"aktuella frågan" - Engelsk översättning

SV

"aktuella frågan" på engelska

SV

aktuella frågan {utrum}

volume_up
aktuella frågan

Användningsexempel för "aktuella frågan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNu när jag har fått det sagt fortsätter jag med den aktuella frågan.
Having said that, Madam President, I shall move on to the matter in hand.
SwedishNär det gäller den aktuella frågan så har Indien kallats för världens största demokrati.
As for the matter in hand, India has been called the world's largest democratic State.
SwedishDen aktuella frågan lyder sålunda: vad kommer att hjälpa fredsprocessen mest?
So the question now is this: what will most assist the peace process?
SwedishDen aktuella frågan rör barn och är alltså mycket känsloladdad.
Mr President, the matter under discussion concerns children, and is therefore highly emotive.
SwedishMin nästa punkt är den aktuella frågan om bedrägerier och oegentligheter.
My next point is the topical question of fraud and irregularity.
SwedishOm jag nu går över till den aktuella frågan vill jag uppmärksamma er på följande fråga.
Now, moving on to the matter at hand, I would like to draw your attention to the following issue.
SwedishMen de danska socialdemokraterna är emot den föreslagna rättsliga grunden i den aktuella frågan.
But the Danish Social Democrats are opposed to the proposed legal basis for this measure.
SwedishDen aktuella frågan om icke-spridning i Indien är ett typexempel.
The present issue of non-proliferation in India is a case in point.
SwedishFör det första nådde vi en kompromiss i den aktuella frågan, och en kompromiss måste respekteras.
Firstly, on the issue in question, we came to a compromise, and a compromise must be respected.
SwedishFör att övergå till den aktuella frågan är Bulgarien och Rumänien på väg in i Europeiska unionen.
Moving on to the matter in hand, Bulgaria and Romania are on their way into the European Union.
SwedishDen aktuella frågan diskuteras mot bakgrund av nuvarande exempel på koncentrationer på framför allt energiområdet.
This is perfectly in line with the Lisbon objectives that have been discussed today.
SwedishLåt oss ha i åtanke att den aktuella frågan inte handlar om någonting annat än en viktig överlevnadsstrategi.
Let us bear in mind that the issue concerned is nothing less than crucial survival strategy.
SwedishMen nu vidare till den aktuella frågan - Flemming-betänkandet.
However, on to the matter at hand - the Flemming report.
SwedishOm man beaktar den aktuella frågan ur denna synvinkel skulle jag uppmuntra medlemsstaterna att:
Considering the issue under discussion from this point of view, I would encourage Member States of the Union to:
SwedishDetta är den aktuella utmaningen, inte frågan om Turkiet.
That is the current challenge, not the issue of Turkey.
SwedishFör det andra vill jag ta upp den aktuella frågan, eftersom det fortfarande finns spänningar i samband med den.
Secondly, I should like to address the current issue, because there is still tension surrounding it.
SwedishDen aktuella frågan är det första exemplet på Europaparlamentets utökade roll sedan den 1 december 2009.
The matter at hand is indeed the first example of the increased role of the European Parliament since 1 December 2009.
SwedishFör vår kammares vidkommande är jag helt nöjd med omröstningen i den aktuella frågan.
Madam President, ladies and gentlemen, I am basically very happy with the way in which the House has voted.
SwedishNär det gäller den aktuella frågan finns det ingen ojämlikhet alls mellan könen i fondens princip och struktur.
As far as the question is concerned, there is no gender inequality at all in the concept or the structure of the fund.
SwedishDen aktuella frågan för EU som handlar om att göra mindre och att göra det på ett bättre sätt, har aldrig varit tydligare eller mer påträngande.
The case for the EU to do less and do it better has never been clearer or more pressing.

Liknande översättningar för "aktuella frågan" på engelska

aktuella adjektiv
English
väcka frågan