"akilleshäl" - Engelsk översättning

SV

"akilleshäl" på engelska

SV

akilleshäl {utrum}

volume_up
akilleshäl
Rådet är den europeiska demokratins akilleshäl, för att inte säga dess svarta hål.
The Council is the Achilles heel of European democracy, if not the black hole.
Mänskliga rättigheter är utan tvivel den iranska regimens akilleshäl.
Human rights are clearly the Achilles heel of the Iranian regime.
Det är den europeiska fiskeripolitikens akilleshäl.
This is the Achilles ' heel of the European fisheries policy.

Användningsexempel för "akilleshäl" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishRådet är den europeiska demokratins akilleshäl, för att inte säga dess svarta hål.
The Council is the Achilles heel of European democracy, if not the black hole.
SwedishDetta är bestrålningsindustrins akilleshäl, för konsumenterna vill inte ha bestrålat livsmedel.
This is the Achilles' heel of the irradiation industry, for consumers do not want it.
SwedishDetta är bestrålningsindustrins akilleshäl, för konsumenterna vill inte ha bestrålat livsmedel.
This is the Achilles ' heel of the irradiation industry, for consumers do not want it.
SwedishMänskliga rättigheter är utan tvivel den iranska regimens akilleshäl.
Human rights are clearly the Achilles heel of the Iranian regime.
SwedishInnovation måste ägnas särskild uppmärksamhet eftersom det är innovation som är EU:s akilleshäl.
Innovation must be given special attention because it is innovation which is Europe's Achilles heel.
SwedishMen det återstår en akilleshäl som fastställs tydligt i kommissionens rapport i dag: korruptionen.
However, there remains one Achilles’ heel clearly identified in the Commission’s report today: corruption.
SwedishDet är den europeiska fiskeripolitikens akilleshäl.
This is the Achilles ' heel of the European fisheries policy.
SwedishDet är den europeiska fiskeripolitikens akilleshäl.
This is the Achilles' heel of the European fisheries policy.
SwedishJobben är EU: s akilleshäl.
Mr President, jobs are the Achilles' heel of the EU.
SwedishSäkerhet är datasystemens akilleshäl.
Security is the Achilles' heel of our computer systems.
SwedishOch detta är bemanningsarbetets själva akilleshäl.
SwedishDen är även EU:s akilleshäl.
It is also the Achilles heel of the European Union.
SwedishVi måste investera i kvalitetsutbildning och grundforskning i framtiden, men som vi alla vet är innovation EU:s akilleshäl.
We will need to invest in quality education and basic research in the future but, as we all know, innovation is Europe's Achilles heel.
SwedishDen har sin akilleshäl.
SwedishFör det femte är den fortsatta bristen på reformer av det bulgariska rättssystemet, som befinner sig långt under europeiska standarder, en akilleshäl för Sofia.
As a fifth point, the continuing lack of reform of the judicial system, which lags a long way behind European standards, is an Achilles’ heel for Sofia.
SwedishBestämmelserna i lagstiftningen om verkställighet beskrivs ofta som det europeiska rättssystemets akilleshäl när det gäller civilmål.
(PL) Madam President, the provisions relating to enforcement legislation are often described as the Achilles' heel of the European system of justice concerning civil cases.
SwedishRättsstatens principer och rättssäkerheten är hörnstenar i den europeiska modellen, men det är dessvärre ytterligare en akilleshäl för Bosnien och Hercegovina i dag.
The rule of law and legal certainty are the cornerstones of the European model. This is, unfortunately, another Achilles heel of Bosnia and Herzegovina today.
SwedishJordbruket förblir ju allas vår akilleshäl i de internationella förhandlingarna och det är något vi har oss själva att tacka för och som vi själva måste göra något åt.
Agriculture still remains a weak point for all of us in those international negotiations, and this is something we only have ourselves to thank for and which requires our involvement.
SwedishInkluderandet av Rumänien och Bulgarien skulle därför betydligt öka omfattningen av EU:s sydöstra akilleshäl och orsaka en tredubbel ökning av det invandringstryck som vi just nu står inför.
The admission of Romania and Bulgaria would therefore considerably increase the size of the EU's south-eastern Achilles heel and cause a threefold increase in the pressure it currently faces.