SV

aktar {gerundium}

volume_up

Användningsexempel för "aktar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör min del aktar jag mig för förslag om att införa nya beskattningsformer.
For my part, I am wary of suggestions to introduce new forms of taxation.
SwedishNi har helt rätt, och om vi inte aktar oss så kommer rörligheten för alla européer att äventyras.
You are quite right, and if we are not careful, mobility for all Europeans will be at risk.
SwedishVi är så glada för att det äntligen har framlagts så att man aktar sig för att komma med för hårda kommentarer.
We are so glad to have it at last that one is wary of being overcritical of it.
SwedishRevisorerna aktar sig för att ta på sig nya revisionsarbeten eftersom de är rädda för obegränsat ansvar.
Auditors are wary of taking on new audits because they are afraid of unlimited liability.
SwedishMan antar lagar, men man aktar sig noga för att kalla det lagar.
We adopt laws, but we take care not to describe them as laws.
SwedishJag aktar mig noga för att i nuläget ge något löfte om resultatet av översynen av budgetförordningen.
I am very prudent in not promising what could come out of the review of the Financial Regulation now.
SwedishJag aktar mig också för argumentet att företagen kommer att investera utanför EU om det inte finns stöd.
I am also very wary of arguments that, in the absence of aid, a company will invest outside the EU.
SwedishOch när den dagen kommer är det bäst att aktar ryggen....
And when that day comes, I suggest you watch your back.
SwedishI förbigående aktar man sig också för att nämna konsekvenserna för folkets sparande, bl.a. i Frankrike.
As an aside, everyone is very careful not to mention the consequences for individual savings, especially in France.
SwedishBetänkandets författare aktar sig noga för att klargöra vilken fiende den framtida europeiska armén är avsedd för.
The author of the report is careful not to specify which enemy the future European army is intended to fight.
SwedishOm du stöter på oss igen, är det bäst du aktar dig.
You see us again, you'd better watch out, kid.
SwedishNi aktar er noga för att ange den årliga siffran, som är 0,0..., en liten procentenhet av EU:s budget.
You are avoiding giving the annual figure, which would represent 0.0 something percent, a tiny fraction of the European budget.
SwedishNi aktar er noga för att ange den årliga siffran, som är 0,0..., en liten procentenhet av EU: s budget.
You are avoiding giving the annual figure, which would represent 0.0 something percent, a tiny fraction of the European budget.
SwedishPersonligen aktar jag mig för att gå in och säga vad som från fall till fall skall göras med de enskilda öarna.
I myself should guard against making any pronouncements on what should be done in specific cases and in relation to individual islands.
SwedishHon är fortfarande ganska ensam om att forska kring könsskillnader i hjärtsjukvården, och aktar sig noga för att dra några politiska växlar på resultaten.
She’s still quite alone in studying gender differences in cardiac care, and is careful about taking political advantage of the results.
SwedishSamtidigt kommer i överenskommelsen den tillförsikten till uttryck, att alla medlemsstater i sina straffprocesser aktar och tillämpar de mänskliga rättigheterna.
At the same time the convention expresses the confidence that all Member States honour and utilize human rights within their penal systems.
SwedishI resolutionen aktar man sig för att förespråka att ("gammal och rysk") kärnkraft i Ukraina skall ersättas med ("modern och västlig") kärnkraft.
The resolution takes care not to endorse the replacement in Ukraine of 'Russian and old' nuclear power stations with 'Western and modern' nuclear power stations.
SwedishDär sitter det många personer, och om vi inte aktar oss sitter det i delegationerna lika många personer från kommissionen som från utrikestjänsten.
Many people are sitting around there, and if we are not careful, just as many people will still be sitting in the delegations from the Commission as from the External Action Service.
SwedishMen vi aktar oss för all naivitet. I första hand för att det, liksom föredraganden påpekar, hade ?
We must be wary, however, of being totally naïve, first and foremost, because, as the rapporteur points out, 'it would have been better to have had recourse to a Community regulation.

Synonymer (svenska) till "akta":

akta
akter
akt