"aktiva" - Engelsk översättning

SV

"aktiva" på engelska

EN
volume_up
aktivt kol {enb. plur.}
SV

aktiva {adjektiv}

volume_up
Medborgarinitiativet är ett välkommet tillskott till det aktiva medborgarskapet.
The citizens' initiative is a welcome addition to active citizenship.
Det gäller statistik över aktiva och passiva åtgärder för arbetsmarknadspolitiken.
They apply to statistics on active or passive measures for labour market policy.
Den innehåller också nya bestämmelser om aktiva och intelligenta förpackningar.
It also includes new provisions on active and intelligent packaging.

Användningsexempel för "aktiva" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet gäller statistik över aktiva och passiva åtgärder för arbetsmarknadspolitiken.
They apply to statistics on active or passive measures for labour market policy.
SwedishTyvärr så drabbar sanktionerna ofta just detta unga och aktiva civila samhälle.
Unfortunately, sanctions often hit precisely this young and active civil society.
SwedishAv alla dess skäl behöver de politiska myndigheterna vara uppmärksamma och aktiva.
For all these reasons, the political authorities need to be attentive and active.
SwedishMen utan kvinnornas aktiva deltagande är Lissabonmålen dömda att misslyckas.
Yet without the active involvement of women, the Lisbon agenda is bound to fail.
SwedishMer än två tredjedelar av den aktiva romska befolkningen är långtidsarbetslösa.
More than two thirds of the active Roma population are unemployed in the long term.
SwedishAtt skapa en sådan revolution i samhällets sätt att tänka kräver aktiva insatser.
Bringing about such a revolution in the way society thinks requires active efforts.
SwedishResultat är bra för att visa på vilka områden vi faktiskt är märkbart aktiva.
Results are fine for showing the areas in which we are in fact visibly active.
SwedishVi måste bidra till denna process och vara flexibla, men vi måste också vara aktiva.
We need to feed into that process and be flexible, but we also need to be active.
SwedishDenna europeiska strategi kan, i vissa fall, omfatta användandet av aktiva åtgärder.
This European strategy may, in certain cases, involve the use of positive action.
SwedishOm du klickar på det här alternativfältet får den aktiva färgen ingen transparens.
If you click this radio button the color in use will not be made transparent.
SwedishOch vi kallar dem detta för att deras kärnor, eller deras centrum, är mycket aktiva.
And we call them that because their nucleus, or their center, are very active.
SwedishNär du har fått ditt utgivar-ID kan du begära aktiva annonser och börja tjäna pengar.
Once you have your publisher ID you can request live ads and start earning money.
SwedishI detta sammanhang välkomnar vi Afrikanska unionens aktiva roll i Sudan-krisen.
In this respect, we welcome the active role of the African Union in the Sudan crisis.
SwedishDet är också viktigt att endast aktiva jordbrukare ska vara stödberättigade.
It is also important that only active farmers are included in payment entitlements.
SwedishJag är Horst Schnellhardt mycket tacksam för hans betänkande och aktiva stöd.
I am very grateful to Mr Schnellhardt for his report and his active support.
SwedishTydliga och strikta kriterier ska tillämpas vid godkännande av aktiva ämnen.
Clear and strict criteria would be set for the approval of active substances.
SwedishJag anser att vi måste vidta aktiva åtgärder här i våra producenters intresse.
I believe we must take active steps here in the interests of our producers.
SwedishJag välkomnar det svenska ordförandeskapets aktiva roll för att få i gång strategin.
I welcome the Swedish Presidency's active role in getting the strategy going.
SwedishAktiva och intelligenta material och föremål är just sådana nya innovationer.
Active and intelligent materials and objects are just such new developments.
SwedishDen uppenbara regeln att bara friska människor kan vara ekonomiskt aktiva gäller här.
The obvious rule that only healthy people can be economically active applies here.

Synonymer (svenska) till "aktiv":

aktiv