SV

akt {utrum}

volume_up
1. allmänt
akt (även: dokument, handling, bevis, urkund)
I sig är det en långdragen och mycket nyanserad akt med en mångfald av överväganden och målsättningar.
It is a very lengthy document which represents all shades of opinion and contains a multitude of considerations and objectives.
Om ett dokument av den här typen är aktivt, gäller en del inställningar bara för det aktuella dokumentet och sparas med det.
If a document of this type is the current document, some settings apply only to the current document and are saved with it.
Personligen är jag glad att man så snabbt utarbetat en akt som är så ambitiös, och som i dag verkligen innebär en start för ett Europa på räls.
Personally speaking, I am delighted that we have created such an ambitious document so quickly which today really gets the European rail system underway.
Varje misstänkt måste kunna gå igenom alla delar av sin akt på nytt när han eller hon vill.
Every suspect must be able to restudy all the elements of his or her file at leisure.
Jag vill tacka föredraganden, Cappato, som har lagt ner mycket tid och energi på denna akt.
I would like to thank the rapporteur, Mr Cappato, who has put a lot of time and energy into this file.
Även det svenska ordförandeskapet har sörjt för att denna akt behandlades snabbt, och jag visar min uppskattning för detta.
The Swedish Presidency also ensured that this file was processed quickly, for which it earns my praise.
Det är en del av den akt som den colombianska underrättelsetjänsten sätter ihop om henne.
It is part of the dossier that the Colombian security services are preparing in her case.
Jag vill också ta detta tillfälle i akt att tacka alla vid parlamentets tjänsteavdelningar för deras värdefulla insatser.
I should also like to take this opportunity to thank everyone in Parliament's services for their valuable work.
Jag vill ta tillfället i akt och säga att direktivet om tjänster utgör en stor fara, ett gift för Europeiska unionen.
I would like to take my turn to say that the directive on services represents a real danger, a poison for the European Union.
2. teater
akt
volume_up
act {substantiv}
Jag skulle vilja säga följande: beviljandet av ansvarsfrihet är inte en administrativ akt.
The act of granting discharge is not an administrative act.
Europaparlamentet måste ta tillfället i akt och städa upp i sitt eget hus.
The European Parliament must profit from this occasion to clean up its own act.
Budgeten är en grundläggande akt som avspeglar politiska val.
The budget is a fundamental act which makes political choices.
3. "högtidlig (symbolisk) handling"
Det har genomfört en gemensam akt med alla länder, med en viss högtidlig karaktär och detta har betydelse, framför allt vid en tidpunkt med en historisk dimension.
It was a joint ceremony involving all the countries and had a certain solemnity, which is especially important at times of historical significance.
Jag vill också ta tillfället i akt och påminna er om att en ceremoni kommer att äga rum på onsdag kl. 12.00 för att dela ut Sakharovpriset för tankefrihet.
I would also like to take the opportunity to remind you that on Wednesday at 12.00, a ceremony will be held to present the Sakharov Prize for Freedom of Thought.
Jag vill också ta tillfället i akt att tacka talmannen för att han närvarade vid de ceremonier som ägde rum i Polen den 3 maj, Polens nationaldag.
I also wanted to take this opportunity to thank the President for attending the ceremonies that took place in Poland on 3 May, Poland’s national holiday.

Användningsexempel för "akt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLåt mig ta tillfället i akt och önska Piia-Noora Kauppi lycka till i framtiden.
Let me take this opportunity of wishing Piia-Noora Kauppi well for the future.
SwedishJag skulle vilja ta tillfället i akt att säga att hästar kan förstå människor.
I would like to take this opportunity to say that horses can understand humans.
SwedishJag vill ta detta tillfälle i akt att särskilt lyfta fram en eller två av dem.
I wish to take this opportunity to highlight one or two of them in particular.
SwedishJag tar därför tillfället i akt att påpeka att han borde få sina fyra minuter.
I therefore take the liberty of pointing out that he should have his four minutes.
SwedishJag vill därför ta tillfället i akt att dra en i viss mån positiv slutsats.
Therefore, I would take this opportunity to draw a somewhat positive conclusion.
SwedishMan skulle i stället ta tillfället i akt att reformera organisationen av marknaden.
Instead, the opportunity should be taken to reform the organisation of the market.
SwedishJag vill med andra ord ta tillfället i akt att säga att så här kan vi inte arbeta.
I am therefore taking the opportunity to say that we cannot work in this way.
SwedishJag vill ta tillfället i akt och tacka mina kolleger för deras solidaritet och stöd.
Could I take the opportunity to thank colleagues for their solidarity and support.
SwedishJag vill ta tillfället i akt och uppmana alla att sluta upp bakom avtalet.
I would like to take this opportunity to urge you all to support the agreement.
SwedishJag tänkte ta tillfället i akt för att lyfta fram tre aspekter.
Madam President, I would like to take this opportunity to make three final points.
SwedishJag skall ta tillfället i akt att gratulera Blokland till hans betänkande.
I should like to take this opportunity to congratulate Mr Blokland on his report.
SwedishAkt Två, där han låtsas att han inte bryr sig om henne... men han håller stenkoll.
Act Two, in which he pretends he doesn't care about her... but he goes right for her.
SwedishEuropaparlamentet måste ta tillfället i akt och städa upp i sitt eget hus.
The European Parliament must profit from this occasion to clean up its own act.
SwedishJag vill även ta tillfället i akt och tacka min kollega Lehne från PPE-DE-gruppen,
I would like to take this opportunity to thank the PPE-DE Group's Mr Lehne,
SwedishJag vill ta tillfället i akt och gratulera vår personal för denna extra insats.
I would like to take this opportunity to congratulate our staff for this extra effort.
SwedishJag önskar också ta detta tillfälle i akt att välkomna föredragandenas utmärkta arbete.
I wish to take this opportunity to welcome the excellent work of the rapporteurs.
SwedishJag vill ta tillfället i akt att direkt ge mina synpunkter på två punkter i betänkandet.
I want to take this opportunity to respond directly to two points in the report.
SwedishOrdförandeskapet ämnar ta tillfället i akt att gjuta nytt liv i förbindelserna.
The Presidency intends to take this opportunity to give the relationship fresh momentum.
SwedishJag tar också detta tillfälle i akt att fördöma gårdagens horribla händelser i Turkiet.
I also take this opportunity to condemn yesterday's horrific events in Turkey.
SwedishJag skulle också vilja ta tillfället i akt och svara på frågan från Karl-Heinz Florenz.
I would also like to take this opportunity to reply to Mr Florenz’ s question.

Synonymer (svenska) till "akt":

akt
akter
akta