"aktiekapital" - Engelsk översättning

SV

"aktiekapital" på engelska

SV

aktiekapital {utrum}

volume_up
1. ekonomi
aktiekapital
Produktiviteten beror i första hand på faktorer som ackumulerat aktiekapital, som i hög grad varierar.
Productivity depends primarily on factors such as accumulated capital stock, which is very different.

Användningsexempel för "aktiekapital" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMed andra ord borde det vara möjligt att återinvestera vinster som aktiekapital.
In other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.
SwedishNär du startar ett aktiebolag måste du ha minst 50 000 kronor i aktiekapital.
When you start a limited company you must have at least SEK 50 000 in share capital.
SwedishHur får egentligen företagen in främmande kapital och aktiekapital i Europeiska unionen?
How do companies actually raise debt and equity finance across the European Union?
SwedishProduktiviteten beror i första hand på faktorer som ackumulerat aktiekapital, som i hög grad varierar.
Productivity depends primarily on factors such as accumulated capital stock, which is very different.
SwedishStrukturfonderna ökar de små och medelstora företagens tillgång till lån, garantier, riskkapital/aktiekapital eller bidrag.
Structural Funds enhance the supply of loans, guarantees, venture capital/equity or grants for SMEs.
SwedishVissa ledamöter vill emellertid att varje flygbolag med aktiekapital automatiskt ska definieras som ett moderföretag.
Some Members, however, want every airline with a capital share to be automatically defined as a parent company.
SwedishDet vore fel om ett privat företag måste följa annorlunda regler än andra aktörer bara för att det ägs av privat aktiekapital.
It would be wrong if one private company had to abide by different rules from others just because it was owned by private equity.
SwedishDetta skulle ge den bästa grunden för att hitta en balans mellan riskkapital och aktiekapital för att finansiera lån på ett ordnat sätt.
This would provide the best basis for striking a balance between risk capital and equity capital for the orderly financing of loans.
SwedishSamtidigt har bolagen fått tillgång till den bankfinansiering som de behöver i takt med att deras aktiekapital har vuxit.
In parallel, it has enabled the companies to gain access to the bank finance they need, since their balance sheets have been strengthened by share capital.
SwedishEn av skeptikernas största farhågor är att det inte finns något krav på bolaget att äga ett tillräcklig stort aktiekapital för att skydda borgenärerna.
One of the main fears that sceptics have concerns the lack of a requirement for the company to own a sufficient amount of share capital to protect creditors.
SwedishAktiebolag är ett bevis för att ett företag kan vara framgångsrikt utan behov av aktiekapital - de är den populäraste bolagsformen i världen.
Limited companies provide proof of the fact that a company can be successful without the need for share capital - they are the most popular kind of company in the world.