"alert" - Engelsk översättning

SV

"alert" på engelska

EN
EN

"alert" på svenska

volume_up
alert {substantiv}
volume_up
alertness {substantiv}
volume_up
alerted {perf. part.}
SV
SV

alert {adjektiv}

volume_up
De känner till en alert säkerhetstjänst i deras närhet.
They can rely on an alert security service in their vicinity.
Jag vill ställa en exakt fråga till kommissionären angående det så kallade rapid alert system.
I would like to ask the Commissioner a specific question about the rapid alert system.
Titta hur ung jag är, hur aktiv jag är, hur alert och tillfredsställd jag är med arbetet!
See how young I am, how active I am, how alert and satisfied I am at work!
alert
volume_up
woke {adj.} [slang]
EN

alert {substantiv}

volume_up
We do not know how they respond to these alerts.
Vi vet inte hur den reagerar på dessa larm.
The alert was subsequently called off, but doubts persist as to the true nature of the incident and the reasons for this highly unusual alert.
Larmet avblåstes sedan, men det föreligger fortfarande tvivel om denna incidents sanna natur och orsakerna till detta mycket ovanliga larm.
De kan ha utlöst larmet.
We do not want green, red or orange alerts to the world.
Vi vill inte sända ut signaler om grön, röd eller orange larmberedskap till världen.
Instead of rejoicing, we ought to be on red alert, because this Maastricht Treaty Mark II will make the future of Europe less secure.
Ingen orsak till glädjeyttringar, utan istället larmberedskap 1 ty med detta Maastricht II-avtal blir Europas framtid osäkrare!

Användningsexempel för "alert" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTitta hur ung jag är, hur aktiv jag är, hur alert och tillfredsställd jag är med arbetet!
See how young I am, how active I am, how alert and satisfied I am at work!
SwedishJag vill ställa en exakt fråga till kommissionären angående det så kallade rapid alert system.
I would like to ask the Commissioner a specific question about the rapid alert system.
SwedishFrågan är om kommissionen reagerar tillräckligt alert?
The question is whether the Commission has reacted with sufficient alertness.
SwedishDe känner till en alert säkerhetstjänst i deras närhet.
They can rely on an alert security service in their vicinity.
SwedishSlutligen behöver Rapex (Rapid Alert System for Non-Food Products) förstärkas så att det fungerar bättre.
Finally, the functioning of the rapid alert system for non-food products - RAPEX - should be enhanced.
SwedishI denna osäkra tid måste man vara extra alert.
In this time of uncertainty, extra alertness is called for.
SwedishFrågan är om kommissionen reagerar tillräckligt alert?
I must admit that I have my doubts about this.
SwedishDe hade innan dess inlett en skriftväxling med kommissionsledamot Franco Frattini om ”Amber Alert”, ett larmsystem för bortförda barn.
They had been engaged in correspondence with Commissioner Frattini beforehand about the amber alert system for child abductions.
SwedishJag vill gärna veta om den enhet som upprättats för detta ändamål gör något och om det redan tagits fram en fiche d'alert.
I would like to know whether you, or the unit which was set up to deal with these things, will take action against it, and whether a fiche d'alerte has been issued.
SwedishJag vill gärna veta om den enhet som upprättats för detta ändamål gör något och om det redan tagits fram en fiche d ' alert.
I would like to know whether you, or the unit which was set up to deal with these things, will take action against it, and whether a fiche d'alerte has been issued.
SwedishI utredningsutskottet påstods det att den belgiska regeringen, den ansvariga myndigheten, skulle ha inlett rapid alert system alldeles för långsamt.
The said committee of inquiry accused the Belgian government, the authorities responsible that is, of being too slow to implement the system.
SwedishReaktionen på det var att rapid alert system inte är helt tydligt när det gäller vilka förfaranden som skall följas och när larmet måste ske.
This met with the response that the rapid alert system procedures are not very user-friendly, nor is it very clear as to when exactly the alarm has to be raised.
SwedishNi känner till det amerikanska systemet ”Amber Alert”, det franska systemet ”Alerte enlèvement” och det grekiska systemet ”Amber Alert Hellas”, som redan har inrättats.
You know about the American system, 'Amber Alert', the French 'Alerte enlèvement' and the Greek 'Amber Alert Hellas' system, which are already in place.
SwedishNär rådet inte reagerar tillräckligt alert, vilket var fallet i fråga om Guinea, för att bara nämna ett exempel, har det fått oerhört allvarliga följder.
When the Council does not react with sufficient alacrity, as happened in the case of Guinea, to let me give you just a single example, this has extremely serious consequences.
SwedishDen etiopiska regeringen beskyllde förra veckan den internationella gemenskapen för att inte agera tillräckligt alert för att föda dess hungriga befolkning.
Mr President, the Ethiopian government has blamed the international community for not being sufficiently alert in its aid efforts to feed its hungry population.
SwedishJag vill tacka alla de som är kvar i dag, den så kallade " fredagsklubben" som är en mycket aktiv och alert klubb som har hållit ut ända till slutet!
I should like to thank all those who are staying on here today, the so-called Friday club, which is indeed a very alert and active club which will see things through here to the end.
SwedishJag vill tacka alla de som är kvar i dag, den så kallade " fredagsklubben " som är en mycket aktiv och alert klubb som har hållit ut ända till slutet!
I should like to thank all those who are staying on here today, the so-called Friday club, which is indeed a very alert and active club which will see things through here to the end.
SwedishUppgifterna är då: oberoende vetenskaplig forskning, rådgivning, självständiga kontroller och inspektioner och ett rapid alert system, men troligen även samordning för att återställa förtroendet.
The tasks will then involve independent scientific research, advice, independent inspections and a rapid alert system, but definitely coordination too, in order to restore confidence.