SV

aktuell {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Alla leksaker som finns på marknaden måste följa aktuell lagstiftning.
All toys that are on the market have to comply with current legislation.
Du har särskilda kunskaper om den vetenskapliga grunden och aktuell forsknings.
You have a special knowledge of the scientific basis and current research.
Du har särskilda kunskaper om den vetenskapliga grunden och aktuell forskning.
You have a special knowledge of the scientific basis and current research.
Här är en modern, aktuell version av fredsmotivet för EU.
Here is a modern, present-day version of the EU's peace mission.
Men piratverksamheten är fortfarande en uppenbar och aktuell fara i farvattnen runt Afrikas horn.
But piracy remains a clear and present danger in the seas around the Horn of Africa.
Det handlar inte om historia, mina damer och herrar, utan om aktuell politik.
This is not about history, but about present-day politics.
Och vi måste ha tillförlitlig och aktuell information om utvecklingen på marknaden.
And we must have reliable and up-to-date information on the evolution of the markets.
Skulle kommissionen vilja ge en aktuell uppskattning av hur bestämmelserna efterlevs?
Can the Commission provide an up-to-date assessment of current adherence to the rules?
Den är faktiskt bara aktuell i några dagar, eller till och med bara i några få timmar.
In fact, it is only up-to-date for a few days, if not a few hours.
Det är en oerhört aktuell fråga, särskilt med tanke på att OS närmar sig.
This is an exceptionally live issue, particularly with the Olympic Games coming up.
Användningen av kvicksilver i dentalt amalgam är en aktuell fråga.
The use of mercury in dental amalgam is a live issue.
Detta är en aktuell och kontroversiell fråga i EU-debatten, och jag tvivlar inte på att parlamentet kommer att ha mycket att säga om denna fråga.
This is a live and controversial issue within European debate, and I have no doubt that Parliament will have much to say about it.
2. "helt dominerande"
volume_up
prevailing {adj.} (completely dominant)
Aktuell och saklig information kan också vara ett bra sätt att skingra de tvivel som finns.
Providing timely and factual information can also do much to dispel prevailing doubts.
I resolutionen pekar vi på den rättsosäkerhet som råder i de aktuella fallen.
In the resolution, we point to the prevailing legal uncertainty in the present cases.
Ty den aktuella krisen sedan den 11 september visar hur viktig utvecklingshjälpen är.
I say this because the situation prevailing since 11 September has demonstrated how important development aid is.

Användningsexempel för "aktuell" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUtan databasanslutning går Du till nästa / föregående formulär (se Aktuell sida).
If there is no database link the next/previous form is shown (see Current Page).
SwedishÄr det så att det svenska folket ändrar åsikt kan frågan möjligen bli aktuell igen.
If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.
SwedishDiskussionen om sammanhållningspolitikens framtid är högst aktuell.
Mr President, the debate on the future of the cohesion policy is a very timely one.
SwedishDenna gest talar för sig själv, och den är särskilt aktuell för oss här i Europa.
This gesture speaks for itself, and it is especially topical for us here in Europe.
SwedishAnvändningen av elpistoler för självförsvar och upploppskontroll är inte aktuell.
The use of stun guns is for self-defence and riot control is not in question.
SwedishJag anmodar att detta inte tas upp som en aktuell och brådskande fråga.
Madam President, I request that this is not taken as a topical and urgent motion.
SwedishKommissionen anger att en mer aktuell bedömning har gjorts av spanska forskare.
The Commission states that there was a more recent assessment by Spanish scientists.
SwedishHanteringen av använt bränsle och radioaktivt avfall är en högst aktuell fråga.
The subject of the management of spent fuel and radioactive waste is highly topical.
SwedishDu har särskilda kunskaper om den vetenskapliga grunden och aktuell forsknings.
You have a special knowledge of the scientific basis and current research.
SwedishJag skall avsluta med att ta upp en aktuell fråga, nämligen utvidgningen.
Mr President, I will end by mentioning a topical issue, the issue of enlargement.
SwedishOch vi måste ha tillförlitlig och aktuell information om utvecklingen på marknaden.
And we must have reliable and up-to-date information on the evolution of the markets.
SwedishDu har särskilda kunskaper om den vetenskapliga grunden och aktuell forskning.
You have a special knowledge of the scientific basis and current research.
SwedishSenaste kontoaktivitet visar information om aktuell aktivitet i e-posten.
Last account activity shows you information about recent activity in your mail.
SwedishInom Rumänien har också strävan att återvinna Moldavien blivit mindre aktuell.
Within Romania, too, endeavours to regain Moldova have become less urgent.
SwedishDenna sammanhållningsprincip har blivit än mer aktuell i samband med utvidgningen.
This principle of cohesion has gained further relevance in the context of enlargement.
SwedishRöstförklaringen är därmed aktuell vid framtida ärenden av motsvarande art.
The explanation of vote will thus apply to future matters of a similar kind.
SwedishI mitt land är den olagliga invandringen tyvärr en mycket aktuell fråga.
In my country, illegal immigration is unfortunately an extremely topical issue.
SwedishDet är en oerhört aktuell fråga, särskilt med tanke på att OS närmar sig.
This is an exceptionally live issue, particularly with the Olympic Games coming up.
SwedishSällan har en debatt varit så aktuell, med tanke på att ni precis kommer från mötet.
Rarely has a debate been so topical, since you have only just come out of the meeting.
SwedishDetta kunde inte beaktas i betänkandet men är en mycket aktuell fråga.
This could not be taken into account in the report, but is a very topical issue.

Synonymer (svenska) till "aktuell":

aktuell