SV

aktuellt {adjektiv}

volume_up
Här infogar du aktuellt sidnummer som fältkommando vid markörens position.
Inserts the current page number as a field at the cursor position.
I det här fältet på statuslisten visas aktuellt sidnummer.
The current page number is displayed in this field of the status bar.
Men du kan ångra ändringen genom att klicka på Återställ aktuellt index.
You can, however, undo the change by clicking Reset current index.

Användningsexempel för "aktuellt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEnligt bankerna kommer det aldrig bort någonting, så det kan aldrig bli aktuellt.
According to the banks, nothing ever gets lost, so that can never be an issue.
SwedishIndelning i vänster eller höger, konservativ eller modern, är inte aktuellt här.
A division into left or right, conservative or modern, is not relevant here.
SwedishDetta är alltså en punkt som vi måste återkomma till och som fortfarande är aktuellt.
That is therefore a matter which needs re-addressing and which remains an issue.
SwedishDet är dessutom aktuellt, eftersom utvecklingspolitiken står inför en omorganisering.
It is also timely, as a reorganization of development policy is in the pipeline.
SwedishSedan fallet i artikel 143 har uppstått hos oss är inte det andra fallet aktuellt.
Since here the case in Rule 143 has occurred the second case does not apply.
SwedishDet är ett aktuellt ämne, och frågan har en speciell komplexitet i Rumänien.
Topical as it is, this issue has taken on a particular complexion in Romania.
SwedishEtt aktuellt fall var till exempel den 17-åriga Mosleh Zamani i december 2009.
One recent case, for example, was that of 17-year-old Mosleh Zamani in December 2009.
SwedishDet är ytterst aktuellt att diskutera skyddet av Östersjön.
Madam President, the protection of the Baltic Sea is certainly a timely issue.
SwedishOm det har bevisats att dessa produkter är säkra är det inte aktuellt med en varning.
Once it has been proven that the product is safe, a warning is no longer relevant.
SwedishDet gamla ordspråket ”Enighet ger styrka” är fortfarande lika aktuellt för européerna.
The old saying ‘unity is strength’ is as relevant as ever to today’s Europeans.
SwedishDet som blir aktuellt för oss är vilken strategi vi kan använda som ett svar på detta.
For us, the question arises as to what strategy we can use in response to this.
SwedishVad kommissionen anbelangar, är det inte aktuellt med några ytterligare förhandlingar.
Any further negotiations are, as far as the Commission is concerned, not in order.
SwedishBegreppet företagens sociala ansvar verkar vara mer aktuellt än någonsin.
The concept of corporate social responsibility seems to be more topical than ever.
SwedishEn annan sak, och mycket aktuellt just nu är bekämpande av djursjukdomar.
Another point, which is very topical at the moment, is animal disease control.
SwedishKunde ni inte ha tänkt på det för ett, två år sedan, när det var aktuellt?
Why did n't you take action a year, two years ago, at the time of the crisis?
SwedishDe får passa sig när det blir aktuellt med ratificering genom folkomröstning!
They must take heed, for the Constitution is to be ratified by referendum!
SwedishKörkortet kommer att behöva förnyas med ett aktuellt foto vart tionde eller femtonde år.
It will have to be renewed with an up-to-date photograph every 10 or 15 years.
SwedishEtt mandat för en regeringskonferens är emellertid inte aktuellt i dag.
But we are not talking today about a mandate for an intergovernmental conference.
SwedishKunde ni inte ha tänkt på det för ett, två år sedan, när det var aktuellt?
Why didn't you take action a year, two years ago, at the time of the crisis?
SwedishSom Alain Cadec sade måste underlaget vara obestridligt, objektivt och aktuellt.
As Mr Cadec said, it must be incontestable, it must be objective and it must be up to date.

Synonymer (svenska) till "aktuell":

aktuell