"akter" - Engelsk översättning

SV

"akter" på engelska

EN
EN
EN
SV

akter {utrum}

volume_up
akter (även: akterspegel, akterskepp)
volume_up
stern {substantiv}
akter
volume_up
poop {substantiv}

Användningsexempel för "akter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlla ändringsförslag om delegerade akter från förstabehandlingen bör återinföras.
All amendments concerning delegated acts from first reading should be reinstated.
SwedishFörslaget handlar främst om att ge kommissionen befogenhet att anta delegerade akter.
This motion is primarily about empowering the Commission to adopt delegated acts.
SwedishFN har nu tillkännagett en granskning av IPCC:s skumma akter och fuskstatistik.
The UN has now announced a review of the IPCC's dodgy dossiers and fiddled statistics.
SwedishDet gör så med särskilda förbehåll och avgränsar uttryckligen räckvidden för sådana akter.
It does so with special reservations and severely restricts the scope of such acts.
SwedishDen enda stötestenen i detta sammanhang är den övergripande frågan om delegerade akter.
The only stumbling block in this matter remains the horizontal issue of delegated acts.
SwedishFör några månader sedan diskuterade vi mitt betänkande om delegerade akter här i parlamentet.
A few months ago in this Parliament, we discussed my report about delegated acts.
SwedishArtikeln innehåller en förteckning över de grundläggande akter som ännu inte ratificerats.
This article gives a list of the main acts that have not yet been ratified.
SwedishJag delar också hans oro över det antal delegerade akter som kommissionen önskar.
I also share his concern about the quantity of the delegated acts the Commission wants to have.
SwedishDet nya direktivet kommer att ändra olika akter vilkas bestämmelser har införlivats med det.
The new directive will change various acts whose regulations were incorporated into it.
SwedishFörst av allt har vi den omprövning av akter som antagits av EU-institutionerna.
First of all, there is the internal review procedure for acts adopted by the European institutions.
SwedishEndast unionen får därför lagstifta och anta rättsligt bindande akter på det här området.
Accordingly, only the Union may legislate and adopt legally binding acts within that area.
SwedishDen nya förordningen och det nya systemet med delegerade akter ger oss mycket breda befogenheter.
The new regulation and the new system of delegated acts gives us very wide powers.
SwedishTill sist behöver vi en rad delegerade akter för timmerförordningen.
Finally, a series of delegated acts is needed for the timber regulation.
SwedishNär det gäller delegerade akter måste parlamentet behålla sin rätt att återkalla delegeringen.
In the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.
SwedishÄven om sådana akter är vanliga i medlemsstaterna gäller detta inte de aktuella akterna.
Although such acts are common in the Member States, that cannot be said of the acts in question.
Swedishgiltigheten och tolkningen av unionens institutioners, organs och myndigheters akter.
the validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices and agencies of the Union.
SwedishDärför betonar parlamentet förfarandet med delegerade akter.
Hence the insistence of this Parliament on the delegated acts procedure.
SwedishKommissionens akter om finansieringen av utvidgningen är realistiska och till och med skarpsinniga.
The Commission's proposals on financing enlargement are realistic and even rather shrewd.
SwedishDe akter som avses i denna artikel skall innefatta nödvändiga bestämmelser om rättsliga garantier.
The acts referred to in this Article shall include necessary provisions on legal safeguards.
Swedish    De akter som avses i denna artikel skall innefatta nödvändiga bestämmelser om rättsliga garantier.
The acts referred to in this Article shall include necessary provisions on legal safeguards.

Synonymer (svenska) till "akter":

akter
akta