SV

akademiskt {adverb}

volume_up
akademiskt
Studier utomlands är utvecklande såväl akademiskt som socialt.
Studying abroad is an enriching experience both academically and socially.
Vi får inte bara göra detta för att vara moraliskt och politiskt korrekta rent akademiskt, utan också för att i praktiken kunna förhindra en liknande utveckling i framtiden.
We must do this not just so that we can be morally and politically correct academically, but also so that we can, in practice, prevent similar occurrences in the future.

Användningsexempel för "akademiskt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishErasmus Mundus är ett nyare program för studenters rörlighet och akademiskt samarbete.
Erasmus Mundus is a newer programme for student mobility and academic cooperation.
SwedishStudier utomlands är utvecklande såväl akademiskt som socialt.
Studying abroad is an enriching experience both academically and socially.
SwedishMen hur går vi från akademiskt arbete till politiska förslag?
However, how do we get from this academic work to political proposals?
SwedishDet är lite av ett val mellan akademiskt och socialt intellekt.
It's kind of a trade-off between thinking and social.
Swedish(Skratt) Efter några år på MIT förstod jag att akademiskt författarskap inte är så spännande.
(Laughter) So after being at MIT for a few years, I realized that writing academic papers is not that exciting.
SwedishPå så sätt uppmuntrar man studier utanför det egna landet med garanterat akademiskt erkännande för studenter.
By so doing, study beyond national borders with guaranteed academic recognition for students will be encouraged.
SwedishVidare borde det finnas stöd för akademiskt företagande, och det borde göras till en del av utbildningsprogrammen.
Furthermore, there should be support for academic entrepreneurship, making it a component of study programmes.
SwedishDet syftar till att stödja ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete, samt forskarutbyte och akademiskt utbyte.
It aims to support economic, financial and technical cooperation, as well as academic and research exchanges.
SwedishModerna ekonomier - och demokratier - har inte råd att särbehandla akademiskt framstående personer negativt.
Modern economies - and democracies - cannot afford to give negative special treatment to persons of academic eminence.
SwedishEtt stort akademiskt utbildningssprång har även ägt rum i mitt land, Polen.
In order to make this possible, however, I believe that it is vitally important to promote the necessary mutual trust amongst all the actors involved.
SwedishNu är ett akademiskt samarbetsavtal mellan Luleå tekniska universitet och Akita University i Japan undertecknat.
Now a new academic cooperation agreement between Luleå University of Technolgy and Akita University in Japan has been signed.
SwedishDet är ett betydande akademiskt fynd.
SwedishEn av dessa åtgärder är att främja personliga kontakter genom akademiskt utbyte mellan elever, studenter och forskare.
One of these measures is to promote people-to-people contacts through academic exchanges between pupils, students and scientists.
SwedishDessa länder är också intresserade av att inleda ekonomiskt, akademiskt, företagsrelaterat eller vetenskapligt utbyte med EU.
These countries are also interested in engaging in economic, academic, business and scientific exchanges with the European Union.
Swedishfrämja rörligheten för studerande och lärare, inklusive genom att verka för ett akademiskt erkännande av examensbevis och studietider,
encouraging mobility of students and teachers, inter alia by encouraging the academic recognition of diplomas and periods of study;
SwedishOm vi inte lyckas blir försöken att blåsa nytt liv i en fördragsöversyn som att piska en död häst och allt snack blir bara akademiskt.
If we do not succeed, then, breathing new life into a Treaty review is like flogging a dead horse and all talk then becomes academic.
SwedishSom lastbilchaufförer i små och medelstora företag ligger ju den primära kompetensen inom körningen och inte inom administrativt eller akademiskt arbete.
The primary skills of lorry drivers in SMEs are, of course, in transport and not in administrative or academic work.
SwedishDet finns även ett stort behov av att fortsätta att utveckla underhåll som akademiskt verksamhetsområde för att hitta effektiva metoder och strategier.
There is also a great need to continue to develop maintenance as an academic field to find effective methods and strategies.
SwedishFör att få ett sådant utlåtande kan du kontakta ett Enic/Naric-kontor (informationscentrum för akademiskt erkännande) i det land där du vill få dina betyg bedömda.
To do so, contact the ENIC/NARIC centre in the country where you would like your diplomas assessed for “comparability”.
SwedishOm vi inte lyckas blir försöken att blåsa nytt liv i en fördragsöversyn som att piska en död häst och allt snack blir bara akademiskt.
We are aware that the Union will not operate, either in democratic terms or in terms of efficiency, without the provisions laid down in the Constitution.