"aktsamhet" - Engelsk översättning

SV

"aktsamhet" på engelska

SV

aktsamhet {utrum}

volume_up
1. allmänt
aktsamhet (även: försiktighet)
2. näringsliv
aktsamhet
volume_up
care {substantiv}
Särskild aktsamhet bör visas material för barn och ungdomar.
Particular care should be taken over material aimed at children and young people.
Särskild aktsamhet krävs i känsliga områden, som parker och offentliga lekplatser eller skolgårdar.
Particular care is needed in sensitive areas, such as parks and public or school playgrounds.
Parlamentet har i själva verket en lagstadgad skyldighet att se efter de byggnader det äger med vederbörlig omsorg och aktsamhet.
In fact, the European Parliament is legally obliged to look after the buildings that it owns with due care and attention.

Användningsexempel för "aktsamhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet var just därför vi antog ett förslag som var baserat på principen om tillbörlig aktsamhet.
That is precisely why we adopted a proposal based on the principle of due diligence.
SwedishSärskild aktsamhet bör visas material för barn och ungdomar.
Particular care should be taken over material aimed at children and young people.
SwedishSärskild aktsamhet krävs i känsliga områden, som parker och offentliga lekplatser eller skolgårdar.
Particular care is needed in sensitive areas, such as parks and public or school playgrounds.
SwedishParlamentet har i själva verket en lagstadgad skyldighet att se efter de byggnader det äger med vederbörlig omsorg och aktsamhet.
In fact, the European Parliament is legally obliged to look after the buildings that it owns with due care and attention.
SwedishNaturligtvis kommer vi att göra det försiktigt, med aktsamhet, för att undvika alla överdrivna eller besvärliga krockar för vår flygsektor.
Of course, we will do so carefully, prudently, in order to prevent any excessive or unbearable shock to our air sector.
SwedishI NII:s rapport konstateras att ett allvarligt problem föreligger vad säkerhetskulturen beträffar samt att det råder brist på medvetande och/eller aktsamhet.
The NII report states that ‘there is a serious safety culture problem and a lack of awareness and/or care’.
SwedishEn textrad som läggs till i ett internationellt avtal kommer inte, hur nödvändig den än är, att kunna ersätta verkliga reformer och verklig aktsamhet.
One line of text added into an international agreement, although necessary, will be no substitute for real reform and prudence.
SwedishAtt en sådan aktsamhet är påkallad vet varje parlamentsledamot som i förarbetet till detta direktiv utsattes för påtryckningar från lobbyister.
Such caution is well advised, as any member of this House knows who was besieged by lobbyists in the run-up to our debates on this directive.
SwedishÅ ena sidan måste EU respektera strikta sociala och miljömässiga normer, men man måste också kräva samma aktsamhet från sina partner.
On the one hand, Europe must respect rigorous social and environmental standards, but it must also demand the same level of diligence from its partners.
SwedishDe bästa politiska svaren är just ett resultat av eftertanke, aktsamhet och djupgående kunskap om frågorna, aldrig av demagogier.
The best political responses are the result of reflection, prudence and a profound knowledge of the issues; under no circumstances do they result from demagoguery.
SwedishPå grundval av resultaten av konsekvensbedömningen lade kommissionen i fjol fram ett förslag till handlingsprogram baserat på ”principen om tillbörlig aktsamhet”.
Based on the results of the impact assessment, the Commission submitted a policy proposal last year based on the 'principle of due diligence'.
SwedishSkulle det inte vara bättre att visa aktsamhet och demokratisk respekt i alla hänvisningar till nationalism, unionsvänliga rörelser, miljöaktivism eller vilken annan ideologi som helst?
Would it not be better to show prudence and democratic respect whenever we refer to nationalism, unionism, environmentalism or any other ideology?
SwedishBankerna kommer att säga till sig själva att de kan fortsätta att bete sig som förut, utan tillbörlig aktsamhet, och att de kan kollapsa för då löser skattebetalarna ut dem.
Banks will say to themselves that they can continue to operate as they did before, without due care, and that they can collapse and the taxpayer will bail them out.
SwedishDärför anser jag att detta är något som Europaparlamentet kan gå med på, även om beslutet om bemyndigande av fördjupat samarbete måste fattas med aktsamhet.
It is for this reason that I believe that, even if the decision to approve enhanced cooperation is to be made with caution, this is something that the European Parliament can agree to.
SwedishDe ändringsförslag som kräver att alla slags verksamhetsutövare ska visa tillbörlig aktsamhet vid alla stegen i leveranskedjan förefaller inte följa proportionalitetsprincipen.
The amendments requiring all manner of operators to exercise due diligence at all stages of the supply chain do not appear to follow the principle of proportionality.
SwedishDessa aktörer kommer att behöva följa ett system för tillbörlig aktsamhet, så att allt timmer avverkas i enlighet med gällande regional, nationell och internationell lagstiftning.
Operators will be required to follow a 'due diligence' system so that all timber is harvested in accordance with relevant regional, national and international law.
SwedishI kommissionens förslag fastställs ett flexibelt handlande med tillbörlig aktsamhet som grundas på riskbedömning och analys av fakta.
The Commission's proposal provides for flexible due diligence based on risk assessment and the analysis of evidence and is a far more effective and practical approach.

Synonymer (svenska) till "aktsamhet":

aktsamhet
Swedish
aktsam
Swedish