"Albert" - Engelsk översättning

SV

"Albert" på engelska

EN

"Albert" på svenska

SV
SV

Albert {egennamn}

volume_up
1. allmänt
Albert
2. "förnamn"
Albert
volume_up
Albert {egenn.} (first name)
Albert dyker in, jag följer Albert, filmteamet är inpå.
Albert goes in, I follow Albert, the crew is around.
Jag gick till detektiverna för att få ut Albert urföreningen.
I went to the detectives to shake Albert out of the coalition.
Jag kommer ihåg när den då nyvalde presidenten Albert Zafys besökte oss 1993.
I can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
EN

Albert {egennamn}

volume_up
1. "first name"
Albert
volume_up
Albert {egenn.} (förnamn)
Albert goes in, I follow Albert, the crew is around.
Albert dyker in, jag följer Albert, filmteamet är inpå.
I went to the detectives to shake Albert out of the coalition.
Jag gick till detektiverna för att få ut Albert urföreningen.
I can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
Jag kommer ihåg när den då nyvalde presidenten Albert Zafys besökte oss 1993.

Användningsexempel för "Albert" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag kommer ihåg när den då nyvalde presidenten Albert Zafys besökte oss 1993.
I can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
SwedishJag förstår verkligen inte hur Albert Jan Maat kan kalla detta ett mycket stort framsteg.
I really cannot understand how Mr Maat can describe this as tremendous progress.
SwedishAlbert Dess betänkande är ett mycket litet steg, men det är ett steg i rätt riktning.
Mr Dess's report marks a very small step, but it is in the right direction.
SwedishJag vill tacka Albert Dess för hans uttömmande betänkande.
Mr President, I would like to thank Mr Dess for a comprehensive report.
SwedishTack, Albert Dess, för ett mycket intressant och informativt betänkande.
Madam President, thank you to Mr Dess for a very interesting and informative report.
Swedish(NL) Jag skulle vilja citera vår tids mest lärde person, Albert Einstein.
(NL) I would like to quote the most learned man of our time, Mr Einstein.
SwedishJag vill rikta ett tack till Albert Dess för ett bra jobb.
(SV) Madam President, I would like to thank Mr Dess for his excellent work.
SwedishBernd Posselt, Albert Jan Maat, Alexandra Dobolyi och andra var tydliga på den punkten.
Mr Posselt, Mr Maat, Mrs Dobolyi and others were clear on that issue.
SwedishJag välkomnar Albert Jan Maats försök att ta itu med denna mycket svåra fråga.
   Mr President, I welcome Mr Maat's attempt to tackle this very difficult subject.
SwedishJag vill också tacka föredraganden, Albert Deß.
(DE) Madam President, I, too, should like to thank the rapporteur, Mr Dess.
SwedishJag vill tacka föredraganden Albert Dess för hans insats under de gångna veckorna och månaderna.
I would like to thank the rapporteur, Mr Dess, for his work over past weeks and months.
SwedishDet gläder mig att Europaparlamentet har ställt sig bakom det förslaget i Albert Dess betänkande.
I am glad that the European Parliament has endorsed that proposal in Mr Dess's report.
SwedishJag röstade för Albert Dess betänkande som förespråkar en rättvisare gemensam jordbrukspolitik efter 2013.
I voted in support of Mr Dess's report, which envisages a fairer CAP after 2013.
SwedishJag vill tacka Albert Jan Maat för hans betänkande.
   Madam President, I would like to thank Mr Maat for his report.
SwedishJag vill särskilt uppmärksamma Albert Jan Maats insatser i arbetet med detta viktiga initiativ.
Let me acknowledge, in particular, the efforts made by Mr Maat on this important initiative.
SwedishJag vill tacka föredraganden Albert Dess som klarat av denna svåra och komplicerade uppgift väl.
My thanks to the rapporteur, Mr Albert Dess, for a difficult and complicated job well done.
SwedishJag hartänkt att stycka dig med en yxa Albert... och slå in ansiktet med ett baseballträ.
I thought about hacking you up with an ax, Albert... and smashing your face in with a baseball bat.
SwedishJag instämmer med Albert Jan Maat om bestämmelsen om lokala slakterier.
I agree with Mr Maat about the provision of local abattoirs.
SwedishJag håller med Albert Camus om att det värsta inte är att förlora sitt liv.
   Ladies and gentlemen, as Albert Camus once said: 'Losing your life is not a big deal.
SwedishAlbert Dess betänkande utgör en god grund för fortsatta reformer.
The report by Mr Dess is a good basis for continuing the reform.

Synonymer (engelska) till "Albert":

Albert
Albert Einstein
English