningen av alger, särskilt i Östersjön.
Cod naturally controls the spread of algae, notably in the Baltic Sea.
SwedishKväve och fosfor skapar syrebrist på havsbotten och ger näring åt giftiga alger i ytskiktet.
Nitrogen and phosphorus take oxygen from the seabed and feed poisonous algae at the surface.
SwedishOch sen fortsätter han att prata om sällsynta fåglar och alger och underliga vattenväxter.
And then he's off, launching into more talk about rare birds and algaes and strange aquatic plants.
SwedishAlger kan odlas i naturliga dammar eller konstgjorda strukturer.
Indeed, it can be grown in natural ponds or artificial structures.
SwedishÖvergödningen av Östersjön blir synlig på sommaren, till exempel i form av blågröna alger.
Eutrophication in the Baltic is visible in the summer, for example, in the form of blue-green algae.
SwedishFör bara några dagar sedan utsattes Alger för ett första massmord.
Only a few days ago, Algiers was the site of a mass murder.
SwedishDen ärade ledamoten känner till att en ministertrojka besökte Alger den 19-20 januari 1998.
As the honourable Member will be aware a ministerial troika mission visited Algiers on 19-20 January 1998.
SwedishDet här, till exempel, är vätegenererande alger.
So this, for example, is hydrogen-generating algae.
SwedishJag antar att alger inte skiljer sig åt mellan Sverige, Lettland eller andra länder eftersom de sprids med vinden.
I suppose that algae does not differentiate between Sweden, Latvia or other nations, as it is driven by the wind.
SwedishTill banken i Havana eller i Alger?
Is it the Bank of Havana or the Bank of Algeria?
SwedishVi tror de är på väg till Alger.
SwedishSom alger och annat läskigt.
Like seaweed, and other things that are scary.
SwedishProdi, till exempel, betonade behovet av att återupprätta fred i hela landet vid sitt besök i Alger den 12-13 januari.
Mr Prodi, for example, stressed the need to restore peace throughout the country during his visit to Algiers on 12 and 13 January.
SwedishVi måste använda förstörd mark såväl som nya råmaterial som inte är avsedda att användas som livsmedel eller djurfoder, som till exempel alger.
We should make use of degraded soil as well as new non-food and non-animal food raw materials such as algae.
SwedishBåda länderna bör uppmanas att godta bestämmelserna i Alger-avtalet, som grundades på gränskommissionens beslut.
Both countries are to be urged to accept the provisions of the Algiers Agreement, which was based upon the decision of the Boundary Commission.
SwedishSå mycket som en sjättedel av Östersjöns yta var täckt av algblomning sedan blågröna alger övergött havet.
A full sixth of the surface of the Baltic was covered in flowering algae and the bluish-green algae was responsible for the eutrophication of the sea.
SwedishVidare är det FN: s säkerhetsråd som har initiativet eftersom FN är garanten för fredsavtalet från Alger och kan tillämpa folkrätten.
Mr President, the Commission is very concerned about the internal political developments in Ethiopia since the elections on 15 May.
SwedishJag vill avsluta med att säga att vad de plågade offren i Jerusalem, eller i Alger, väntar sig av oss inte är tårar, utan just denna reaktion.
I will conclude by saying that the victims of torture in Jerusalem, like those in Algiers, await not our tears, but this reaction.